Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Υπόμνημα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για την αναδιοργάνωση των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών της ελληνικής περιφέρειας.

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ μας κοινοποίησε υπόμνημα το οποίο απέστειλε προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, με θέμα την αναδιοργάνωση των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών της ελληνικής περιφέρειας.
Θα δημοσιεύσουμε εδώ τις προτάσεις στις οποίες καταλήγει το ΓΕΩΤΕΕ, αφού καταγράφει μία σειρά από λόγους και αιτίες για τη δυσλειτουργία των γεωτεχνικών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. 
Σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο του υπομνήματος υπάρχει στο τέλος της ανάρτησης:


Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων από την Πολιτεία, ώστε οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι να μπορέσουν να επιτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους στην προσπάθεια επανεκκίνησης της Ελληνικής οικονομίας:

  1. Την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου του «Καλλικράτη» με την άμεση κατάργηση του άρθρου 94, παρ. 5, εδ. 1-69 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ώστε να μη συνεχισθεί η πολιτική του κατακερματισμού των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών. Εξάλλου, η αδυναμία των Δήμων να υλοποιήσουν τα εν λόγω αντικείμενα έχει, ήδη, γίνει εν μέρει αποδεκτή από την Πολιτεία με τις ρυθμίσεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52) για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που τροποποιούν το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και δίνουν την αρμοδιότητα της αδειοδότησης στις Περιφέρειες αντί των Δήμων που προέβλεπε ο «Καλλικράτης».
  2. Την ενοποίηση των δημόσιων υπηρεσιακών δομών αγροτικής ανάπτυξης και των αντίστοιχων αντικειμένων σε γεωγραφικό επίπεδο νομού με εξαίρεση τις εξειδικευμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που λειτουργούν σε ορισμένους μόνο νομούς, αλλά με ευρύτερη χωρική αρμοδιότητα και οι οποίες θα πρέπει να διατηρήσουν τον ειδικό τους ρόλο. Η αναμενόμενη κατά την επόμενη πενταετία συρρίκνωση του αριθμού των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων (προσλήψεις 1981 – 1987) καθιστά ανέφικτη και μη ρεαλιστική την ταυτόχρονη λειτουργία: (α) των ΚΕΠΠΥΕΛ του ΥΠΑΑΤ σε σχεδόν κάθε νομό, (β) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αιρετών Περιφερειών σε κάθε νομό και (γ) των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων του κάθε νομού. Η φύση της εργασίας των γεωτεχνικών με την έντονη εποχικότητα και τη διαδοχική εναλλαγή των αντικειμένων καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη μίας μόνο και επαρκώς στελεχωμένης υπηρεσιακής δομής αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε νομό. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει ο οργανικός διαχωρισμός με τις υπηρεσίες κτηνιατρικής, εγγείων βελτιώσεων και αλιείας σε γεωγραφικό επίπεδο νομού. Τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθεί οργανική συσχέτιση των ενοποιημένων υπηρεσιακών μονάδων σε επίπεδο νομού με τις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων που λειτουργούν στο γεωγραφικό επίπεδο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και με την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
  3. Την κάθετη οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και το αδιάσπαστο του αντικειμένου (Δάση – Φυσικό Περιβάλλον). Επίσης τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας.
  4. Την παραμονή των αρμοδιοτήτων της αλιείας σε έναν ενιαίο φορέα. Η διαχείριση των ιχθυοτρόφων υδάτων στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον κατακερματισμό του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων του.
  5. Την εξαίρεση των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει προβλεφθεί και για τους εκπαιδευτικούς ή για το ιατρικό –  νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. στο ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), από οποιοδήποτε μέτρο προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή απόλυσης μέσω της κατάργησης της οργανικής θέσης. Η κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής θέσης γεωτεχνικού στην παρούσα εθνική συγκυρία ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία.
  6. Την δημιουργία νέων οργανικών θέσεων και την πρόσληψη γεωτεχνικών σε απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη υποστελέχωση, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα ηλικιακής ανανέωσης του επιστημονικού προσωπικού.
  7. Τη μετάταξη του διοικητικού προσωπικού, το οποίο πιθανόν να κριθεί ως πλεονάζον σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, προς τη νέα ενοποιημένη υπηρεσιακή δομή αγροτικής ανάπτυξης ή προς άλλες γεωτεχνικές υπηρεσίες, με στόχο την απελευθέρωση των γεωτεχνικών από τα γραφειοκρατικά αντικείμενα και τη χρησιμοποίηση των επιστημονικών τους γνώσεων.
  8. Τη δημιουργία ομάδων εργασίας με βάση τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων. Πολλοί γεωτεχνικοί διαθέτουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή διδακτορικό τίτλο, αλλά η εξειδικευμένη γνώση τους παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητη από τον Ελληνικό δημόσιο τομέα. Οι ομάδες εργασίας θα συντονίζονται από το ΥΠΑΑΤ και θα διαβουλεύονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου με τη χρήση κωδικού αριθμού. Θα αποτελούν «δεξαμενές σκέψης» που θα χρησιμοποιεί το Υπουργείο για να νομοθετεί, να σχεδιάζει και να βελτιστοποιεί τις πρακτικές του στο κάθε γνωστικό αντικείμενο.
  9. Την αύξηση του ανώτατου ορίου των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών για μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει, ήδη, υλοποιηθεί στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Οι καθορισμένες αποζημιώσεις για την εκτός έδρας εργασία θα πρέπει να είναι ισότιμες για όλους του επιστημονικούς κλάδους.
  10. Την επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρμογών με την εγκατάσταση δοκιμαστικών και πειραματικών αγρών σε όλη την επικράτεια, όπου θα δοκιμάζονται στα ποικίλα ελληνικά μικροκλίματα και θα διαδίδονται οι νέες προτεινόμενες καλλιέργειες από το ΥΠΑΑΤ, νέες ποικιλίες ή φυλές ζώων, νέες τεχνικές καλλιέργειας, μέθοδοι φυτοπροστασίας, μορφές εκτροφής και άλλες καινοτόμες δράσεις. Οι δοκιμαστικοί και πειραματικοί αγροί θα υλοποιηθούν από νέους αγρότες με την παροχή κινήτρων και με την εποπτεία των γεωπόνων της νέας ενοποιημένης υπηρεσιακής δομής αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε νομό εφόσον, όμως, γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις ή μετατάξεις. Εναλλακτικά, προτείνεται η δημιουργία μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την Π.Ε.Ν.Α. ή και άλλους συλλογικούς φορείς, η οποία θα είναι δημοσίου συμφέροντος, θα έχει ως κύριο έργο τις γεωργικές εφαρμογές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από γεωτεχνικούς – μεσίτες τεχνογνωσίας με περιφερειακή δομή σε γεωγραφικό επίπεδο νομού και με χρηματοδότηση που θα προέλθει είτε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είτε από προγράμματα όπως το Horizon.
Καταθέτοντας τις ανωτέρω προτάσεις πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στη δημιουργική και ρεαλιστική αναδιοργάνωση των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελληνική περιφέρεια, ώστε αυτές να επιτελέσουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αλλαγών στις γεωτεχνικές υπηρεσιακές δομές θα πρέπει να στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή αύξηση του προσφερόμενου έργου με τους σημερινούς περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, μέχρι να καταστεί εφικτή η εκ νέου επένδυση πόρων στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Οποιαδήποτε λογιστική και στείρα αντιμετώπιση του ζητήματος που θα εξοικονομεί χρήματα σε βάρος της λειτουργικότητας των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα είναι καταστροφική για την Ελλάδα και θα μας βρει αντίθετους. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
 
 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Παράνομα φυτοφάρμακα: Δείτε το παρακάτω βίντεο.


Το περασμένο καλοκαίρι παρουσιάστηκαν στη βόρεια Ελλάδα σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού από τη χρήση ζιζανιοκτόνων σε ορυζώνες.
Ακολούθησε, με διαφορά λίγων ημερών, παρόμοιο κρούσμα στην περιοχή Μεσολογγίου.
Όπως αποδείχτηκε από τις δειγματοληψίες που έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, επρόκειτο για το ζιζανιοκτόνο propanil, το οποίο, αν και απαγορευμένο εδώ και μία τριετία στη χώρα μας, είχε εισαχθεί παράνομα, πιθανότατα από την Τουρκία.
Στο βίντεο που ακολουθεί και το οποίο επιμελήθηκε η συντακτική ομάδα του www.agrotypos.gr, μιλά για το θέμα ο καθηγητής ζιζανιολογίας του Α.Π.Θ. κ. Ελευθεροχωρινός, γεωπόνοι-έμποροι φυτοφαρμάκων, συνεταιριστές και αγρότες και παρουσιάζονται χαρακτηριστικές εικόνες στο χωράφι με τη ζημιά που προκάλεσε το συγκεκριμένο σκεύασμα.

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Ο ΕΦΕΤ διαφωνεί με τη διάθεση στην αγορά τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας.

Με μία αρκετά αιχμηρή ανακοίνωσή του με ημερομηνία 23/10/2012 ο ΕΦΕΤ δηλώνει την αντίθεσή του στην ενεργοποίηση της αγορανομικής διάταξης για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση έχει τον εύγλωττο τίτλο "Ο ΕΦΕΤ διαφωνεί με την μετατροπή της χώρας σε χωματερή ληγμένων τροφίμων". 
 Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

 Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Ο ΕΦΕΤ διαφωνεί με την μετατροπή της χώρας σε χωματερή ληγμένων τροφίμων»
 Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΦΕΤ στις 19-10-2012 με την παρουσία των ενώσεων καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και των επιχειρήσεων λιανεμπορίου (Super Market), ο ΕΦΕΤ κατέληξε ότι η αγορανομική διάταξη για τα προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας πρέπει να παραμείνει ανενεργός διότι:
 1. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων ούτε η τιμή πώλησής τους.
 2. Υπάρχει κίνδυνος να βρουν ευκαιρία ορισμένοι επιτήδειοι (οι λιγότεροι ίσως) να γεμίσουν την αγορά με προϊόντα κακής ποιότητας.
 3. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν ληγμένα προϊόντα.
 4. Είναι λάθος ο διαχωρισμός των πολιτών – καταναλωτών σε δύο κατηγορίες.
 5. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχει ο ΕΦΕΤ.
 6. Δεν υπάρχει έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. για τις αγορανομικές διατάξεις.
 7. Δεν προσδιορίζεται το ποσοστό που θα πωλούνται φθηνότερα τα συγκεκριμένα προϊόντα.
 8. Είναι λάθος να ζητάμε από τους καταναλωτές να αγοράζουν ληγμένα τρόφιμα (αφού όλα τα τελευταία χρόνια τους εκπαιδεύαμε να προσέχουν τις ημερομηνίες λήξης και την ετικέτα).
 9. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουν τέτοιου είδους ελέγχους.
 Ο ΕΦΕΤ θεωρεί πως η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη, αν ενεργοποιηθεί, θα μετατρέψει την χώρα μας σε χωματερή προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας και τους πολίτες – καταναλωτές σε πολίτες με τσαλακωμένη αξιοπρέπεια. Στην επιλεκτική αξιοποίηση κειμένων του ΕΦΕΤ από το αρμόδιο Υπουργείο ότι δήθεν έχει συμφωνήσει, απαντάμε πως ο ΕΦΕΤ ζήτησε να παραμείνει ως έχει η διάταξη που ισχύει από το 1989, δηλαδή ανενεργή. Σε ότι αφορά την ερώτηση αν συνεδρίασε το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ απαντάμε πως δεν είναι αρμοδιότητά του. Η χάραξη πολιτικής είναι αρμοδιότητα του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στον ΕΦΕΤ, στις εταιρείες τροφίμων λιανικού εμπορίου (Super Market) και στις ενώσεις καταναλωτών για την αναγκαιότητα πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων. Επίσης, πρέπει να απαντηθεί γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του ΕΦΕΤ και των φορέων της αγοράς για πώληση αυτών των προϊόντων λίγο πριν την ημερομηνία λήξης με σημαντική μείωση των τιμών. Παράλληλα να καθοριστούν οι διαδικασίες διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας για κοινωνικούς σκοπούς. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Γιάννης Μίχας δήλωσε : "Για όσο διάστημα παραμείνω Πρόεδρος του ΕΦΕΤ θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών".
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων στην Π.Ε. Πρέβεζας από σήμερα 24-10-2012.

Ξεκινάει από σήμερα 24-10-2012 η συγκομιδή των ακτινιδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την εμπορική περίοδο 2012-2013.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΘΕΜΑ: ‘Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2012-2013’

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/7-9- 2010)
 2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.
Αποφασίζουμε 
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2012-2013 την 24-10-2012, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2 ο Brix).
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2 ο Brix).
Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 ο Brix.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 

Σχετικά με την ωρίμανση και τη συγκομιδή των ακτινιδίων να επισημάνουμε συμπληρωματικά τα εξής:   
-Η θέσπιση του ορίου των 6,2 ο Brix για τη συγκομιδή των ακτινιδίων αποτελεί διεθνή πρακτική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά θα αποκτήσουν τα απαιτούμενα σάκχαρα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο καταναλωτής (9,5 ο Brix και 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία) κατά την είσοδο του προϊόντος στην αλυσίδα διανομής.
 -Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τεχνητή ωρίμανση των ακτινιδίων. 
-Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στο στάδιο της τυποποίησης-συσκευασίας, της φόρτωσης του τελικού προϊόντος ή της εισαγωγής-εξαγωγής, βρεθούν καρποί με περιεκτικότητα σε σάκχαρα μικρότερη των 6,2 ο Brix, αυτοί καταστρέφονται με ευθύνη του κατόχου και οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων. 
-Στην περίπτωση που παρτίδες ακτινιδίων, σε όλα τα άλλα στάδια διακίνησης που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας και της εισαγωγής-εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2  και 9,5  τότε, με ευθύνη του κατόχου αποσύρονται σε αποθήκες, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν Brix τουλάχιστον 9,5 ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΥΑ 10042/100536/1-10-2012).

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2754/Β/11-10-2012 η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 10042/100536/2012 με τίτλο "Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων". Με την ανωτέρω ΥΑ θεσμοθετούνται οι ορθές πρακτικές στη διαφήμιση των ΦΠΠ, καθώς και τα μέσα από τα οποία επιτρέπεται η διαφήμιση. Μερικά από τα βασικά σημεία της νέας ΥΑ: 
-Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να είναι έντυπη, ραδιοφωνική ή μέσω διαδικτύου. Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να λάβει τη μορφή stand πάγκου ή δαπέδου,οθόνης, διαφημιστικού φυλλαδίου, υλικού βιτρίνας, με υλικά καθαρά διαφημιστικού χαρακτήρα, καθώς και να συμπεριλαμβάνεται σε ημερολόγια, κάρτες, υλικά συνεδρίων και λοιπά μέσα.
 -Απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 -Η διαφήμιση δεν πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που θα μπορούσαν να είναι παραπλανητικές όσον αφορά πιθανούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, όπως οι όροι «χαμηλού κινδύνου», «μη τοξικό» ή «αβλαβές».
 -Όλες οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση πρέπει να μπορούν να αιτιολογηθούν τεχνικά. 
 -Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος ενημερωτικού περιεχομένου πρέπει να συνοδεύεται από τις προτάσεις: «Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση». Οι προτάσεις αυτές είναι ευανάγνωστες και διαχωρίζονται σαφώς από την υπόλοιπη διαφήμιση. Η φράση «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» μπορεί να αντικαθίσταται από ακριβέστερη περιγραφή του τύπου του προϊόντος, όπως μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο ή ζιζανιοκτόνο.
-Απαγορεύεται στη διαφήμιση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος να αναφέρονται στοιχεία υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που αφίστανται από τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά. Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να συνοδεύεται είτε από αναφορά στην Υπουργική απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας (τελευταία σχετική απόφαση τροποποίησης του φάσματος δράσης) που αφορά το προϊόν είτε από την ημερομηνία που έχει εκδοθεί ή εκτυπωθεί το διαφημιστικό υλικό.
-Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα δέκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης να αποσυρθεί από την αγορά διαφημιστικό υλικό που δεν ανταποκρίνεται με της όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Από σήμερα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου οι ενστάσεις για τους δικαιούχους της εξισωτικής που δεν έχουν πληρωθεί.

Από σήμερα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και για δέκα εργάσιμες ημέρες – σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου – θα έχουν την δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν μέχρι σήμερα την εξισωτική του 2011. Υπενθυμίζουμε ότι η 2η πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 αφορούσε 13.556 παραγωγούς και το συνολικό ποσό επιδότησης είναι περίπου 24,323 εκ. ευρώ. Οι εναπομείναντες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δικαιούχοι δεν ξεπερνούν τους 1.200. 
Για το θέμα της νέας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θα υπάρξει ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, μικρές εκκρεμότητες του Οργανισμού υπάρχουν και προς κάποιους λίγους δικαιούχους για αποζημιώσεις των ετών 2009 και 2010. 
Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης έφθασε τα 160 εκατ. ευρώ και η πληρωμή της ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου. Στην πρώτη πληρωμή καταβλήθηκαν 126 εκατ. ευρώ σε 69.014 δικαιούχους. 
Η καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι ετήσια και αφορά δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με κυριότερα: 
-να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον 2Ha (20 στρέμματα), 
-να κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ή να είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι με αποδειγμένη την μετακίνηση των ζώων, 
-να έχουν γεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο του 25%, δηλαδή τα εισοδήματα από την γεωργία να αποτελούν τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους εισοδήματος,
-να μην έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση. 

Πηγή: www.agrotypos.gr 
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Σοβαρά προβλήματα με την ένταξη δικαιούχων στη "Βιολογική Γεωργία" διαπιστώνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας.

Σοβαρά προβλήματα στην ένταξη δικαιούχων στα προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας διαπιστώνουν ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας και η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. Με σχετική επιστολή τους που δημοσιοποιήθηκε προς όλους τους αρμόδιους φορείς και προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αναφέρει ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στη Λακωνία έχει απορριφθεί το 90% των αιτήσεων, τόσο στο πρόγραμμα της διετούς παράτασης των παλιών συμβάσεων, όσο και στο πρόγραμμα των νέων, πενταετών, συμβάσεων.
Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που αναφέρονται στην επιστολή, ασφαλώς δεν αφορούν μόνο τη Λακωνία, αλλά ολόκληρη τη χώρα, αφού έχουν να κάνουν με αστοχίες του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται, αλλά και με γενικότερα γραφειοκρατικά προβλήματα της ελληνικής Διοίκησης.
Για το λόγο αυτό παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της επιστολής ενώ στο τέλος του άρθρου δίνουμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία για την πορεία του προγράμματος στο Νομό Πρέβεζας.


ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214

 Αξιότιμοι κύριοι,
Στις 4/10/2012 αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας και της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας επισκέφθηκε την ΔΑΟΚ Λακωνίας όπου συναντήθηκε με τους αρμόδιους χειριστές του Μέτρου 214, με σκοπό να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης των αιτήσεων για 2ετή παράταση και για νέα 5ετία στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.
Από την συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν για απόρριψη του 90% των αιτήσεων.
Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι 5 και μπορούν να καταταγούν σε 2 βασικές κατηγορίες:
  1. Ασυμβατότητα του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται με την σχετική ΚΥΑ και την προκήρυξη.
 2. Γραφειοκρατικοί λόγοι και αδυναμία αντίληψης της Ελληνικής πραγματικότητας.
 Αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης είναι οι ακόλουθοι:
 I. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται υπολογίζει τον αριθμό των δηλωθέντων δέντρων ανά ελαιοκομικό εκτάριο και απορρίπτει τα αγροτεμάχια εκείνα τα οποία δεν έχουν έναν ελάχιστο, αυθαίρετα ορισμένο, αριθμό δέντρων. Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο κάτι σχετικό με ελάχιστο αριθμό δέντρων ανά εκτάριο. Αντίθετα τα αγροτεμάχια αυτά προσμετρούνται στην ΑΕΕ ως ελαιοκομικά εκτάρια και συνυπολογίζονται στην συμμετοχή σε άλλα μέτρα (Εξισωτική) και ενεργοποιούν δικαιώματα, ανεξάρτητα αριθμού δέντρων.
 II. Αιτήσεις απορρίπτονται εάν ο αιτών δεν έχει προσκομίσει σύμβαση με Πιστοποιητικό Οργανισμό. Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη αναφέρουν ότι ο αιτών δύναται να προσκομίσει σχετική σύμβαση και μετά την απόφαση ένταξης του στο μέτρο.
 III. Πολλοί παραγωγοί δεν εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ενώ η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και στον φυσικό φάκελο προσκομίζεται αντίγραφο της εγγραφής!
 IV. Άλλος λόγος απόρριψης αγροτεμαχίων είναι η ασυμφωνία έκτασης μεταξύ τίτλων κατοχής (συμβόλαια, Ε9, ενοικιαστήρια) και έκτασης στην ΑΕΕ ή εξατομίκευσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με κάθε δυνατό τρόπο ότι:
 a. Η Ελλάδα δεν διαθέτει κτηματολόγιο έτσι ώστε μέσω του ΚΑΕΚ να διαπιστώνεται η πραγματική έκταση. Τα παλαιά συμβόλαια αναφέρουν τον χωρικό προσδιορισμό (θέση, όρια κλπ) ενώ στην έκταση αναφέρονται ως έγγιστα (περίπου). Η δήλωση της έκτασης στο Ε9 δεν απαιτεί τοπογραφικό διάγραμμα.
 b. Έστω και στην περίπτωση που υπάρχει τοπογραφικό για τα αγροτεμάχια και η δήλωση στο Ε9 έχει γίνει βάση αυτού, το τοπογραφικό μετράει συνολική επιφάνεια της ιδιοκτησίας και όχι την καλλιεργούμενη έκταση που καταγράφεται στην ΑΕΕ και την Εξατομίκευση.
 V. Στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται εμφανίζεται μια στήλη που φέρει την ονομασία «Ευρεθείσα έκταση» δίπλα στις στήλες «Ολική επιλέξιμη», «Ψηφιοποιημένη», «Αιτούμενη». Ενώ είναι άγνωστη η προέλευση και η σημασία της στήλης αυτής, κάθε διαφορά, ακόμα και 0,01 εκταρίου, οδηγεί σε απόρριψη του αγροτεμαχίου! Δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί η προέλευση της στήλης αυτής καθώς η Ψηφιοποιημένη, η Ολική επιλέξιμη και η Αιτούμενη έκταση ταυτίζονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εν λόγω στήλη διαφέρει και οδηγεί στην απόρριψη.
 Και τέλος, ακόμα μια αστοχία του προγράμματος αξιολόγησης: από πού προκύπτει ότι η απόρριψη ενός αγροτεμαχίου οδηγεί σε απόρριψη ολόκληρης της αίτησης του παραγωγού; Η σχετική ΚΥΑ και η προκήρυξη δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο κάτι σχετικό με απόρριψη αίτησης από απόρριψη ενός αγροτεμαχίου.
 Εκτιμούμε ότι τι θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απασχολεί ήδη τους ενδιαφερόμενους βιοκαλλιεργητές οι οποίοι προτίθενται να αντιδράσουν ανάλογα. Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε με την δέουσα υπευθυνότητα και κατανόηση των συνεπειών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά αυτό το πολύπαθο μέτρο.
 Με τιμή

 Ο Πρόεδρος του                                                         Ο Πρόεδρος της
Συλλόγου Γεωπόνων                                               Ένωσης Βιοκαλλιεργητών

Αραχωβίτης Σταύρος                                              Δημητριάδης Δημήτρης 

Να σημειώσουμε ότι στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έχουν υποβληθεί 34 αιτήσεις για το πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" (νέες πενταετείς συμβάσεις) και 7 αιτήσεις για διετή παράταση των παλαιών συμβάσεων, και από τον πρώτο διοικητικό έλεγχο που έχει γίνει το ποσοστό των απορριπτέων φτάνει το 50%! 
Να διευκρινιστεί πάντως ότι ο τελικός αριθμός των απορριπτέων θα διαμορφωθέι μετά και από την εξέταση των σχετικών ενστάσεων των ενδιαφερομένων. 
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας λιπασμάτων.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 το ΥΠ.Α.Α.Τ. προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων. Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ΥΑ είναι τα εξής: 
α.Για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω πτυχία:
- Γεωπόνου ή Δασολόγου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
- Α.Ε.Ι. άλλων κλάδων και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας − θρέψης φυτών ή
- των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).  
β. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναγγελία έναρξης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και το αργότερο εντός τριμήνου το ΥΠΑΑΤ πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εμπορία. 
γ.Η αρμόδια Αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη των προϋποθέσεων νόμιμης εμπορίας, η οποία ισχύει για την άδεια τύπου Α για πέντε (5) έτη και για την άδεια τύπου Β για τρία (3) έτη.
 δ.Εάν μετά την παρέλευση του τριμήνου η αρμόδια Αρχή δεν έχει γνωματεύσει θετικά ή αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει νομίμως την εμπορία. 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Κατευθυντήρια οδηγία του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Συντονιστική Εθνική Αρχή για τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα μας, προχώρησε στη σύνταξη κατευθυντήριας οδηγίας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα: 
α. Της διαχείρισης των κενών συσκευασίας μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους
β. Της διαχείρισης των συσκευασιών με εναπομείναν σκεύασμα και 
γ. Της διαχείρισης του πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Η οδηγία απευθύνεται προς τις Περιφέρειες της χώρας και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, ως αρμόδιες αρχές ελέγχου, με την επισήμανση για ευρεία γνωστοποίησή της στα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ και στους τελικούς χρήστες (αγρότες).
Το ΥΠ.Α.Α.Τ., δίνοντας στη δημοσιότητα την παραπάνω οδηγία, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής: 
Οι ανωτέρω διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στα θέματα που θα περιληφθούν στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία αμέσως μόλις εκδοθούν θα αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση διοικητικών μέτρων στη φυτοπροστασία και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό τα αναφερόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία ισχύουν μέχρι την έκδοση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (Ε.Σ.Δ.), οπότε αντικαθίστανται από τα αναφερόμενα στα Ε.Σ.Δ. 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ελεγκτικών αρχών για τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά ακόμη περισσότερο τις ορθές πρακτικές στη διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους, στη διαχείριση συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση τους και στη διαχείριση του πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Οι παραλήπτες της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας παρακαλούνται να προχωρήσουν στην ευρεία γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Η ανάγκη για ευρεία γνωστοποίηση της κατευθυντήριας οδηγίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους έγκειται στον αυξανόμενο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση συσκευασιών με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή πλεονάζοντος ψεκαστικού διαλύματος. 
Τα μέτρα της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας ισχύουν και για τους μη επαγγελματίες χρήστες, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ακατάλληλου χειρισμού από τη συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, λόγω ελλιπούς γνώσης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Ξεκινά η υλοποίηση 121 προγραμμάτων κατάρτισης για 3000 Νέους Αγρότες.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:


Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Προγράμματα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέων Αγροτών

 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι αρχίζει η υλοποίηση προγραμμάτων Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέων Αγροτών, στο πλαίσιο της πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή τομέα («Νέοι Γεωργοί»), του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 Σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται, εντός του έτους 2012, πανελλαδικά, 121 προγράμματα εκ των οποίων 78 φυτικής παραγωγής (κηπευτικά, ελαιοκομία, αμπελουργία, φυτά μεγάλης καλλιέργειας κ.λπ.), 29 ζωικής παραγωγής (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, μελισσοκομία κ.λπ.) και 14 φυτικής – ζωικής παραγωγής (μικτά), τα οποία προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 3.000 Νέοι Αγρότες.
 Η επιλογή των εκπαιδευόμενων προκύπτει από το αρχείο των Υπόχρεων Εκπαίδευσης Νέων Αγροτών, που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Άξονας 1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με βάση την ημερομηνία ένταξής τους.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (τηλ. 210 - 8821404).
 Ο αριθμός και το είδος των προγραμμάτων σε κάθε νομό, καθώς και το αναλυτικό θεματικό περιεχόμενο τους, βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση www.elgo.gr -> Νέα.  
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μουσείο Νικόπολης από 11-14 Οκτωβρίου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης συμμετέχει στην πανελλήνια δράση με τίτλο «Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές ιστορίες φωτιάς», που διοργανώνεται, για πέμπτη συνεχή χρονιά από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από Πέμπτη 11 έως Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012. 
 Ο τίτλος των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο Μουσείο έχουν τίτλο «Φέγγε μου να περπατώ» και αφορούν στη χρήση των λυχναριών, του κατεξοχήν μέσου φωτισμού των αρχαίων. Πιο συγκεκριμένα: 
Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στο Μουσείο θα διεξαχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 9-12 ετών. Οι μαθητές θα γνωρίσουν το λυχνάρι και θα συμμετέχουν σε μια δράση που περιλαμβάνει διακόσμηση ρωμαϊκού αντίγραφου λυχναριού από τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν ραντεβού.
Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται, από την αρχαιολόγο Σταυρούλα Πούλου, θεματικές ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, επικεντρωμένες στην κατασκευή, τη χρήση, τη μορφή και τη διακόσμηση των λυχναριών. Παράλληλα θα εκτεθούν για πρώτη φορά λυχνάρια από την αποθήκη του Μουσείου. Οι ξεναγήσεις θα ξεκινήσουν στις 10.30 και θα ολοκληρωθούν στις 13.30, ενώ θα έχουν διάρκεια 35΄. 
Παράλληλα από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στο Μουσείο θα πραγματοποιείται θεματική ξενάγηση μέσω κινητών τηλεφώνων (smartphones) και QR codes για μεμονωμένους επισκέπτες στα ελληνικά. 
Τέλος, στη σελίδα του Μουσείου στο Facebook θα υλοποιηθούν στις 29 Οκτωβρίου και στις 12 Νοεμβρίου, δύο διαδικτυακές εκθέσεις με θέμα ειδικές εικονογραφικές κατηγορίες λυχναριών από τις αποθήκες του Μουσείου.  
Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψηφιακών δράσεων: Πούλου Σταυρούλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682089892. Η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Εξηγήσεις για την πώληση της Δωδώνης ζητάει από την ΑΤΕ η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου ζητώντας μεταξύ άλλων σαφής εξηγήσεις από την ΑΤΕ και τους συμβούλους αποκρατικοποίησης για τις τελευταίες εξελίξεις. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Περιφέρεια Ηπείρου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατ΄ επανάληψη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν έχουν εκφράσει τη θέση τους για τη γαλακτοβιομηχανία "ΔΩΔΩΝΗ". Η απόφαση που πάρθηκε κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Η υπό εκκαθάριση ATEBANK και οι σύμβουλοι αποκρατικοποίησης οφείλουν να δώσουν άμεσα προς τους Ηπειρώτες σαφείς εξηγήσεις για το σπεπτικό βάσει του οποίου κατέληξαν στη συγκεκριμένη επιλογή και τους λόγους για τους οποίους απέρριψαν τις άλλες προσφορές. Επίσης έχουν υποχρέωση να ανακοινώσουν το δεσμευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διασφαλιστούν: Η διατήρηση της σημερινής δομής της γαλακτοβιομηχανίας, με έδρα τα Ιωάννινα και την Ήπειρο. Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξή της Η προστασία της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων της Οι θέσεις εργασίας Η αδιατάρακτη συνεργασία με τους Ηπειρώτες κτηνοτρόφους - παραγωγούς. Οι εξελίξεις αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά, πόσο διαφορετικά θα ήταν σήμερα τα πράγματα, εάν δεν τορπιλιζόταν η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ηπειρωτικής εταιρίας λαϊκής βάσης. Η Περιφερειακή Αρχή, σε ο, τι την αφορά, θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα δίπλα στους κτηνοτρόφους και στους αγώνες τους για ένα καλύτερο αύριο». 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Καθολική πλέον η εξάπλωση του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών σε ολόκληρο το Νομό Πρέβεζας.

Φοίνικας με χαρακτηριστική όψη "ομπρέλας" στον οικισμό Δροσιάς Πρέβεζας.
Καθολική είναι πλέον η εξάπλωση του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) στις περισσότερες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Στις αρχές του χρόνου (11-1-2012) είχαμε δημοσιεύσει άρθρο με σχετικό χάρτη, όπου φαινόταν η εξάπλωση του εντόμου σε όλο το δυτικό παραλιακό τμήμα του Νομού από την Πάργα μέχρι και το Κανάλι. Τα τελευταία ευρήματα των γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αφορούν την παρουσία του εντόμου στην περιοχή της Πρέβεζας καθώς και σε φοίνικες στην πόλη της Φιλιππιάδας, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μετακινηθεί και προς την ενδοχώρα του Νομού. Με απόφαση που εξέδωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις 4-10-2012, χαρακτηρίζει πλέον ως προσβεβλημένη περιοχή ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Το πλήρες κείμενο της Απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ. 
Υπενθυμίζουμε εν συντομία μερικές βασικές συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες φοινικοειδών, που έχουμε δημοσιεύσει και σε παλαιότερες αναρτήσεις μας:
 1. Οι κάτοχοι φοινικοειδών που παρατηρούν ύποπτα συμπτώματα στα δέντρα τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, στο τηλέφωνο 26820 24768. Το πλέον χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η κάμψη των νεότερων φύλλων προς τα κάτω (όψη "ομπρέλας). Άλλα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους κατόχους είναι φαγώματα στα φύλλα, η εύρεση κουκουλιών του εντόμου στο έδαφος γύρω από το φοινικόδεντρο ή και σκαθαριών στον κορμό και στις μασχάλες των φύλλων. Για όλα τα παραπάνω έχουμε δημοσιεύσει αναλυτικά άρθρα με φωτογραφίες, τα οποία μπορεί να δείτε εδώ και εδώ.
 2. Για την προστασία των δέντρων συνιστώνται ψεκασμοί με τα εγκεκριμένα σκευάσματα (χημικά ή βιολογικά). Σημειώνουμε ότι η καταπολέμηση του ρυγχοφόρου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται με επιμέλεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 20-30 μέρες) καθ' όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του εντόμου, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.
 3. Απαγορεύεται η διακίνηση φοινικοειδών προς φύτευση τόσο εντός του Νομού όσο και από το Νομό Πρέβεζας προς άλλες περιοχές.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για τη "μαφία" των βιολογικών.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στην εξάρθρωση κυκλώματος που πλαστογραφούσε βεβαιώσεις Πιστοποιητικών Οργανισμών βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ανακοινώνει τα εξής:

1. Η δράση του κυκλώματος αφορούσε την παραποίηση ή πλαστογράφηση βεβαιώσεων δύο (2) Οργανισμών Πιστοποίησης με σκοπό την είσπραξη των αντίστοιχων επιδοτήσεων από τα προγράμματα "Βιολογική Γεωργία" και "Βιολογική Κτηνοτροφία" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
2. Στο Ν. Πρέβεζας εμπλέκονται αποκλειστικά και μόνον δύο (2) παραγωγοί ενταγμένοι στο πρόγραμμα "Βιολογική Γεωργία" για τους οποίους η υπηρεσία μας έχει ενημερωθεί επισήμως και έχει κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες.
3. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα με αροτραίες καλλιέργειες ζωοτροφών (καλαμπόκι και μηδική). Συνεπώς το θέμα δεν αφορά σε καμία περίπτωση άλλα βιολογικά προϊόντα της περιοχής μας (κηπευτικά, ελιές, ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή κλπ.) τα οποία θεωρούμε ότι αδίκως δυσφημούνται λόγω του θορύβου που έχει δημιουργηθεί από τα εν λόγω δημοσιεύματα.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών.

Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, η οποία κοινοποιείται προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά και προς όλους όλους τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς, προτείνει ένα νέο τρόπο φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων, ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης που διατηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με το σύστημα αυτό το ΓΕΩΤΕΕ-ΚΜ θεωρεί ότι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή στα αγροτικά εισοδήματα, και συγχρόνως θα αποφευχθεί η επιβολή οριζόντιων μέτρων φορολόγησης "επί δικαίων και αδίκων".
 Δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της επιστολής:

 Θέμα: «Πρόταση για την αποφυγή της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος και για την άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από αγροτικές επιχειρήσεις» 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν προτάσεις για την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες αγρότες και τη θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% - 30% στο σύνολο των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων τους ή για την εφαρμογή «κεφαλικού» φόρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε όσους φορολογούμενους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, μας υποχρεώνουν να επανέλθουμε στην πρόταση που καταθέσαμε από τις 9-7-2012 στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. Οι ανωτέρω δημοσιευθείσες στον τύπο προτάσεις αποτελούν πρόσθετα φορολογικά μέτρα, τα οποία είναι παράλληλα με αυτά που μελετούνται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει από τη σημερινή αδυναμία εξακρίβωσης του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος. Η περίπτωση του αγροτικού εισοδήματος, όμως, είναι τελείως διαφορετική από αυτήν του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης του αγροτικού εισοδήματος, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων δηλώνει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή τα εκτρεφόμενα ζώα που κατέχει για τη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και συνεπώς η φορολογητέα ύλη είναι καταγεγραμμένη και ελεγμένη. Μέχρι σήμερα, το αγροτικό εισόδημα έχει την ιδιαιτερότητα να φορολογείται κυρίως με βάση το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού του, σύμφωνα με τα στοιχεία καλλιέργειας ή εκτροφής ζώων που δηλώνει ο φορολογούμενος στο έντυπο Ε1 χωρίς, όμως, συνοδευτικά παραστατικά ή έλεγχο της ακρίβειας της δήλωσής του. Εάν υπολογίσετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 900.000 κάτοχοι γεωργικών επιχειρήσεων που δικαιούνται ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και συνεπώς οποιαδήποτε δήλωση γεωργικού εισοδήματος προστίθεται στα κύρια επαγγελματικά τους εισοδήματα και φορολογείται, μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το μεγάλο «πειρασμό» για να αποκρύψουν μέρος ή το σύνολο του αγροτικού τους εισοδήματος. Επειδή εκτιμούμε ότι η φοροδιαφυγή που αφορά στους μη επαγγελματίες αγρότες είναι σημαντική και επειδή η λύση για τη σύλληψή της είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη, σας καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση: Το ηλεκτρονικό αρχείο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που τηρεί ετησίως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει καταστεί ιδιαίτερα αξιόπιστο μετά την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών). Ο κάθε παραγωγός δηλώνει με την ετήσια αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης καταθέτοντας τα μισθωτήρια συμβόλαια του (ελέγχονται διοικητικά στο 100%), ενώ υφίσταται και δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο των τίτλων κυριότητας και της καλλιεργημένης έκτασης ή του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων (σε ποσοστό 10%, τυχαία και με ανάλυση κινδύνου). Το παραγόμενο ηλεκτρονικό αρχείο μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων. Η πρότασή μας είναι αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να αποσταλεί τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από εκεί, με τη δημιουργία ενός απλού λογισμικού θα υπολογισθεί για κάθε ΑΦΜ του αρχείου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το συνολικό καθαρό εισόδημα ατομικής γεωργικής επιχείρησης ανά οικονομικό έτος, χρησιμοποιώντας τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος – ενοικίου – μόνιμης φυτείας. Στη συνέχεια, θα γίνει ηλεκτρονική αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα των κωδικών 915 ή 916 των μηχανογραφημένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Με αυτό τον τρόπο, και στο εξής, θα υπάρχει η δυνατότητα να υπολογίζεται το αγροτικό εισόδημα αυτόματα από το ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με αυτή τη διαδικασία θα εντοπιστεί ΑΜΕΣΑ το ακριβές ποσό της πιθανής φοροδιαφυγής για κάθε έναν από τους περίπου 900.000 κατόχους γεωργικών επιχειρήσεων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η πρόταση μας για την ηλεκτρονική διασταύρωση του αγροτικού εισοδήματος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δημοσιευθείσες προτάσεις των τελευταίων ημερών και αποδίδει, κατά την άποψή μας, φορολογική δικαιοσύνη διότι:
 1. Δεν είναι οριζόντιο μέτρο, όπως είναι ο «κεφαλικός» φόρος ή ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής από το πρώτο φορολογητέο ευρώ.
 2. Ο φορολογούμενος φορολογείται για την αγροτική εκμετάλλευση για την οποία επιδοτείται ή για την οποία απολαμβάνει άλλα νομοθετημένα προνόμια.
 3. Δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους όσοι δηλώνουν τίμια το πραγματικό αγροτικό τους εισόδημα προς όφελος όσων φοροδιαφεύγουν.
 4. Συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή των παρελθόντων ετών και συνεπώς αποδίδει πρόσθετα δημόσια έσοδα στα ταμεία του κράτους. 
5. Ωφελεί τους επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι κατά κανόνα δηλώνουν στο έντυπο Ε1 το πραγματικό φορολογητέο εισόδημά τους. 
6. Δίνει κίνητρο για τη μεταφορά της γεωργικής γης στους επαγγελματίες αγρότες βοηθώντας έτσι την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της πρωτογενούς παραγωγής που τόσο ανάγκη έχει η χώρα. 
Το ποσό της αύξησης των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή της πρότασής μας δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια σήμερα, παρόλο που θα ήταν απολύτως γνωστό εάν είχε εφαρμοσθεί η πρότασή μας από τις 9-7-2012. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την άμεση συμπερίληψή της τουλάχιστον στην προτεινόμενη ρήτρα αντικατάστασης μέτρων. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, καταθέτουμε την ανωτέρω πρόταση ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό μας ρόλο ως επίσημου σύμβουλου της Πολιτείας στην τόσο κρίσιμη σημερινή συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων και στην ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών με χαμηλά εισοδήματα από πρόσθετα και δυσανάλογα γι΄ αυτούς φορολογικά βάρη. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με τιμή, 
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Οδηγίες ορθής χρήσης σκευασμάτων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για την αντιμετώπιση εντόμων σε φοινικοειδή.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή καταγγελίες για δηλητηριάσεις μελισσοσμηνών από εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στους φοίνικες, προχώρησε στην έκδοση Δελτίου Τύπου, το οποίο και δημοσιεύουμε παρακάτω. Να σημειώσουμε ότι το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) έχει ευρεία εξάπλωση και στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ωστόσο δεν υπάρχουν (απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε) περιστατικά ή καταγγελίες για δηλητηριάσεις μελισσοσμηνών από εντομοκτόνα. 
Το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου έχει ως εξής:

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή προφορικές και γραπτές καταγγελίες που έγιναν από μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ανατολική Αττική) για ζημιές που παρατηρήθηκαν σε μελισσοσμήνη, που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των εντόμων Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) και Paysandisia archon σε φοινικοειδή, ανακοινώνει τα εξής:  

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο πλαίσιο αυτής, εξασφαλίζει την προστασία του φυτικού κεφαλαίου της χώρας μας. Ταυτόχρονα, όμως, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. 
2. Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας δύο έντομα (το Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) και το Paysandisia archon), που προκαλούν σημαντικές ζημιές στα φοινικοειδή. Για την προστασία των φοινικοειδών από τους επικίνδυνους αυτούς εχθρούς έχουν χορηγηθεί, από τον Σεπτέμβριο του 2009 και μετά, κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις σε εντομοκτόνα σκευάσματα, για την αντιμετώπιση των εντόμων αυτών. 
3.  Επειδή ορισμένα από τα εντομοκτόνα αυτά σκευάσματα περιέχουν δραστικές ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στα μελισσοσμήνη (αν χρησιμοποιηθούν ανεξέλεγκτα), στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις χορήγησης των εγκρίσεων προβλέπονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν οι χρήστες, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος (κοπή ταξιανθιών, όταν αυτές υφίστανται, κλπ.). Είναι βέβαιο ότι, αν τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τις μέλισσες. 
4. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή προς όλους τους χρήστες-εφαρμοστές (Δήμοι, ιδιώτες) σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εν λόγω εντόμων στα φοινικοειδή να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που αναγράφονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Επισημαίνουμε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στις εγκρίσεις τους. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε δήλωσή του τονίζει τα εξής: «Η προστασία της μέλισσας, η οποία είναι ο σημαντικότερος επικονιαστής για πλήθος αυτοφυών και καλλιεργουμένων φυτών, αποτελεί χρέος μας για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Επιπλέον, είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας, οι οποίοι ασκούν τη μελισσοκομία ως κύρια ή συμπληρωματική επαγγελματική δραστηριότητα. Επισημαίνουμε ότι, εάν δεν ακολουθείται πιστά η ορθή χρήση των συγκεκριμένων εντομοκτόνων σκευασμάτων θα προβούμε άμεσα στην ανάκλησή τους».
Διαβάστε περισσότερα...