Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Από 18 Μαρτίου έως 16 Μαΐου 2014 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών. Από 10.000-20.000 € η πριμοδότηση.

Από 18-3-2014 έως 16-5-2014 ορίστηκε τελικά από το ΥΠΑΑΤ η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 
 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σχετικά το παρακάτω Δελτίο Τύπου: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκηρύσσει νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκατ. € ώστε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από 8.000 άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η προκήρυξη για το πρόγραμμα νέων αγροτών, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013). Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων νέων γεωργών στο εν λόγω Μέτρο, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013) καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 26983/19-12-2013 (ΦΕΚ 3254/Β΄/20.12.2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού - Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
   Αναλυτικότερα η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112 περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 


Α/Α
Περιφέρεια
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1.
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
12.600.000
2
Κεντρικής Μακεδονίας
32.400.000
3
Δυτικής Μακεδονίας
6.300.000
4
Θεσσαλίας
13.600.000
5
Ηπείρου
5.100.000
6
Ιονίων Νήσων
1.400.000
7
Δυτικής Ελλάδος
15.500.000
8
Στερεάς Ελλάδος
5.900.000
9
Πελοποννήσου
14.700.000
10
Αττικής
700.000
11
Βορείου Αιγαίου
7.400.000
12
Νοτίου Αιγαίου
1.600.000
13
Κρήτης
22.800.000
ΣΥΝΟΛΟ
140.000.000

   
Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. 
 Υποβοηθάμε άμεσα τη ρευστότητα των υποψηφίων που θα ενταχθούν λαμβάνοντας το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολή. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα βάση των παρακάτω κριτηρίων:

Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1
Περιοχή μόνιμης κατοικίας
Ορεινή
7.500

Μειονεκτική
5.000

Λοιπές Περιοχές
2.500

2
Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Κτηνοτροφική
7.500

Φυτική
7.500

Μικτή -Μελισσοκομία
5.000

3
Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
5.000

80% - 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
2.500

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ
Μέγιστο
20.000

Ελάχιστο
10.000 Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί 
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 
  β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: 
 • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. 
 • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. 
 γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2. 
 δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. 
 ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται. 
 στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις. 
 ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3). Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. 
 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Ως περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η από 18.3.2014 έως 16.5.2014. 
 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προωθούμε δράσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα της ενίσχυσης των νέων στη γεωργία. Ας μην ξεχνάμε ότι το πλέον οξυμμένο κοινωνικό πρόβλημα του τόπου μας είναι η ανεργία και ιδίως στους νέους ανθρώπους. Η υποστήριξή τους αποτελεί χρέος μας και βασικό άξονα της πολιτικής μας για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την προκήρυξη του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών ύψους 140 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσπαθήσαμε και πετύχαμε να αυξηθούν τα κονδύλια του προγράμματος νέων αγροτών για να υποστηριχθούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θέλουν να απασχοληθούν στη γεωργία. Η υποστήριξη των νέων αγροτών θα είναι σημαντική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, προβλέπεται ότι 2% του συνόλου του προϋπολογισμού θα δοθεί για την είσοδο νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα. Ο ανθρώπινος πόρος είναι ο πιο περιορισμένος στη γεωργία και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην Περιφέρεια, αλλά και να φέρουμε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο. Χωρίς τους νέους δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν μπορεί να ενσωματωθεί νέα γνώση και καινοτομία».
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Αγορές αγροτών στην Ελλάδα της κρίσης.

Αγορές Παραγωγών 
 Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος 
 Καθηγητής Γεωπονίας ΑΠΘ, 

Είναι αγορές πώλησης αγροτικών προϊόντων, κυρίως φρούτων και λαχανικών, από τους παραγωγούς τους απευθείας στους καταναλωτές. Μα θα μου πείτε αυτό δεν κάνουν οι «λαϊκές αγορές»; Δυστυχώς όχι. Ενώ το έκαμναν παραδοσιακά, σήμερα έχουν καταντήσει αγορές μεταπρατών-μικροεπαγγελματιών. Οι παραγωγοί αποτελούν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το 15% των πωλητών των λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιποι είναι μικροεπαγγελματίες έμποροι που συχνά κέρδισαν την πολυπόθητη άδεια μέσα από πελατειακές σχέσεις με την εκάστοτε τοπική κομματική εξουσία. 
 Στις αγορές αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και μόνο για τα προϊόντα που παράγουν και μάλιστα μέχρι την ιδιοπαραγώμενη ποσότητα. Απαγορεύεται, έχοντας μια τέτοια άδεια, να μετατραπείς και σε μικροέμπορα διαθέτοντας την παραγωγή άλλων γεωργών-συγχωριανών σου. 
 Θα μου πείτε υπάρχουν τέτοιες αγορές και τι εξυπηρετούν;. Υπάρχουν και μάλιστα στη Μέκκα του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ. Από 1.755 αγορές αγροτών το 1994, έφθασαν τις 5.274 το 2009. Στη χώρα μας. Μία και μοναδική στην Πρέβεζα, φτιαγμένη από τη δραστήρια Τοπική Ένωση Νέων Αγροτών αγωνίζεται να επιβιώσει στον πόλεμο που τις έχουν κάνει τα θιγόμενα τοπικά συμφέροντα μετά τη μεγάλη επιτυχία της. Στις ΗΠΑ, η αγορά του Λος Άντζελες (Los Angeles Farmers’ Market) λειτουργεί συνεχώς από το 1934!.
  Οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει αυτές τις αγορές για πολλούς λόγους, όπως: 

 -Χαμηλότερες τιμές, 
-Πιο φρέσκα προϊόντα, 
-Πιο υγιεινά και εποχιακά προϊόντα, 
-Μικρότερες μεταφορές από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης, 
-Στήριξη των μικρών παραγωγών για επιβίωση, 
-Διασφάλιση της τοπικής διατροφικής ασφάλειας, 
-Συναισθηματικό δέσιμο με τους παραγωγούς τροφής που αυξάνει την υπευθυνότητά τους στην παραγωγική διαδικασία 

Ο εκλεκτός συνάδελφος και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτών των αγορών που τις γνώρισε, όπως και ο γράφων, στη διάρκεια των σπουδών του στις ΗΠΑ. Αναρωτιέμαι ποια συμφέροντα τον εμποδίζουν στην καθιέρωσή τους. Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, θα μου πείτε. Μα εκεί κολλήσαμε;. Σε μια χώρα που παράγει τους νόμους κατά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, δεν είμαστε σε θέση, μέσα σε ένα μήνα το πολύ, να φτιάξουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο; 
 Η καθιέρωσή τους είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη στη σημερινή κρίση. Αν υπήρχαν και λειτουργούσαν αυτές οι αγορές, θα ήταν περιττές οι προσπάθειες μερικών Δήμων να φέρουν στους δημότες τους φθηνά αγροτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς τους, ανακουφίζοντας προσωρινά τα συρρικνωμένα εισοδήματά τους.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Η παράλογη 'ισοπέδωση' των εκτός έδρας μετακινήσεων των γεωτεχνικών θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τις εξαγωγές της χώρας.

Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ μας κοινοποίησε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς τους αρμόδιους υπουργούς, σχετικά με το ζήτημα των εκτός έδρας μετακινήσεων των γεωτεχνικών του δημοσίου, και τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που έχει η περικοπή τους στους ελέγχους που διενεργούνται σε σφαγεία, μεταποιητικές μονάδες και επιχειρήσεις εξαγωγής αγροτικών προϊόντων. 
 Δημοσιεύουμε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της επιστολής: 

 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
  Η αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαιτέρως στα παραγωγικά Υπουργεία, όπως είναι το ΥΠΑΑΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την πρωτοφανή κρίση στην οποία έχει βυθισθεί. Είναι γνωστό ότι η έλλειψη επαρκούς γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, μετά και τη συνεχή συρρίκνωση των τελευταίων ετών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχει γίνει, όμως, αντιληπτό ότι από ορισμένες λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχει καταστεί αναποτελεσματικό και το υπάρχον μειωμένο προσωπικό. 
 Συγκεκριμένα, με τη ψήφιση του ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώθηκε η δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες κατ΄ έτος σε μόλις εξήντα (60) ημέρες κατ΄ έτος, ενώ ταυτόχρονα και το όριο για την είσπραξη της ημερήσιας αποζημίωσης αυξήθηκε από την απόσταση των δέκα (10) χιλιομέτρων στην απόσταση των σαράντα (40) χιλιομέτρων. Η «προκρούστεια λογική» του ν. 3833/10 μείωσε προσωρινά τις δημόσιες δαπάνες, ταυτόχρονα, όμως, απομάκρυνε τους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους) από το φυσικό επαγγελματικό τους χώρο (που δεν είναι τα γραφεία των πόλεων) με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στη δημόσια υγεία και στην αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο.  
 Ο μεγάλος παραλογισμός, όμως, του ελληνικού δημοσίου είναι ότι τις εξήντα (60) μετακινήσεις εκτός έδρας που δικαιούνται οι γεωτεχνικοί, δικαιούνται και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ανάγκης μετακίνησης και συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος με τη μορφή εισοδηματικής στήριξης σε όσους δεν έχουν πραγματικό λόγο να μετακινηθούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι στερούνται σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυσικό χώρο εργασίας τους που είναι η ύπαιθρος, για να έχουν κάποιοι άλλοι υπάλληλοι τη δυνατότητα να προσθέτουν παράνομα εισόδημα από μετακινήσεις που είτε δεν χρειάζονται, είτε δεν κάνουν. 
Κι επειδή στη «χώρα που μετεβλήθη σε ένα απέραντο φρενοκομείο» (Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, 11-1-1989) ο παραλογισμός δεν έχει τέλος, αναρωτιόμαστε (κι ελπίζουμε κι εσείς) πώς είναι δυνατόν από την 1-1-2013 και μέχρι 25-4-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αλλά και στις άλλες Περιφέρειες): 
- Να λειτούργησαν τα σφαγεία και να τροφοδοτήθηκε η αγορά με κρέας;
- Να διενεργήθηκαν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων που είναι η ναυαρχίδα των Ελληνικών εξαγωγών; 
-Να εκτελέσθηκαν άλλες επείγουσες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσιακές ενέργειες, στις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική επιτόπια παρουσία γεωτεχνικού δημόσιου υπαλλήλου;
  όταν οι σχετικές αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό των επιμέρους ανώτατων ορίων μετακινήσεων εκτός έδρας δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ μόλις το Μάρτιο του 2013, ενώ η ανάληψη της σχετικής δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η έκδοση των εντολών μετακίνησης εκτός έδρας των γεωτεχνικών στις Δ.Α.Ο.Κ. ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται από τα τέλη Απριλίου 2013.
  Η αλήθεια είναι ότι για να λειτουργήσουν τα σφαγεία και για να πραγματοποιηθούν οι εξαγωγές των αγροτικών μας προϊόντων, ένα πλήθος γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων μετακινήθηκαν παράτυπα από την 1-1-2013 μέχρι την 25-4-2013 (καθώς και για τα έτη 2011 και 2012 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα). 

 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
  αναρωτιόμαστε εάν η παράτυπη αυτή μετακίνηση εκτός έδρας για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος που διενεργήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2013 από τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και όχι μόνο) μπορεί να αποτελέσει πιθανό λόγο πειθαρχικής παραπομπής από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στους συχνούς πλέον ελέγχους του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (παρότι ελπίζουμε πως έχουν απομείνει ελάχιστα αποθέματα ηθικής και ντροπής σε αυτόν τον τόπο). Αναρωτιόμαστε, επίσης, εάν πληρώθηκαν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτές τις παράτυπες μετακινήσεις εκτός έδρας, πώς και εάν αυτές καταμετρήθηκαν στο ανώτατο όριο των 60 ημερών, τι θα γίνει εάν κάποιος πολίτης που δεν του άρεσε το αποτέλεσμα του ελέγχου προσφύγει δικαστικά για να ακυρώσει το γενόμενο έλεγχο εξαιτίας αυτής της παρατυπίας (και να εκδικηθεί ταυτόχρονα το δημόσιο υπάλληλο που έκανε σωστά τη δουλειά του) κ.α. Αναρωτιόμαστε, τέλος, μήπως θα ήταν καλύτερα να παραλύσει η αγροτική οικονομία, να υποστεί βλάβη η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και να πεινάσει η χώρα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013, επειδή εσείς δεν ήσασταν ικανοί να αντιληφθείτε έγκαιρα τις προειδοποιήσεις που καταγράψαμε στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας και να δράσετε αποτελεσματικά; Πότε, επιτέλους, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να δουλεύουν στο γραφείο και δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να δουλεύουν στο χωράφι, στο στάβλο και στο δάσος (εντός κι εκτός ωραρίου);
  Ιδιαίτερα όμως, στις αρχές του 2014, θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για μετακινήσεις εκτός έδρας, τόσο των γεωπόνων (επιτόπιοι έλεγχοι για την παραλαβή των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 και των επενδύσεων των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013), όσο και των κτηνιάτρων (λύσσα, ευλογιά κ.α.) δημοσίων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με το νέο δρακόντειο πειθαρχικό δίκαιο που θεσπίστηκε με τη ψήφιση του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) θα είναι πολύ δύσκολο και άδικο να αποδεχθούν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι να επιτελέσουν παράτυπα τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στις αρχές του έτους 2014. Συνεπώς, εάν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία να διακοπεί στις αρχές του 2014 με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εθνική μας οικονομία.
  Άμεση λύση στα ανωτέρω προβλήματα, αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει, ήδη, υλοποιηθεί για τους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και για τους συναδέλφους γεωτεχνικούς που εργάζονται στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθώς η προβλεπόμενη ΚΥΑ για την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατά 40 ημέρες ουδέποτε εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα. Και θα πρέπει, επιτέλους, να βρεθεί μία εφαρμόσιμη διαδικασία για την έκδοση νομότυπων εντολών μετακίνησης εκτός έδρας από την 1η Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους.
 Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως περιγράφηκε παραπάνω και με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην εθνική οικονομία, ενέχει νομικές και ποινικές συνέπειες για κάθε υπεύθυνο.

 Με τιμή,
 Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
 Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. . 
Ο Πρόεδρος 

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ του προγράμματος Νέων Αγροτών. Άνοιξε ο δρόμος για τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Δημοσιεύθηκε στη επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3184/2013) του προγράμματος εγκατάστασης Νέων Αγροτών. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το τελευταίο βήμα για την προκήρυξη του προγράμματος η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2013. Σύμφωνα με πληροφορίες τελικά το κονδύλι του προγράμματος θα ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει να επιτευχθεί και αύξηση των δικαιούχων του προγράμματος, οι οποίο ενώ αρχικά υπολογίζονταν περίπου στους 6.000 τώρα θα ξεπεράσουν του 7.000. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΚΥΑ «εν Δυνάμει Δικαιούχοι», θεωρούνται οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι οποίοι καλύπτονται από το όριο των διαθεσίμων πιστώσεων της περιόδου. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα μπορούν να κριθούν οριστικά δικαιούχοι, εφόσον εντός χρονικού ορίου που ορίζεται με το Άρθρο 22 της παρούσας εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. 
Επιλαχόντες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κατά σειρά βαθμολογίας, ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. «Επιλαχόντες» μπορούν να κριθούν ως «εν δυνάμει δικαιούχοι», εφόσον ήδη «εν δυνάμει δικαιούχοι» δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον ή εφόσον καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση να εφαρμοστεί η διαδικασία ανακατανομής πιστώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 

Δείτε εδώ την ΚΥΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Δόθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΑΑΤ το σχέδιο της ΚΥΑ για τον έλεγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο της ΚΥΑ για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων. 
 Υπενθυμίζουμε ότι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ψεκαστικών μηχανημάτων προβλέπεται από το Ν. 4036/2012 περί γεωργικών φαρμάκων, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, μαζί και με την εκπαίδευση των επαγγελματιών χρηστών. 

 Ολόκληρο το σχέδιο της ΚΥΑ μπορείτε να δείτε εδώ. 
 Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου θα αποστέλλονται στο li210u010@minagric.gr (μέχρι τις 20-1-2014)

 Να συνοψίσουμε τα βασικότερα σημεία του σχεδίου της ΚΥΑ: 
 -Στο νέο σύστημα επιθεώρησης θα υπόκεινται ο πάσης φύσεως ψεκαστικός εξοπλισμός με εξαίρεση τους επινώτιους ψεκαστήρες (πλάτης) και τα μηχανήματα με ψεκαστικό δοχείο μικρότερο των 100 λίτρων. Κατ’ εξαίρεση οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) μπορούν να ζητούν, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, την επιθεώρηση και αυτών των μηχανημάτων  
 - Η επιθεώρηση των καινούργιων μηχανημάτων, που θα αγοραστούν μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ, θα γίνεται μετά από τρία χρόνια από την αγορά τους. 
 -Η επιθεώρηση των μηχανημάτων θα γίνεται από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) οι οποίοι επιτρέπεται να ανήκουν σε φυσικά η νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι Σταθμοί θα λειτουργούν μετά από σχετική εξουσιοδότηση που θα λαμβάνουν από την ΠΥΑΑΜ της έδρας τους, και η οποία θα έχει πανελλαδική ισχύ και πενταετή διάρκεια. 
 -Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο με αποδεδειγμένες γνώσεις γεωργικών μηχανημάτων, το οποίο θα ονομάζεται επιθεωρητής. 
 -Ο επιθεωρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός από τα παρακάτω πτυχία: 
 1. Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ 
 2. Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ και αποδεδειγμένη γνώση γεωργικών μηχανημάτων (σχετικό μεταπτυχιακό ή διετή προϋπηρεσία) 
 3. Πτυχίο ΤΕΙ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή άλλο ισότιμο με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα 
 4. Πτυχίο λοιπών τμημάτων Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ ή μηχανολογίας ΤΕΙ και αποδεδειγμένη γνώση γεωργικών μηχανημάτων (σχετικό μεταπτυχιακό ή διετή προϋπηρεσία) 
 -Εργαστήριο Αναφοράς στο οποίο θα διαπιστεύονται οι Σταθμοί Επιθεώρησης ορίζεται το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Το Εργαστήριο Αναφοράς θα εισηγείται προς τις ΠΥΑΑΜ την παροχή ή μη εξουσιοδότησης για τη λειτουργία των Σταθμών, καθώς και για την άρση της εξουσιοδότησης σε Σταθμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
 -Εφόσον ο εξοπλισμός που επιθεωρείται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος, το μηχάνημα θα σημαίνεται με ειδικό αυτοκόλλητο ανεξίτηλο σήμα και θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. 
 -Το κόστος επιθεώρησης θα καθορίζεται από το ΣΤΕΕΕΓΦ και θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

"Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα": Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στην Άρτα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου σας προσκαλεί στο 4ο θεματικό εργαστήριο του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek - Italian Primary Sector of Activity – “AGROQUALITY”», που υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο του Lecce, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με θέμα: “Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα”. 
Θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Άρτα (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου).

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 
Καθηγητής Γεώργιος Μάνος 

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας.

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, την Τετάρτη 11-12-2013, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν οι απόψεις και δράσεις του Συλλόγου που αφορούν όχι μόνο τον στενό γεωπονικό κλάδο αλλά και τον αγροτικό τομέα, τις τοπικές αλλά και εθνικές συνθήκες και εξελίξεις. 
 Η δραματική μείωση του εισοδήματος και ο πολλαπλασιασμός των φτωχών συνανθρώπων στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος του λαού να αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε βασικές ανάγκες διαβίωσης και να εξαιρεί υποχρεωτικά από το διαιτολόγιο του τρόφιμα βιολογικής αξίας, όπως τα οπωροκηπευτικά και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό έχει άμεση επίπτωση και στη διάθεση και την τιμή των παραπάνω προϊόντων και στο εισόδημα των αγροτών. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμιά (αποτελεσματική) προσπάθεια για τη μείωση της ψαλίδας τιμών μεταξύ αγρότη και καταναλωτή. 
 Οι μοναδικές αξιοσημείωτες προσπάθειες έχουν γίνει με αυτοοργάνωση από τους καταναλωτές (αγορές χωρίς μεσάζοντες), τους αγρότες (αγροτικές αγορές) και τη συνεργασία τους. Η νεοϊδρυθείσα αγροτική αγορά στην πόλη μας έδωσε τη δυνατότητα στους δημότες να προμηθευτούν φτηνότερα και φρέσκα προϊόντα, στους παραγωγούς να διαθέσουν καλύτερα και να εισπράξουν άμεσα τα χρήματά τους, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την μεταξύ τους επικοινωνία. Ο σύλλογός μας στήριξε τη λειτουργία της αγοράς και συμμετείχε ενεργά στην άτυπη ομάδα εργασίας με τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους των αγροτών για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. Ο λόγος που δεν κατέληξε η προσπάθεια ήταν η κωλυσιεργία της δημοτικής αρχής που για τους δικούς της λόγους κρύβεται πίσω από τον αναμενόμενο (εδώ και 1,5 χρόνο) νόμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 Μπορεί, λόγω της μικρής δυνατότητας της τοπικής αγοράς, να ωφελήθηκαν κυρίως οι καταναλωτές και λίγοι παραγωγοί, αλλά αποδείχτηκε ότι για την αμοιβαία ωφέλειά τους, πρέπει να εφαρμοστούν μοντέλα πώλησης που παρακάμπτουν τους πολλούς μεσάζοντες. Λαμβάνοντας υπόψη και το μικρό κλήρο και την πολυδιάσπαση την ελληνικής γεωργίας θεωρούμε ότι κομβικό ρόλο θα πρέπει να έχουν οι αγροτικές οργανώσεις κάθε επιπέδου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία προχώρησε στην δημιουργία ενός συνεταιρισμού για το ελαιόλαδο σε όλη την επικράτεια της, ώστε να έχει δυνατότητες παρέμβασης παγκοσμίως. 
 Αντίθετα, στη χώρα μας ολοκληρώθηκε η σκανδαλώδης εκποίηση του στυλοβάτη της κτηνοτροφίας της Ηπείρου (και όχι μόνο) «Δωδώνη». Οι ενέργειες της νέας ιδιοκτησίας ήταν άμεσες: καθυστερήσεις στις πληρωμές, μεγάλες μειώσεις στις τιμές αλλά και εκφοβισμοί κτηνοτρόφων και εργαζομένων. Το αποτέλεσμα είναι η εξαθλίωση των κτηνοτρόφων και των κοπαδιών τους και η οικονομική αιμορραγία της Ηπείρου που χτυπά έντονα και τα γεωπονικά καταστήματα. 
  Με την, επίσης σκανδαλώδη, εκποίηση της ΑΤΕ, το κράτος εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια άσκησης αγροτικής πίστης. Το κενό έρχεται να καλύψει ιδιωτική τράπεζα, εισάγοντας το νέο, για την Ελλάδα, θεσμό της συμβολαιακής γεωργίας. Θα πρέπει ο αγρότης να συνάψει συμβόλαιο με ένα φερέγγυο αγοραστή προκειμένου να πάρει καλλιεργητικό δάνειο για αγορά εφοδίων από την τράπεζα. Γεννώνται αυθόρμητα τα ερωτήματα για την διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών και των ιδιωτών γεωπόνων ανάμεσα στις συμπληγάδες των μεγάλων εμπόρων, εταιρειών και τραπεζών. 
 Η ΕΑΣ Πρέβεζας οδηγήθηκε στην πτώχευση, στερώντας το μεροκάματο σε εργαζομένους και συναδέλφους μας, σε μια κρίσιμη συγκυρία και χάθηκε οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβασης στις τιμές σημαντικών, για την Πρέβεζα, αγροτικών προϊόντων, όπως το καλαμπόκι και το ελαιόλαδο.
  Συμπαρασταθήκαμε στους πληγέντες από καιρικά φαινόμενα αγρότες και συντονίσαμε τις παραγωγικές οργανώσεις τους, καταγράφοντας τα αιτήματά τους που τα αποστείλαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα συνυποβάλλαμε με εκπροσώπους των αγροτών στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας., Όμως, αν δεχτούμε ότι το εργαλείο (δηλ. η συνεταιριστική οργάνωση) είναι σωστό και απαραίτητο, τότε οι χειριστές του κάτι κάνουν λάθος. Λάθος που αρνούνται να δουν, οδηγώντας το συνεταιριστικό κίνημα σε απαξίωση και τους αγρότες σε απογοήτευση και διάσπαση.
  Αναγκαστική διέξοδο στα αγροτικά προϊόντα της Πρέβεζας (και όχι μόνο) αποτελεί η αγορά της γειτονικής και εύκολα, πλέον, προσβάσιμης Βουλγαρίας. Με όρους, όμως, που δεν προσφέρουν προοπτική στα ελληνικά προϊόντα καθώς, συχνά, αγοράζονται από τους Βούλγαρους κατευθείαν από το χωράφι (εσπεριδοειδή και ακτινίδια) ή με υποτυπώδη συσκευασία και χωρίς σήμανση (τομάτες και αγγούρια). Πολλά από αυτά τα προϊόντα συσκευάζονται και σημαίνονται σε βουλγαρικές εγκαταστάσεις και προωθούνται σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης με βουλγάρικη ταυτότητα.
  Η κυβέρνηση δεν κάνει καμιά προσπάθεια αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του δημοσίου τομέα αλλά, συστηματικά, τον απαξιώνει και τον συρρικνώνει με στόχο την εκποίηση του και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων. Αδιαφορούν αν τα αντικρουόμενα συμφέροντα βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τροφίμων και τη δημόσια υγεία (βλ. κτηνίατρος εκτροφής). Σχεδιάζουν την παραχώρηση σε ιδιώτες διαδικασιών κλειδιά για την αγροτική παραγωγή όπως το ΟΣΔΕ. Δεν έχουν σκοπό να μοιράσουν την πίτα σε μεμονωμένους ιδιώτες αλλά στα μεγάλα, φιλικά τους, επιχειρηματικά συμφέροντα.
  Έντονη συζήτηση σε όλο το γεωπονικό κόσμο και στο σύλλογό μας, προκάλεσε μια εμβόλιμη τροποποίηση για τη συνταγογράφηση. Η συνέχεια δόθηκε με την καλοκαιρινή υπουργική απόφαση για την απελευθέρωση της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε κατόχους πιστοποιητικού από ιδιωτικά ΚΕΚ. Ο σύλλογος μας αντέδρασε πρώτος με αιχμηρό και εμπεριστατωμένο έγγραφο που ξεσήκωσε όλους τους γεωπονικούς φορείς και καθυστέρησε τη διαδικασία για, τουλάχιστον, 2 χρόνια. 
 Οι κυβερνώντες, ενώ ευαγγελίζονται την έξοδο από την κρίση με πυλώνα ανάπτυξης και τον πρωτογενή τομέα, στην πράξη το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν το κόστος παραγωγής μέσω του ρεύματος, του πετρελαίου, του ΦΠΑ, του φόρου στα χωράφια κα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές υποχρεώσεις του, όπως η τακτική προκήρυξη και έγκριση των προγραμμάτων (σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, βιολογική γεωργία).
  Η τοπική γεωργική έρευνα και οι εφαρμογές έχουν εγκαταλειφθεί από το υπουργείο. Η πιλοτική καλλιέργεια χειμερινών ψυχανθών που εγκατέστησε ο Σύλλογός μας, σε αγρό στο Καναλάκι, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα αφού μια όψιμη σπορά συνδυάστηκε με εξαιρετικά έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις. Παρόλα αυτά φάνηκε ότι μια πιο πρώιμη καλλιέργεια χορτοδοτικού ψυχανθούς (ή και άλλου είδους) μπορεί να αποδώσει, αφήνοντας ικανοποιητικό χρόνο και για μια βασική καλοκαιρινή καλλιέργεια. Η καλλιέργεια σόγιας παραμένει επίσης υπό διερεύνηση. 
 Ο Σύλλογος έλαβε μέρος σχεδόν σε όλες τις διαβουλεύσεις αγροτικών νομοσχεδίων, σχολιάζοντας επί της ουσίας τα κρίσιμα για τον κλάδο μας αλλά και την αγροτική παραγωγή και επιφέροντας κάποιες μικρές αλλά ουσιαστικές τροποποιήσεις. Χαρακτηριστική αυτή που αφορά την παροχή συμβουλών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από πτυχιούχους γεωπονίας.
  Συμμετείχαμε στις συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και κατακρίναμε τη δημοτική αρχή για την υποβάθμιση αυτού του νεοσύστατου (από τον «Καλλικράτη») θεσμού που μπορεί να αυξήσει την δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων εντός του Δήμου. 
 Παρά τις δύσκολες εποχές, ασχοληθήκαμε και με το κρίσιμο, για το φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου, ζήτημα της νεκρωτικής ασθένειας του πλατάνου. Συνεργαστήκαμε με τις δημοτικές αρχές (δυστυχώς μόνο του Σουλίου γιατί ο δήμαρχος Πάργας αδιαφόρησε) και το ΕΘΙΑΓΕ ώστε να πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση αλλά και ενέργειες αντιμετώπισης της ασθένειας. Επίσης, κατακρίναμε την άθλια τακτική της «περιποίησης» του αστικού και περιαστικού πράσινου με την ανάθεση σε εργολάβους και το κλάδεμα μέχρι καρατομήσεως των δέντρων, με μοναδικό στόχο της αύξηση της αξιοποιήσιμης βιομάζας. 
Το blog του Συλλόγου geoponiprevezas.blogspot.gr έχει προσφέρει πολλά στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, στον σχολιασμό της επικαιρότητας και στην διάδοση των απόψεων και προτάσεων του Συλλόγου και των μελών του. 
Ανταποκριθήκαμε στις προσκλήσεις του ΓΕΩΤΕΕ-παράρτημα Ηπείρου ακόμα και όταν ήταν εντελώς προσχηματικές, ώστε να καταδείξουμε την κραυγαλέα απουσία του από τα ζητήματα που αφορούν τον γεωπονικό και αγροτικό χώρο. 
 Συμπερασματικά, θεωρούμε πως οτιδήποτε θετικό προκύψει που θα βελτιώσει τη δραματική καθημερινότητα και θα δώσει ελπίδα, θα είναι από τη βάση, από τον λαό και πρέπει όλοι μας να δράσουμε με αυξημένη συλλογικότητα, αυτοοργάνωση, συνεργατισμό σε όλα τα επίπεδα της ζωής και σε όλες τους άξονες. 
  Για το 2014 ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα εντείνει τις προσπάθειες του για να προτείνει λύσεις και κατευθύνσεις, να στηρίζει όλες τις ωφέλιμες προσπάθειες, να παρακολουθεί και να κρίνει τις εξελίξεις, να σταθεί ιδιαίτερα στους νέους και άνεργους συναδέλφους, να ενημερώνει άμεσα και αντικειμενικά τα μέλη του αλλά και τους αγρότες και συμπολίτες.

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

"Μεταχρωματικό έλκος πλατάνου": Ημερίδα στο Ζηρό την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου.


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, o Δήμος Ζηρού και οι Διευθύνσεις Δασών Άρτας και Πρέβεζας διοργανώνουν, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, Ημερίδα, με θέμα: «Αντιμετώπιση μεταχρωματικού έλκους πλατάνου». 
 Χιλιάδες πλατάνια έχουν νεκρωθεί στη χώρα μας από μια ασθένεια, που απειλεί να προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή. Πρόκειται για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που είναι μια από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών δέντρων παγκοσμίως. Ο μύκητας Ceratocystis platani, που προκαλεί την ασθένεια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003, στη Μεσσηνία και έχει ήδη προσβάλλει και νεκρώσει χιλιάδες δέντρων πλατάνου στην Πελοπόννησο, ενώ πρόσφατα η ασθένεια εντοπίστηκε και στην Ήπειρο. Ο συνηθέστερος τρόπος διάδοσης του μύκητα, σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις, γίνεται με μηχανήματα εκσκαφής και πάσης φύσεως εργαλεία, κυρίως κοπής και κλάδευσης των δέντρων. Τα σπόρια του μύκητα μπορούν να επιβιώσουν για πολλές μέρες επάνω στα εργαλεία, ιδιαίτερα όταν πάνω σε αυτά παραμένει πριονίδι από προσβεβλημένα δέντρα. Μηχανήματα εκσκαφής, που χρησιμοποιούνται σε ποτάμια ή δρόμους με προσβεβλημένα δέντρα μεταφέρουν μολυσμένο χώμα ή κομμάτια προσβεβλημένου ξύλου και δημιουργούν νέες εστίες προσβολής. Εάν ένας πλάτανος, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ηλικία του, προσβληθεί από το μύκητα είναι καταδικασμένος, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία και μέσα σε δύο χρόνια ξεραίνεται.Εάν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας, η ασθένεια μπορεί να διαδοθεί ταχύτατα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή.
  Η Ημερίδα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας και να προληφθεί η οικολογική καταστροφή που αυτή επιφέρει νεκρώνοντας και εξαφανίζοντας δέντρα που είναι συνδεδεμένα με το τοπίο, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. 
 Ομιλητές της Ημερίδας θα είναι: ο κος Παναγιώτης Τσόπελας και  η κα Νικολέτα Σουλιώτη (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο Μεσογειακών δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων)
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Τα φετινά προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας και η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Η ελαιοκομική χρονιά 2013-2014 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η συλλογή του ελαιόκαρπου έχει ξεκινήσει στις περισσότερες περιοχές και τα ελαιοτριβεία έχουν "βάλει μπρός τις μηχανές". Με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν φέτος στην ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή μας αλλά και πανελλαδικά, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία ανασκόπηση της φετινής ελαιοκομικής χρονιάς. 
 Η ελαιοκομική χρονιά 2013-2014 ήταν εξαρχής αναμενόμενο ότι θα κυμανθεί σε επίπεδα παραγωγής μικρότερα από την προηγούμενη, με βάση την πολύ καλή σοδειά της περιόδου 2012-2013. Δυστυχώς κάποιοι απρόβλεπτοι παράγοντες όπως οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία την περίοδο της άνθησης-καρπόδεσης, επιδείνωσαν το πρόβλημα και προκάλεσαν εκτεταμένη ακαρπία σε πολλές περιοχές της χώρας μας.
  Στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας η ακαρπία "χτύπησε" κυρίως την περιοχή της Λάκκας Σουλίου (Θεσπρωτικό, Παππαδάτες, Άσσος, Νικολίτσι κλπ.) όπου ουσιαστικά δεν υπήρχε παραγωγή και λιγότερο την περιοχή Λούρου-Ωρωπού, όπου η παραγωγή γενικά κυμάνθηκε σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα. Αντίθετα μεγάλη παραγωγή είχε η παραλιακή ζώνη (Κανάλι, Καστροσυκιά, Λούτσα, Βράχος, Ριζά) και η περιοχή της Πάργας, ενώ οι ενδιάμεσες περιοχές (Μυρσίνη, Μεγαδέντρο, Χειμαδιό, Καμαρίνα, Κρυοπηγή κλπ.) είχαν μέτρια παραγωγή με την εικόνα να ποικίλλει πολύ από κτήμα σε κτήμα. 
 Οι προσβολές από το δάκο, που αποτελεί διαχρονικά το σοβαρότερο εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας, ήταν χαμηλές ολόκληρη την περίοδο του καλοκαιριού μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου, αφού η ανομβρία που επικράτησε βοήθησε ώστε να κρατηθούν χαμηλά οι πληθυσμοί. Δυστυχώς, από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά επικράτησαν ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για το δάκο (παρατεταμένη καλοκαιρία και υψηλή σχετική υγρασία), με αποτέλεσμα οι δακοπροσβολές να "εκτιναχθούν" κατά την περίοδο αυτή. 
 Έτσι φτάσαμε στην τρέχουσα περίοδο της συγκομιδής, όπου οι περισσότερες περιοχές αναφέρουν από μέτρια έως πολύ υψηλή προσβολή από δάκο. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η δακοπροσβολή στην παραλιακή ζώνη, όπου και οι καιρικές συνθήκες είναι πάντα πιο ευνοϊκές για το δάκο, αλλά και η παραγωγή φέτος ήταν μεγάλη. Ένα επιπλέον στοιχείο που λειτούργησε φέτος στη γεωγραφική εξάπλωση του δάκου, ήταν η ακαρπία κάποιων περιοχών η οποία φυσιολογικά "τράβηξε " το δάκο προς τις περιοχές με μεγαλύτερη παραγωγή.  
 Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας διενεργήθηκε και κατά τη φετινή χρονιά πρόγραμμα Δακοκτονίας από την Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους. Οι περιοχές που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ήταν από το Δήμο Πρέβεζας οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Βρυσούλα, Τρίκαστρο, Εκκλησιές, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη, Νικόπολη, Ριζά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Φλάμπουρα, Χειμαδιό και Ωρωπός, και από το Δήμο Πάργας οι Τοπικές Κοινότητες Δεσποτικά και Θέμελο. Στον Δήμο Ζηρού δεν εφαρμόστηκε πρόγραμμα Δακοκτονίας, αφού οι ελαιοπαραγωγικές Κοινότητες του Δήμου (Παπαδάτες, Άσσος, Θεσπρωτικό, Νικολίτσι, Γαλατάς, Ριζοβούνι) είχαν σχεδόν πλήρη ακαρπία. Επίσης δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα στην Δ.Κ. Πρέβεζας, για λόγους που είχαν να κάνουν με τις τοπικές συνθήκες και την αποτεσματικότητα του ψεκασμού.
  Έγιναν τρεις ψεκασμοί σε όλες τις περιοχές, ο πρώτος τον Ιούλιο, ο δεύτερος τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη και ο τρίτος από αρχές μέχρι μέσα Οκτωβρίου. 
 Το καινούργιο στοιχείο που υπήρχε φέτος ήταν ότι το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να αναθέσει την τοποθέτηση και έλεγχο των δακοπαγίδων σε ιδιώτες εργολάβους, μέσω διαγωνισμού, αντί της απευθείας πρόσληψης παγιδοθετών από τις Δ.Α.Ο.Κ. Το σύστημα αυτό, θεωρητικά ακουγόταν καλό σαν ιδέα και έδινε μάλιστα και μία δυνατότητα απασχόλησης (εποχιακής έστω) συναδέλφων, αφού προέβλεπε ότι ο ιδιώτης εργολάβος θα πρέπει να είναι ο ίδιος γεωπόνος ή να απασχολεί με πλήρη απασχόληση γεωπόνο ως υπάλληλο. Στην πράξη όμως τα οικονομικά δεδομένα της προκήρυξης που ετοίμασε το Υπουργείο ήταν τέτοια που καθιστούσαν ασύμφορη έως απαγορευτική για τους ιδιώτες την ανάληψη του έργου, ειδικά σε μικρές ελαιοκομικές περιοχές όπως η δική μας, όπου τα περιθώρια κέρδους ήταν ελάχιστα. 
 Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει από αυτό το σύστημα είναι ότι επειδή η ανάθεση γίνεται κατά τομείς, υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποιους τομείς να υπάρξει εργολάβος και για κάποιους όχι, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε πάλι σ' ένα "μικτό" σύστημα ιδιώτη εργολάβου και παγιδοθετών που θα προσληφθούν από τη Δ.Α.Ο.Κ. για να καλύψουν το κενό. Επειδή έχουμε την πληροφορία ότι το σύστημα αυτό προκρίθηκε από το Υπουργείο μετά από αίτημα μεγάλων ελαιοκομικών Νομών της χώρας, πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά το ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα, αφενός ως προς τα οικονομικά δεδομένα και αφετέρου ως προς τη δυνατότητα των Δ.Α.Ο.Κ. να επιλέγουν εάν θέλουν να προχωρήσουν σε ανάθεση με διαγωνισμό ή σε απευθείας πρόσληψη παγιδοθετών. 
 Η ουσία είναι ότι το σύστημα αυτό στην Π.Ε. Πρέβεζας δεν δούλεψε, με αποτέλεσμα μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς να οδηγηθεί η Δ.Α.Ο.Κ. εσπευσμένα στα μέσα Ιουλίου στην πρόσληψη παγιδοθετών, κι ενώ είχε χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος. Τελικά από τις 19 θέσεις παγιδοθετών που προκηρύχθηκαν καλύφθηκαν μόλις οι 13, με αποτέλεσμα ο αριθμός και η κατανομή των παγίδων να μην είναι ο καλύτερος δυνατός. 
 Ως προς την πρόσληψη των τομεαρχών (γεωπόνων) δακοκτονίας, φέτος εγκρίθηκαν δύο θέσεις από μία που ήταν πέρυσι πράγμα που είναι οπωσδήποτε θετικό (να θυμίσουμε μόνο ότι παλιότερα εργάζονταν τέσσερις συμβασιούχοι γεωπόνοι στη δακοκτονία). Δυστυχώς όμως και εδώ η απίστευστη γραφειοκρατία στην έγκριση της δαπάνης και της σχετικής προκήρυξης οδήγησε σε μεγάλη καθυστέρηση την όλη διαδικασία με αποτέλεσμα οι τομεάρχες να πιάσουν δουλειά στα μέσα Αυγούστου κι ενώ το πρόγραμμα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. 
 Ως προς την εφαρμογή των ψεκασμών, οι δύο πρώτοι έγιναν χωρίς προβλήματα, ενώ ο τρίτος συνέπεσε με μία περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων που δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον ψεκασμό και την αποτελεσματικότητά του. 
 Να πούμε τέλος και δυο λόγια για την τιμή του ελαιολάδου για την οποία τα μέχρι τώρα μηνύματα που παίρνουμε από παραγωγούς και ελαιοτριβεία δεν είναι θετικά. Ενώ είχαμε ένα ξεκίνημα γύρω στα 2,40-2,50 € (τιμή παραγωγού στο ελαιοτριβείο για το έξτρα παρθένο) στη συνέχεια έπεσε στα 2,10-2,20 € και η τάση είναι πτωτική. Κι αυτό σε μία χρονιά με μειωμένη παραγωγή όπου από ότι φαίνεται οι αυξημένες εισαγωγές, κυρίως από Ισπανία, έχουν παίξει το ρόλο τους στη συμπίεση των τιμών. Πάντως, επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή της εμπορικής περιόδου, θα κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις για το πως θα διαμορφωθούν τελικά οι τιμές και πιθανόν να επανέλθουμε στο θέμα
όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα...