Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Παράταση μέχρι 12 Μαρτίου για τη "Βιολογική Γεωργία"


Παράταση μέχρι τις 12 Μαρτίου δόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατάθεση φακέλων του προγράμματος "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ". Το Υπουργείο προχώρησε σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με την αρχική προκήρυξη και δημοσίευσε τη νέα προκήρυξη ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη νέα Προκήρυξη πατώντας εδώ.
 Οι αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με την αρχική είναι αφ' ενός η παράταση, όπως είπαμε, της προθεσμίας μέχρι 12-3-2012 και αφ' ετέρου η εξαίρεση της μηδικής από την υποχρέωση αγρανάπαυσης για δύο χρόνια, που ισχύει για όλες τις άλλες αροτραίες καλλιέργειες. Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τους φακέλους τους:
-Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
-Στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ.
-Στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Η νέα νομοθεσία για τα γεωργικά φάρμακα


Πριν από ένα μήνα περίπου ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4036/2011 (ΦΕΚ 8 Α΄/27-1-2012) "Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις". Λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευτεί το προεδρικό διάταγμα 2/2012 (ΦΕΚ 2 Α'/13-1-2012) "Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων". Με τα δύο αυτά νομοθετήματα επιχειρείται να εκσυγχρονιστεί και να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων η οποία ήταν μέχρι τώρα διεσπαρμένη σε διάφορους νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και είχε υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Ν. 4036/2012 εξέδωσε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 5, για τον καθορισμό: α)της διαδικασίας έναρξης άσκησης της εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων β)των προδιαγραφών των καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γ)των αρμόδιων αρχών και της διαδικασίας ελέγχου των καταστημάτων πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το σχέδιο αυτό τέθηκε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την υποβολή προτάσεων και σχολίων μέχρι τις 9-3-2012.
Δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο του σχεδίου, και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει σχόλια και παρατηρήσεις μέχρι 9-3-2012, είτε μέσω του blog, είτε στα e-mail που έχουμε δώσει στη σελίδα "Επικοινωνία" είτε απευθείας στο e-mail του Υπουργείου: syg032@minagric.gr
Πρόταση για Προεδρικό Διάταγμα
«Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών, αρμόδιες αρχές, όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και έλεγχος αυτής»


Έχοντας υπόψη:
1.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2.Το ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32)
4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5.Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
6.Το γεγονός ότι από το παρόν δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού
αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
1.Το παρόν διάταγμα ορίζει τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τις κατά τόπον αρμόδιες για την έκδοση αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι υπεύθυνοι επιστήμονες, τη διαδικασία ελέγχου της εμπορίας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων.
2.Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1.Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των απαιτήσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών. Για τον έλεγχο τον απαιτήσεων συγκροτείται επιτροπή με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης απαρτιζόμενη από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης.
2.Αρμόδιες αρχές για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης συγκροτείται επιτροπή από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης και ενημερώνει εγγράφως τη ΣΕΑ για την τήρηση του σχετικού αρχείου.
Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε επιτροπή ελέγχου απαιτήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (εξέταση αναγγελίας έναρξης) για το συγκεκριμένο κατάστημα.
Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης από τη ΣΕΑ. Η κατάρτιση συνίσταται σε αρχική εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων.
3.Αρμόδιες αρχές για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο δευτεροβάθμιο έλεγχο συμπεριλαμβάνεται η εξέταση αιτήσεων θεραπείας ενδιαφερομένων κατά αποφάσεων σχετικών με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 3
Αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1.Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων υποβάλλουν αναγγελία έναρξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.
2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.
3.Τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις των φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προσόντων ορίζονται στο π.δ. 2/2012 (ΦΕΚ Α΄2), με την επιφύλαξη της τήρησης των προδιαγραφών του καταστήματος που αναφέρονται κατωτέρω.
4.Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Άρθρο 4
Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1.Οι επαγγελματίες χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύονται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από καταστήματα λιανικής πώλησης.
2.Οι απαραίτητες προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:
2.1. Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα έκτασης κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων.
2.2. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού το οποίο θα καλύπτει όλο το χώρο και θα καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα (ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος) για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το όλο σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά είναι επιτρεπτό σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμηση του χώρου.
2.3. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2.4. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σύμφωνα με τις οριζόμενες επί της συσκευασίας τους συνθήκες διατήρησης ή εναλλακτικά μελέτη μηχανολόγου για επαρκή κλιματισμό.
2.5. Το δάπεδο και τα ράφια όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα, μη απορροφητικά υλικά.
2.6. Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 2.2), 2.3) και 2.4) προϋποθέσεις.
2.7. Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια.
2.8. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών αναγράφεται «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».
2.9. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα (ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, ανακληθέντα κλπ) πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος στην οποία αναγράφονται : α) Η εμπορική ονομασία β) Το μέγεθος συσκευασίας και γ) ο αριθμός των συσκευασιών και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».
2.10. Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
3.Τα καταστήματα λιανικής πώλησης αναρτούν σε εμφανές σημείο και δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (δραστικές ουσίες) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους και κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποιείται. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης.
4.Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ κ. …….. ……».
5.Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Άρθρο 5
Αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1.Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων υποβάλλουν αναγγελία έναρξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.
2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΧΧ του παρόντος διατάγματος.
3.Η χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τους κατόχους τις έγκρισης κυκλοφορίας ή άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης και απευθύνεται προς άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης ή καταστήματα λιανικής πώλησης.
4.Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
5.Τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις των φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προσόντων ορίζονται στο π.δ. 2/2012 (ΦΕΚ Α΄2), με την επιφύλαξη της τήρησης των προδιαγραφών του καταστήματος που αναφέρονται κατωτέρω.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1.Οι απαραίτητες προδιαγραφές καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι παρακάτω:
1.1. Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα έκτασης κατ’ ελάχιστον εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων.
1.2. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμηση του χώρου.
1.3. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
1.4. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν μελέτη μηχανολόγου για επαρκή κλιματισμό.
1.5. Το δάπεδο και τα ράφια όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα, μη απορροφητικά υλικά.
1.6. Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω Β), Γ) και Δ) προϋποθέσεις.
1.7. Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια.
1.8. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών αναγράφεται «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».
1.9. Στο κατάστημα πρέπει να αναρτάται κατάσταση προσωπικού.
1.10. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Πολεοδομίας για την καταλληλότητα του χώρου. Να δηλώνεται αν βρίσκεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, να αναφέρονται τα τετραγωνικά του χώρου και να βεβαιώνεται ότι είναι χώρος κύριας χρήσεως χωρίς αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες.
1.11. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σχέδιο επειγούσης ανάγκης.
1.12. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία είτε υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, που να περιλαμβάνουν για κάθε συναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παρεληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη κατά περίπτωση.
1.13. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα (ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, ανακληθέντα κλπ) πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος στην οποία αναγράφονται : α) Η εμπορική ονομασία β) Το μέγεθος συσκευασίας και γ) ο αριθμός των συσκευασιών και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».
1.14. Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Άρθρο 7
Διαδικασία Ελέγχου Εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
1.Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών καταρτίζουν πενταετές πρόγραμμα πρωτοβάθμιου ελέγχου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης τους έτσι ώστε να έχει ελεγχθεί το σύνολο των καταστημάτων τουλάχιστον μία φορά. Επιπλέον έλεγχοι προγραμματίζονται σε όλα τα καταστήματα που εμφανίζουν επικινδυνότητα σύμφωνα με τους παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας.
2.Για τον καταρτισμό του προγράμματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας:
1.Προηγούμενο ιστορικό παραβάσεων του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
2.Παρατηρήσεις που υφίστανται κατά την αδειοδότηση ή την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
3.Έκταση του καταστήματος συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων.
4.Εγγύτητα του καταστήματος με σημαντικές περιοχές καλλιέργειας φυτικών προϊόντων.
5.Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση.
6.Τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα.
7.Τα οριζόμενα στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
8.Παρατηρήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί από το δευτεροβάθμιο έλεγχο των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.
3.Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν πρωτοβάθμιους έκτατους ελέγχους σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών, εντολής της ΣΕΑ και όπου κριθεί απαραίτητο. Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. διενεργούν δευτεροβάθμιους τακτικούς ελέγχους και έκτατους ελέγχους σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών, εντολής της ΣΕΑ, όπου κριθεί απαραίτητο.
4.Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της.
5.Η ΣΕΑ με εγκύκλιό της καθορίζει τα έντυπα ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και το συντονισμό των αρμοδίων αρχών.
6.Σε όλους τους ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 έως 6 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
Άρθρο 8
Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οφείλουν να προσαρμοστούν στα ανωτέρω οριζόμενα μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του. Μέχρι τότε ισχύουν τα μέχρι σήμερα οριζόμενα.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Από 24 Φεβρουαρίου έως 30 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία

Από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως και την 30η Μαρτίου θα έχουν την δυνατότητα οι υποψήφιοι κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν τους φακέλους τους, προκειμένου να ενταχθούν στην Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» για τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η προκήρυξη της δράσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και αφορούν Δημόσια Δαπάνη. Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) καθώς και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.). Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα: αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
Στόχος της δράσης
Στόχος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4 είναι:
• Η προστασία των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων
• Η βελτίωση της ευζωίας των ζώων
• Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Η δράση 1.2 του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης
Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 2.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
α. επαγγελματίες αγρότες
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων που αφορούν στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:
i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
iii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.
iv. Ανήλικα άτομα.


  Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση 


Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εκδήλωση-συζήτηση της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας αύριο 22 Φεβρουαρίου στη "Θεοφάνειο".


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωση - Συζήτηση

Στο πλαίσιο των αγώνων για την ανατροπή της πολιτικής Κυβέρνησης και Τρόικας,

τα Συνδικάτα συζητάνε για το περιεχόμενο της δανειακής σύμβασης, των "Μνημονίων" και του "χρέους".

Ο Συντονισμός Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιων Συνδικάτων και Σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Πρέβεζας διοργανώνει, με ευθύνη της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας, ενημέρωση-συζήτηση, με εισηγητές τους Ιωάννη Θεοφάνους (της ΕΠΑ.Σ. Πρέβεζας) και Αντώνη Κυνηγό (του 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας), καθηγητές μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, στις 19:30΄ το απόγευμα στη Θεοφάνειο.
Είστε όλοι καλεσμένοι! Επειδή οι ενημερωμένοι πολίτες, είναι συνειδητοί κι ενεργοί πολίτες!

για το Συντονισμό
το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πρέβεζας


Η ιστοσελίδα της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας


Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο για νέους με θέμα το περιβάλλον.


Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας μας έστειλε το παρακάτω κείμενο που αφορά τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό βίντεο για νέους "Generation '92".
Να θυμίσουμε ότι η Πρέβεζα είχε πριν από 2 χρόνια μία σημαντική διάκριση σε αντίστοιχο πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργάνωσε η ΕΡΤ, με τον 14χρονο μαθητή Λουκά Λελόβα να κερδίζει το 1ο Βραβείο:

(Δείτε ολόκληρο το σχετικό βίντεο εδώ)

Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας
Ταχ. Διεύθυνση: Σαφάκα 9, Πρέβεζα, Τ.Κ.48100
Δικτυακός τόπος:

Πρέβεζα 9-2-2012
Αρ. Πρωτ.: 4

Generation '92-Ευρωπαϊκός διαγωνισμός βίντεο για νέους

Ποιο είναι το όραμά σας για την αειφόρο διαβίωση (sustainable living) σε 20 χρόνια;

Ο διαγωνισμός «Generation '92» προσφέρειτην ευκαιρία σε νέους Ευρωπαίους που γεννήθηκαν το 1991, 1992 ή το 1993 να φτιάξουν ένα βίντεο που δείχνει το όραμά τους για ένα βιώσιμο μέλλον.Οι νικητές θα προσκληθούν να λάβουν μέρος σε μια εκδήλωση για την αειφόρο ανάπτυξηστην Κοπεγχάγη στις 5 Ιουνίου. Οι καλύτερες συμμετοχές θα κερδίσουν επίσης ένασύνολο από € 6.000 σε χρηματικά έπαθλα. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μεταξύ 1 Μαρτίου και 2 Απριλίου.
Περισσότερα για το διαγωνισμό στο: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/generation-92

Η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας μπορεί να προσφέρει κατευθύνσεις, ενημέρωση, φωτογραφικό ή ενημερωτικό υλικό που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, σε νέους που ενδιαφέρονται για το διαγωνισμό.


ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Π.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠεριβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας
Ταχ. Διεύθυνση: Σαφάκα 9, Πρέβεζα, Τ.Κ.48100
Δικτυακός τόπος:


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Το ιστολόγιό μας έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με θέματα που δεν είναι καθαρά "γεωπονικά" αλλά αφορούν γενικότερα την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας. Πιστεύουμε ότι ειδικά στη σημερινή πολύ δύσκολη εποχή που περνάει η χώρα μας, έχουμε όλοι μας την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην ανάδειξη θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των κοινών. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτά σχετίζονται με διαχείριση δημόσιου χρήματος, και σε μία εποχή που το κράτος προσπαθεί εναγωνίως να περιορίσει τις δαπάνες του, κόβοντας αδιάκριτα μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και κοινωνικές παροχές.

Με αυτό το σκεπτικό, δημοσιεύουμε την ανοιχτή επιστολή που λάβαμε από τον Σύλλογο των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, η οποία αγγίζει ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα: τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και τον τρόπο που διαμορφώνονται τα συγκεκριμένα μισθώματα.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                 Πρέβεζα: 14 Φεβρουαρίου 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                Αρ. Πρωτ.: 7
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ανοικτή επιστολή προς:

Περιφερειάρχη Ηπείρου

κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

κ. Περιφερειάρχα,

Με την αριθμ. 2/68/20-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ολοκληρώνεται η διαδικασία συστέγασης της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας που μέχρι σήμερα στεγάζεται σε 3 διαφορετικά κτίρια. Το κτίριο που επιλέχθηκε στεγάζει ήδη 3 τμήματα της υπηρεσίας (πρώην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης), βρίσκεται επί της Λ. Ειρήνης 65.

Με προηγούμενα έγγραφά μας (από 30-8-2011 & 10-1-2012) έχουμε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις μας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα για τα παρακάτω ζητήματα: . Η παλαιότητα και η κατασκευή του παραπάνω κτιρίου δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην απαίτηση για σύγχρονους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και ένα ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που θα προάγει την αποδοτικότητα της εργασίας των υπαλλήλων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών όπως σαφώς αναφέρεται και στη διακήρυξη.

· Οι όροι της διακήρυξης σχετικά με την ωφέλιμη επιφάνεια (700 τμ. για 40 υπαλλήλους), την ακατανόητη απαίτηση μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τους αγρότες του Νομού Πρέβεζας να πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης (και χωρίς να τηρηθεί ο όρος για τους στοιχειώδεις χώρους στάθμευσης) και η ερμηνεία που δόθηκε από την επιτροπή καταλληλότητας, οδήγησαν στην επιλογή αυτού του κτιρίου ως του μοναδικού “κατάλληλου”.

Έχοντας διατυπώσει επανειλημμένα “την πάγια θέση μας που ήταν και παραμένει, η κατασκευή ενός σύγχρονου διοικητηρίου σε δημόσια έκταση, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών, όπως και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς την καταβολή πολλών και δαπανηρών μισθωμάτων” σας ζητήσαμε την ακύρωση της διαδικασίας, ώστε να:

επανεκτιμηθούν οι ανάγκες στέγασης της συγκεκριμένης αλλά και όλων των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης όλων των Δ/νσεων της Π. Ε. Πρέβεζας

δεδομένου ότι τα άλλα ήδη μισθωμένα κτίρια της Π.Ε. Πρέβεζας (Περδικάρη 1, Σπηλιάδου 8) έχουν πολλά γραφεία άδεια ή μερικώς αξιοποιημένα.

Αν χρειαζόταν η μίσθωση επιπλέον κτιρίου, θα μπορούσε να γίνει με νέα διακήρυξη και ορθολογικότερους όρους (ως προς την επιφάνεια και τη θέση), ώστε να υπάρξουν αρκετές προσφορές και να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικός διαγωνισμός που θα οδηγούσε σε οικονομικότερο μίσθωμα.

Παρά τις παραπάνω έγγραφες και στοιχειοθετημένες αντιρρήσεις μας, η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε κατά πλειοψηφία και κατακύρωσε αυτή τη μια και μοναδική προσφορά, με μόνο τον κ. Κωτσαντή Κων/νο να καταψηφίζει. Αυτό όμως που μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη λογική της, είναι η απόφαση για το ύψος του μισθώματος ενοικίασης. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί για ένα κτίριο που ήδη μισθωνόταν κατά τους 3 ορόφους του και επαναμισθώνεται με την προσθήκη ενός τμήματος του ισογείου, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή να το μισθώσει με το άθροισμα των μισθωμάτων και των 3 κτιρίων. Δηλαδή με τη συστέγαση των 5 τμημάτων της Δ/νσης στο ένα εκ των 3 κτιρίων που στεγαζόταν ως τώρα, αντί να γίνει μια εξοικονόμηση πόρων για την Περιφέρεια, θα πρέπει να καταβάλλονται το σύνολο των 3 ήδη υπερτιμημένων (ακόμα και με την εκ του νόμου υποχρεωτική μείωση κατά 20%) μισθωμάτων των 3 κτιρίων, που ισούται με 3.780 ευρώ το μήνα!!!

κ. Περιφερειάρχα,

σας καλούμε να ακυρώσετε με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη απόφαση, γιατί το παράλογο, αθροιστικό μίσθωμα των 3.780,00 ευρώ είναι πρόκληση:

· για τους υπαλλήλους που σπρώχθηκαν στην «εφεδρεία», για αυτούς που απειλούνται με απολύσεις και για αυτούς που περικόπηκε δραματικά ο μισθός τους και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις

· για όλους τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν κτίρια, καταστήματα και γραφεία, άρτιας και σύγχρονης κατασκευής αλλά παραμένουν κενά και χωρίς καμιά προοπτική μίσθωσης

· και τέλος είναι μεγάλη πρόκληση στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, όταν σε τέτοιους τραγικούς για τη χώρα καιρούς, η Περιφέρεια Ηπείρου δε φροντίζει για την εξοικονόμηση πόρων που έχουν εισπραχθεί με αιματηρή φορολογία και κάθε είδους «χαράτσια» από τα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΤΑ                                    ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Κινητοποίηση των κτηνοτρόφων της Πρέβεζας αύριο στη Φιλιππιάδα για την πώληση της "Δωδώνης".

Αύριο 16/2/2012 οι κτηνοτρόφοι της Πρέβεζας πραγματοποιούν συγκέντρωση στη Φιλιππιάδα, με αίτημα να μην πουληθεί η γαλακτοβιομηχανία "ΔΩΔΩΝΗ".
Ολόκληρο το κείμενο που μας έστειλε ο "Πανηπειρωτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός" έχει ως εξής:ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ΔΩΔΩΝΗ.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ


Εργαζόμενοι, εργαζόμενες. αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέοι και νέες,

Λαέ της Πρέβεζας.

Ήρθε η ώρα της μεγάλης μάχης για να μην πουληθεί η ΔΩΔΩΝΗ μας. Τη στιγμή που οι υπάλληλοι της τρόικας και του ΔΝΤ μας ζητούν να υποταχτούμε, εμείς διαλέγουμε το δρόμο του αγώνα μαζί με όλο το λαό ενάντια στο ξεκλήρισμά μας, ενάντια στις απολύσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τις απολύσεις και την ανεργία . Την εβδομάδα που μας πέρασε πετάξαμε έξω από το εργοστάσιο τους υποψήφιους αγοραστές. Αυτοί θα είναι η τύχη όποιου έρθει να αγοράσει το εργοστάσιο.

Η ΔΩΔΩΝΗ δεν ανήκει στα παπαγαλάκια της διορισμένης διοίκησης(που υπονομεύουν τη λειτουργία της),στους βιομήχανους που τη γλυκοκοιτάζουν ή στους βουλευτάδες που με το μνημόνιο της ντροπής ψήφισαν το θάνατο των εργαζόμενων, των αγροτοκτηνοτρόφων και ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Δεν ανήκει σε όσους προσπαθούν εδώ και καιρό να την απαξιώσουν, για να την ξεπουλήσουν σαν ένα ακόμη θύμα της κρίσης που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Η ΔΩΔΩΝΗ κράτησε και κρατάει ζωντανά τα χωριά και την ύπαιθρο. Κάθε απόπειρα αλλαγής του κρατικοσυνεταιριστικού χαρακτήρα της ΔΩΔΩΝΗΣ σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Σημαίνει απολύσεις και τρομοκρατία για τους εργαζόμενους, μείωση των τιμών παραγωγού και ξεκλήρισμα των κτηνοτρόφων και αμφιβόλου ποιότητας και πανάκριβα γαλακτοκομικά προϊόντα για τον εργαζόμενο λαό.
Μια ακόμη κυβέρνηση, ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιήσει ΑΤΕ και ΔΩΔΩΝΗ για να πετάξει στο δρόμο 6000 παραγωγούς και εκατοντάδες εργαζόμενους στη βιομηχανία και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Όπως τόσες άλλες φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι εργαζόμενοι οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι Ηπειρώτες, με μια φωνή και μια γροθιά, καλούνται να κόψουν τα χέρια αυτών που πάνε να αρπάξουν τη ΔΩΔΩΝΗ (Συγκυβέρνηση, Ε.Ε., ΔΝΤ, υποψήφιοι αγοραστές και πολυεθνικές).

Η ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΛΑΟ.

Εμείς οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Πρέβεζας επιμένουμε σε κοινό μέτωπο με τους ελεύθερους επαγγελματίες που απειλούνται με λουκέτο, με τους εργαζόμενους που τους μειώνουν τους μισθούς , τους ανέργους που ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν και τη νεολαία με το αβέβαιο μέλλον.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Όλοι τη Πέμπτη 16 Φλεβάρη στις 11: 30 π.μ στη διασταύρωση του στρατοπέδου μετά την Φιλιππιάδα


Οι Πρεβεζάνοι Κτηνοτρόφοι του

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...

Αγροτεχνολογία "ανοιχτού κώδικα": Μία ενδιαφέρουσα πρόταση

Προσθήκη 29/2/2012.
Είχαμε αναφερθεί λίγο καιρό πριν, σ' ένα μεγαλο επίτευγμα που αφορά την Αγροτεχνολογία Ανοιχτού Κώδικα.
Ένα πολύ μεγαλο επίτευγμα για τις κοινωνίες, καθώς δίνει τη δυνατοτητα παρασκευής αγροτικών μηχανημάτων με χαμηλό κόστος, για τη παράγωγη και με τελικό αποτέλεσμα φθηνότερο τελικό κόστος.
Όλο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της Οικολογίας Ανοιχτού Κώδικα και το βέβαιο είναι πως στις εποχές μας η επιβολή του Ανοιχτού Κώδικα παντού, είναι καθήκον, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη πάταξη της φτώχειας και της αισχροκέρδειας.
-Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, πως σχετική αναφορά στο θέμα, παρουσιάζεται στην Ελληνική τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα στο κανάλι ΕΤ3.
Έτσι λοιπόν την Τέταρτη (29/2), στην εκπομπη: "Πέντε και (5+) και ώρα 17.25 ως 18.50, θα παρουσιαστεί το έργο του Open Source Ecology Greece!
>>>Η σχετική ιστοσελίδα του Open Source Ecology Greece.

Στις ομολογουμένως δύσκολες, εποχές που διανύουμε γενικότερα αλλά και ειδικότερα σαν αγροτικός τομέας επιβάλλεται να έχουμε τα μάτια μας (και κυρίως το μυαλό μας) ανοιχτά σε νέες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ελάφρυνση των αγροτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για γεωργικά μηχανήματα. Όχι, όμως, για κάποιο καινούριο μηχάνημα της Χ ή Υ εταιρείας αλλά για ένα πρότζεκτ μέσω του οποίου θα διατίθενται ελεύθερα (και δωρεάν) σχέδια για τα μηχανήματα αυτά.
Ο λόγος για την “αγροτεχνολογία ανοιχτού κώδικα” που πήρε διαστάσεις από τη πρωτοβουλία μιας ομάδας Αμερικάνων μηχανικών και αγροτών, με επικεφαλής τον Marcin Jakubowski. Αυτό που συμβαίνει πιο απλά είναι πως αυτές οι ομάδες ξεκλειδώνουν τον κώδικα για τα σχέδια για αγροτικά μηχανήματα, επιτρέποντας στον καθένα να κατασκευάσει το δικό του τρακτέρ ή μηχάνημα συγκομιδής σοδειάς από το μηδέν.
Στη περίπτωση της ομάδας του Μάρσιν Τζακουμπόβσκι, έχουμε πλέον Ανοιχτό Κώδικα, για παραπάνω από 50 γεωργικά μηχανήματα. Αυτό σημαίνει πως ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στα σχέδια και να κατασκευάσει δικό του μηχάνημα, χωρίς τη μεσολάβηση εταιρειών και μεσαζόντων που εκτοξεύουν τη τελική τιμή στα ύψη.

Πηγή: www.osarena.net

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Προβλήματα με την εκπαίδευση περίπου 45 Νέων Αγροτών στην Πρέβεζα.

Σαράντα πέντε (45)! περίπου Νέοι Αγρότες του Νομού Πρέβεζας συμπληρώνουν μέσα στο 2012 τα τρία χρόνια από την πρώτη εγκατάσταση, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει ακόμα την υποχρεωτική εκπαίδευση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα. Μέσα στο 2012 συμπληρώνεται η τριετία για περίπου εξήντα άτομα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα "Νέοι Γεωργοί" το 2009. Μέχρι τότε είναι υποχρεωμένοι, από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, διάρκειας 150 ωρών, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη 2η δόση. Σε διαφορετική περίπτωση, όχι μόνον δεν μπορούν να πάρουν τη 2η δόση, αλλά υποχρεούνται, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, να επιστρέψουν και την 1η δόση της ενίσχυσης που εισέπραξαν.
Από αυτά τα 60 άτομα είναι ζήτημα εάν έχουν παρακολουθήσει τη σχετική εκπαίδευση 15 άτομα. Ο αρμόδιος για την γεωργική εκπαίδευση κρατικός φορέας, (πρώην Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ και νύν ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ") είναι εδώ και χρόνια κλειστός στην Πρέβεζα, αφού δεν έχει προσωπικό. Μέσα στο 2011 ο Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. της Άρτας υλοποίησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους αγρότες στο οποίο εκπαιδεύτηκαν περίπου 15 νέοι αγρότες της Πρέβεζας. Ήταν όμως πρακτικά αδύνατον να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης όλων των υπόχρεων νέων αγροτών, τουλάχιστον με τη δομή που διέθετε μέχρι πρότινος που έγινε η συγχώνευση με ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. και ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και η μετονομασία του σε ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ". Ουσιαστικά και αυτός λειτουργούσε χωρίς μόνιμους υπαλλήλους, με έναν γεωπόνο αποσπασμένο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Άρτας, και μία γεωπόνο που υπηρετούσε ως συμβασιούχος (για πρακτική άσκηση).
Φυσικά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα αλλά είναι γενικότερο. Σύμφωνα με χθεσινό άρθρο του www.agrotypos.gr το θέμα έφεραν στη Βουλή, με ερώτησή που κατέθεσαν προς τους αρμόδιους υπουργούς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη και Ευαγγελία Αμανατίδου-Πασχαλίδου. Στην ερώτησή τους μεταξύ άλλων ζητάνε να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση δανείων, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, στους κατ’ επάγγελμα, ενεργούς νέους αγρότες, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς και να παραταθεί τουλάχιστον κατά δύο έτη η περίοδος επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε εδώ
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας έστειλε ανοιχτή επιστολή στις 30 Δεκεμβρίου 2010 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ολόκληρο το κείμενο εδώ), στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

"Πρώτο ρόλο στην αγροτική εκπαίδευση πρέπει να έχει ο οργανισμός ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. “ΔΗΜΗΤΡΑ” με τις Γεωργικές Σχολές του, οι οποίες όμως θα πρέπει να αυξηθούν και να κατανεμηθούν ορθολογικά στις περιφέρειες της χώρας. Ουσιαστική και άμεση συμβολή μπορούν να έχουν και τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα αγροτικής κατεύθυνσης. Και ειδικά τα περιφερειακά ΤΕΙ Γεωπονίας που φαίνεται να καλύπτουν άλλες ανάγκες όπως τη στήριξη των τοπικών οικονομιών, την επιθυμία του Έλληνα να σπουδάσει τα παιδιά του και την κρατική προσπάθεια συγκράτησης των χρημάτων που διαφεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό. Ενώ οι απόφοιτοι τους αγωνίζονται να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους γεωπόνους, ώστε να μοιράσουν πιο «δίκαια» την ανεργία στο συρρικνούμενο και με αβέβαιο μέλλον χώρο της αγροτικής οικονομίας (τελευταίο ζήτημα οι υπογραφές των σχεδίων βελτίωσης).
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προτείνουμε η αγροτική εκπαίδευση:
• να καθοριστεί μέσα από ειλικρινή δημόσια διαβούλευση και όχι κεκλεισμένων των θυρών
• να βασιστεί σε σύγχρονες γεωργικές σχολές με τη συνεργασία των αντίστοιχων ΤΕΙ
και απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Πρέβεζας που παραμένει εδώ και 3 χρόνια κλειστό, χωρίς προσωπικό και ουσιαστικά χωρίς στέγη, με αποτέλεσμα να καταστραφεί και η σπουδαία του βιβλιοθήκη".


Βέβαια, με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στο μεταξύ και την συγχώνευση του Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. με τους άλλους δύο Οργανισμούς, το αίτημα για επαναλειτουργία του κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" Πρέβεζας, μοιάζει να έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό όμως και παραμένει επίκαιρο, είναι ο νέος φορέας που έχει δημιουργηθεί να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του, υλοποιώντας άμεσα τουλάχιστον εκείνα τα προγράμματα εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, και μέσα στο γενικότερο "χαμό" των τελευταίων ημερών, το ΥΠ.Α.Α.Τ. δεν θα αφήσει τους Νέους Αγρότες στην τύχη τους, αλλά θα δώσει με κάποιο τρόπο λύση στο πρόβλημα.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Από τις 10 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου οι φάκελοι των Ομάδων Παραγωγών για ένταξη στο μέτρο 133 που αφορά την προώθηση αγροτικών προϊόντων


Την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, ξεκινάει σύμφωνα με την πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατάθεση των φακέλων από Ομάδες Παραγωγών για την ένταξη τους στο Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου του 2012.
Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και την προώθησή τους. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 ευρώ.
Σκοπός και στόχοι του Μέτρου 133

Σύμφωνα με την πρόσκληση σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στόχοι του Μέτρου είναι:

α) η ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα και οι καταναλωτές να αντιληφθούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την πιστοποίηση, την εγγύηση ποιότητας που αυτή παρέχει και τελικά το όφελος από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και να τα προτιμήσουν.

β) η προώθηση των προϊόντων αυτών. Οι έμποροι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να διαχειρίζονται αυτά τα προϊόντα με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πρόκειται να ενισχυθούν ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2 (ΕΥΕ ΠΑΑ – Β2) σε ολόκληρη τη χώρα.
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του Μέτρου είναι ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικής (φορολογικής) μορφής, τα μέλη της οποίας είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών συμμετέχουν στο ίδιο εκ των συστημάτων ποιότητας του άρθρου 2 της παρούσας και παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων του Παραρτήματος I της παρούσας, για τα οποία εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ (εφεξής δικαιούχος). Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

2. Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.
Επιλέξιμες δράσεις

1. Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν ενημέρωση, προώθηση και διαφήμιση του συγκεκριμένου προϊόντος στην εσωτερική αγορά, και περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης μέγιστης διάρκειας τριών ετών.

2. Αναλυτικότερα, κρίνονται επιλέξιμες οι κάτωθι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους:

2.1. Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

2.2. Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, ανεύρεση συνεργατών).

2.3. Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους.

2.4. Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το συγκεκριμένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαμβάνονται οδηγίες−συνταγές χρήσης για αυτό.

2.5. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριμένο προϊόν.

2.6. Διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας, καθώς και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά.

2.7. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.

2.8. Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).

2.9. Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κλπ.).

3. Περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρξει στην απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της παρούσας.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες για την Πρόσκληση


Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Νέα παράταση στη διαβούλευση του ...πολύπαθου Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γής.

Η δημόσια διαβούλευση για το ...πολύπαθο πλέον Σχέδιο Π.Δ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. "Κατηγορίες και Περιεχόμενο χρήσεων γής" πήρε νέα παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Έχουμε αναφερθεί επανηλειμμένα με αναρτήσεις μας στο θέμα, παρουσιάζοντας τη θέση της Περιβαλλοντικής Εταιρείας Πρέβεζας εδώ καθώς και τις θέσεις του Συλλόγου μας εδώ και εδώ
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση μπορούν να μπουν στο σχετικό δικτυακό τόπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. πατώντας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάληψη σήμερα 7/2/2012 στο ΥΠΑΑΤ από γεωτεχνικούς που αντιδρούν στις απολύσεις.

Δεκάδες γεωτεχνικοί εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έκαναν μπλόκο το πρωί στην είσοδο του Υπουργείου, με αίτημα «να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στην κατεδάφιση μισθών και συντάξεων και φυσικά στις απολύσεις προσωπικού. Όπως τονίζει ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών του Δημοσίου κ. Νίκος Κακκαβάς , μετά τις εξαγγελίες για απολύσεις στο δημόσιο, προβλέπονται απολύσεις 700 γεωτεχνικών .

Επίσης δηλώνει : 1 απόλυση = 1 κηδειόχαρτο, καθώς επιτίθεται με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά των Υπουργών Κ. Σκανδαλίδη και Δ. Ρέππα 
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Το Προεδρικό Διάταγμα "Κατηγορίες και Περιεχόμενο χρήσεων γης" (2)


Μέλος του συλλόγου, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο, σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Π.Δ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" (η διαβούλευση έληξε χθες 31-1-2012):
Η εκτός σχεδίου δόμηση, η άναρχη οικιστική εξάπλωση και η εκτεταμένη μίξη χρήσεων στον εξω-αστικό χώρο, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες σε βάρος της γεωργικής γης (και των οικοσυστημάτων) στερώντας την όποια προοπτική του πρωτογενούς τομέα (και άλλων κλάδων). Αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ο μικρός, πολυτεμαχισμένος, διάσπαρτος γεωργικός κλήρος, οι «συγκρούσεις» χρήσεων γης και η υπο-εκμετάλλευση της γεωργικής γης. Ο δραστικός περιορισμός ή και η κατάργησή της εκτός σχεδίου δόμησης, πάντα με επιστημονικά κριτήρια, με γνωστούς κανόνες και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία και νομολογία, θα προσέφερε πολλά στον αγροτικό χώρο, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους.
Με την επιφύλαξη της ύπαρξης «ψιλών γραμμάτων» (δυστυχώς κάπως έτσι έχουμε συνηθίσει τη νομοθεσία) το παρόν σχέδιο Π.Δ. κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ως προς το ότι α) παρέχει τη δυνατότητα, κατά τόπους, να διατηρήσει η γη την «κατά προορισμό χρήση της» και β) να λαμβάνεται μέριμνα για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, όπου αυτή υφίσταται και όπως αυτή ορίζεται με τα κριτήρια της επιστήμης, της νομοθεσίας και της Νομολογίας του ΣτΕ.
Ιδιαίτερα σήμερα επιβάλλεται να απελευθερωθούν παραγωγικοί πόροι (όπως γεωργική γη) που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι εξ αιτίας της διαρκούς προσμονής «υπεραξιών». Συχνά δε οι «υπεραξίες» μπορεί να δημιουργούνται μέσω φωτογραφικών ρυθμίσεων, ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων, συναλλαγής κλπ. Επιβάλλεται λοιπόν να αφήσουμε χώρο στο διεπιστημονικό διάλογο και τον κοινό νου.Επιβάλλεται επίσης να κλείσουν άμεσα τα «παράθυρα» οικοπεδοποίησης της γεωργικής γης που αφήνουν:
α)Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, τα νομοθετικά μπρος-πίσω (τροπολογίες, συνεχείς τροποποιήσεις νόμων, κανονιστικών αποφάσεων κλπ) αλλά και η μη κατοχύρωσή της από πολλά εκ των Γ.Π.Σ και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που έως σήμερα έχουν υπογραφεί.
β)Οι εξυπηρετήσεις που κανονικά απευθύνονται σε αγρότες αλλά φαίνεται ότι συχνότερα αξιοποιούνται από άλλους (δεν αφορά τόσο την παρούσα διαβούλευση).
γ)Ορισμένες «φαιδρές» και ενίοτε φωτογραφικές διατάξεις ορισμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι οποίες μεταβάλλουν σταδιακά τη γεωργική γη σε ζώνη κατοικίας και λοιπών αστικών δραστηριοτήτων.
Ως προς τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο Π.Δ., είναι δυνατόν να προσφέρει αρκετά (Άρθρα 14 και 15), αν και μέσω των παραγράφων Β και Γ του άρθρου 14, είναι δυνατόν «εντέχνως» στην πράξη θα συρρικνωθεί η εφαρμογή της παραγράφου Α. Πρέπει λοιπόν απαλειφθούν παντελώς τέτοια «παράθυρα» και να αφεθεί η γεωργική γη να έχει την κατά προορισμό χρήση της, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα από τη νομοθεσία και τη νομολογία.
Το ότι το δημόσιο (με χρήματα της κοινωνίας) προέβη σε παραχώρηση γης ή σε έργα υποδομών του αγροτικού χώρου (αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ) με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων άσκησης της γεωργίας, σημαίνει πως με κάποιο τρόπο ο σκοπός αυτός θα πρέπει να επιτελείται και να παράγονται αγροτικά προϊόντα. Τα ανωτέρω δεν σημαίνουν πως καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση. Σημαίνει πως διαφυλάσσουμε παραγωγικούς πόρους (λ.χ. τα πιο παραγωγικά εδάφη, τα έργα υποδομής κλπ) και τους κατευθύνουμε κατά προτεραιότητα στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων (σημαντικός εξαγωγικός κλάδος της οικονομίας μας). Σημαίνει επίσης πως κατευθύνουμε τη δόμηση κυρίως σε λιγότερο παραγωγικά ή οριακής παραγωγικότητας εδάφη, που ευτυχώς ή δυστυχώς η χώρα μας διαθέτει άφθονα.
Διαβάστε περισσότερα...