Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Προδιαγραφές των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (Προεδρικό Διάταγμα 159/2013)

 Με το Προεδρικό Διάταγμα 159/2013 (ΦΕΚ 251/Α/18-11-2013) καθορίστηκαν από το ΥΠ.Α.Α.Τ. τόσο η διαδικασία για την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, όσο και οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα καταστήματα εμπορίας.
  Ήταν μία νομοθετική ρύθμιση που εκκρεμούσε μετά την ψήφιση του νόμου 4036/2012, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που θεσπίζονται νομοθετικά συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα καταστήματα, αφού μέχρι τώρα η μόνη κανονιστική ρύθμιση που υπήρχε ήταν ένα υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, χρονολογούμενο στο 1994. 

 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
 α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων. 
 β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.  
 γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας. 
 δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος. 
 ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄. Σε περίπτωση που η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτήν της έδρας του καταστήματος (υποκατάστημα), ζητείται από την αρμόδια αρχή που υποβλήθηκε η αναγγελία, η συνδρομή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου. 
 στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. 
ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210−77.93.777». 
 η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται: 
 αα) η εμπορική ονομασία τους, 
 ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ». 
 θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012. 
 ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλαδή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, που κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποιείται. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμοκατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα. 

 Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. …………(ονοματεπώνυμο)…………». 

Να σημειώσουμε τέλος ότι τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν τα ανωτέρω μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του Π.Δ., δηλαδή το αργότερο μέχρι 18-11-2014.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ. Καθιερώνεται η συνταγογράφηση για την πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματίες.

Η έκδοση συνταγής καθιερώνεται ως προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη. Η έκδοση όμως της συνταγής μπορεί να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο - πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα παραπάνω αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που από το βράδυ της Δευτέρας, 27/1, αποτελεί νόμο του κράτους. Επίσης, προβλέπεται ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο (ή υπό την επίβλεψη προσώπου), στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.  
 Μερικά από τα βασικότερα σημεία του νέου νόμου σε σχέση με την εμπορία γεωργικών φαρμάκων είναι τα εξής: 

 1. Η εμπορία γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο από καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα. Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΑΕΙ ) και από τους τεχνολόγους γεωπονίας πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΤΕΙ ) ότι ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 109/1989 ( Α’47 ) ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. 
 Μέχρι εδώ καμία έκπληξη θα έλεγε κανείς και ασφαλώς κρίνεται ως θετικό το γεγονός ότι παραμένει η υποχρέωση απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα. Όμως μία σειρά από διατάξεις και διατυπώσεις του νόμου ανοίγουν την πόρτα στην μερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα. Έτσι: 
 -Πουθενά δεν αναφέρεται η υποχρέωση περί συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας του επιστήμονα στο κατάστημα. 
 -Παράλληλα με τον υπεύθυνο επιστήμονα το κατάστημα μπορεί να απασχολεί και υπάλληλο-πωλητή γεωργικών φαρμάκων, για τον οποίο είναι αρκετό ένα πιστοποιητικό κατάρτισης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
 -Η διατύπωση ότι "προϋπόθεση για την εμπορία αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα η/και πωλητή κατά τη χρονική διάρκεια της πώλησης γεωργικών φαρμάκων" αφήνει σαφώς ανοιχτή τη δυνατότητα στα μαγαζιά να καθορίζουν κατά το δοκούν το ωράριο απασχόλησης τόσο του επιστήμονα όσο και του πωλητή. 

 2. Για την πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματίες χρήστες απαιτείται η έκδοση συνταγής από επιστήμονα που πληροί τα προσόντα που αναφέρονται παραπάνω (γεωπόνος ή απόφοιτος ΤΕΙ συγκεκριμένων ειδικοτήτων). Η έκδοση της συνταγής μπορεί να γίνεται και κατά τη στιγμή της πώλησης του φαρμάκου, οπότε στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή της πώλησης στο ειδικό έντυπο μπορεί να υπέχει θέση συνταγής. Αξιοσημείωτο είναι εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα ασυμβίβαστο μεταξύ γεωπόνου-πωλητή και γεωπόνου-συνταγογράφου. Να θυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό είχαν εκφραστεί διάφορες απόψεις από γεωπονικούς συλλόγους και φορείς, άλλες υπέρ και άλλες κατά του ασυμβίβαστου. Επίσης ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξει κανείς, είναι πως ορίζει τον "επαγγελματία χρήστη" το ΥΠ.Α.Α.Τ. Αν και δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στο νέο νόμο, το ΥΠ.Α.Α.Τ. με έγγραφό του προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες επισημαίνει ότι "σύμφωνα με το άρθρο 17, περίπτωση 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), ορίζεται: «επαγγελματίας χρήστης»: κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς. Ως εκ τούτου, αν το γεωργικό φάρμακο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική δραστηριότητα, όπως η παραγωγή φυτικών προϊόντων με σκοπό την πώλησή τους, ο αγοραστής είναι «επαγγελματίας χρήστης», άσχετα εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα ή όχι αγρότης. Στην κατηγορία των «επαγγελματιών χρηστών» γεωργικών φαρμάκων εντάσσονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστές), οι κηπουροί κλπ.

 3. Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά η πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 

Να σημειώσουμε τέλος ότι έχει δημοσιευτεί το Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ 251/Α/2013) το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες για την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων καθώς και τις προδιαγραφές των καταστημάτων εμπορίας. Για το θέμα αυτό καθώς και για το επίμαχο ζήτημα της ηλεκτρονικής καταγραφής θα ανεβάσουμε σύντομα σχετικό άρθρο.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας.

 


Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε χθες 24 Ιανουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, στην ταβέρνα "το Νταλιάνι", στον Άγιο Θωμά Πρέβεζας. 
Η συμμετοχή των συναδέλφων στην εκδήλωση ήταν μεγάλη ενώ το κέφι "απογειώθηκε" με ζωντανή μουσική από το ερασιτεχνικό μουσικό σχήμα του συνάδελφου Σπύρου Τουμανίδη, το οποίο, με λαϊκό και παραδοσιακό ρεπερτόριο, βοήθησε ώστε το γλέντι να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
 Τυχερός της βραδιάς ο συνάδελφος Βύρων Καμαράδος που κέρδισε το φλουρί, το οποίο συνοδευόταν από μία σύνθεση αρωματικών φυτών, προσφορά του καταστήματος του Νίκου Φατούρου.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Προθεσμία έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015 για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Προθεσμία έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015 έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων στάβλων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να τις νομιμοποιήσουν, σύμφωνα με το Νόμο 4178/2013. Αυτό αναφέρεται σε σημερινό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με ημερομηνία 21/1/2014, το οποίο με αφορμή την ενεργοποίηση της εφαρμογής του συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) για την έκδοση και πληρωμή του παραβόλου των 300 ευρώ, δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. 
 Όπως αναφέρει το έγγραφο, στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών - σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ). Για τη ρύθμιση των παραπάνω αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν καταβάλλεται πρόστιμο αλλά μόνο παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ.
Να θυμίσουμε ότι ο Νόμος 4178/2013 του ΥΠΕΚΑ ορίζει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από τους κτηνοτρόφους τα εξής έγγραφα: 
α) Αίτηση 
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων. 
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων. 
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. 

 Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση... Παλιό το ανέκδοτο.

Από το Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας λάβαμε την παρακάτω επιστολή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

Πρέβεζα:  21 Ιανουαρίου 2014
 Α.Π.: 2
ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ
5.Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
7. ΜΜΕ


 ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ… παλιό το ανέκδοτο 
 Πριν από τέσσερα (4), σχεδόν, χρόνια δημοσιεύτηκε ο ν. 3839/2010 δημιουργώντας προσδοκίες ότι θα εφαρμοστούν κάποια αξιοκρατικά κριτήρια στην πολύπαθη δημόσια διοίκηση. Μετά από τρία (3) χρόνια «Καλλικράτη» και ενώ η πρώτη θητεία της αυτοδιοίκησης οδεύει προς το πέρας της, ο παραπάνω νόμος παραμένει ανεφάρμοστος. Έτσι και αλλιώς, οι νόμοι που εφαρμόζονται με αξιοθαύμαστη συνέπεια στη χώρα μας είναι όσοι πλήττουν κατάφωρα το βιοτικό επίπεδο, τα κοινωνικά αγαθά και τις κοινωνικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού. 
 Ενώ, λοιπόν, ο νόμος 3839 ορίζει μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια όπως, τα Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα, την Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία, τις Ικανότητες – δεξιότητες για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στην πράξη δεν εφαρμόζεται τίποτε από όλα αυτά. Οι Περιφέρειες συνεχίζουν να λειτουργούν με τους αναπληρωτές προϊσταμένους που ορίστηκαν με αποφάσεις Περιφερειάρχη. Οι θέσεις ευθύνης που μένουν κενές, συνήθως λόγω συνταξιοδότησης, καλύπτονται κατά το δοκούν από «αρεστούς και ημετέρους» μέσα από αδιαφανείς και αναξιοκρατικές διαδικασίες. 
 Οι Περιφερειάρχες, αυθαίρετα, δεν εφαρμόζουν το νόμο προβάλλοντας δικαιολογίες όπως η έλλειψη όλων των κριτηρίων (γραπτή εξέταση από το Α.Σ.Ε.Π.) και η μη σύσταση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αγνοώντας τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου και ότι ο ορισμός προϊσταμένων πρέπει να γίνει από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (της Περιφέρειας Ηπείρου συστάθηκε στις 29-6-2012), όπως διευκρινίζεται και στην από 16-4-2010 εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου. Επιπλέον, στις αποφάσεις τους αναφέρουν τον σχετικό νόμο 3839 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια…» και «τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης» που ποτέ δεν λαμβάνουν υπόψη τους.  
 Βέβαια, ο Περιφερειάρχης, κος Αλέξανδρος Καχριμάνης έχει δηλώσει σε εκπροσώπους των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου ότι: «το ζήτημα του ορισμού των προϊσταμένων θέλει να το ελέγχει ο ίδιος, προσωπικά». 
  Τα συγκριτικά υψηλά επιδόματα (250€ & 400€/μήνα για τον προϊστάμενο τμήματος & δ/νσης αντίστοιχα, μπορεί να είναι μισός μισθός για όποιον τυχερό Έλληνα δουλεύει), η μη εφαρμογή του νόμου και η «εξουσία» που αποκτούν πλέον οι προϊστάμενοι, καθώς από την αξιολόγησή τους θα κριθεί η υπηρεσιακή εξέλιξη των υφισταμένων τους και ενδεχομένως η παραμονή τους στο δημόσιο, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την ικανοποίηση κάθε είδους «ρουσφετιού» και την γιγάντωση των πελατειακών σχέσεων. 
  Για αυτό λοιπόν, απαιτούμε: 
· Από τους Περιφερειάρχες την άμεση εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 3839/2010 και την πλήρωση όλων των θέσεων ευθύνης με βάση τα κριτήρια και την αξιολόγηση που ο νόμος ορίζει. 
 · Από την κυβέρνηση να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου σε όλη τη δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση και ΝΠΔΔ και να ρυθμίσει, άμεσα, όλα τα ζητήματα για την ενεργοποίηση των τελικών διατάξεων του νόμου. 
· Από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. να αντιληφθούν την εκρηκτική κατάσταση και να πιέσουν την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή του νόμου. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας.


Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 9:00 μ.μ., στην ταβέρνα "Το νταλιάνι" (Κρεμμύδας-Άγιος Θωμάς). 
Η βραδιά θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική από το ερασιτεχνικό μουσικό σχήμα του συνάδελφου Σπύρου Τουμανίδη. 
Η τιμή κατ' άτομο είναι 15 €. 
Καλούμε όλους του συναδέλφους να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 

 
Προβολή μεγαλύτερου χάρτηΔιαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Ηλεκτρονικά όλες οι μισθώσεις ακινήτων και αγροτικής γης από 1-1-2014.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης. Πλέον, όσοι νοικιάζουν ακίνητα και αγροτική γη, προκειμένου να υποβάλλουν τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική πύλη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 7/1 και μέσω αυτής, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν, να δουν ή να αποδεχθούν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία. Τις λεπτομέρειες για τη νέα διαδικασία κάνει γνωστή σε σχετική εγκύκλιο του το ΥΟΙΟ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει «οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία».  
 Διαδικασία υποβολής της δήλωσης 
 • Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. 
 • Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρισης αυτής στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού καταχώρισης. 
 • Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συμπλήρωση της οικείας εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. 
 • Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκμισθωτής επικοινωνεί με το τμήμα Υποστήριξης Συναλλασσομένων (call center) της Δ.ΥΠ.Η.Σ., και καταγράφεται το αίτημά του και τα στοιχεία του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή έστω και ετεροχρονισμένα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη υπαιτιότητα του φορολογούμενου για την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. 
 Yποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και αποδεικτικό στοιχείο υποβολής 
 Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών: 
 • Στοιχεία εκμισθωτών 
 • Στοιχεία μισθωτών 
 • Στοιχεία μίσθωσης 
 • Στοιχεία ακινήτου 
 • Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συμπλήρωση είναι προαιρετική). 
 Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώριση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ.

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΤΕ μας κοινοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του και τις έντονες ανησυχίες του για τις προωθούμενες διατάξεις περί εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, στο νέο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ. 
 Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

 Θέμα: «Αίτημα παρέμβασης και έντονη διαμαρτυρία για τις μεθοδεύσεις σχετικά με την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων στο κατατεθειμένο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Α.Α.Τ.»

 Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
  η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας, αλλά δυστυχώς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία αιφνιδιαστική πράξη που ουσιαστικά μας εξαπάτησε, εισηγείται τη νομοθέτηση προβλέψεων που θα άρουν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και θα οδηγήσουν στην πιθανή σοβαρή υποβάθμιση των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
   Συγκεκριμένα, ενώ στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης του κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υιοθετήθηκε αναλυτική πρόταση του Παραρτήματός μας για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων που κατέτεινε στον εξορθολογισμό και στη βελτίωση της φυτοπροστασίας στη χώρας μας, με την κατάθεση του νομοσχεδίου αποσύρθηκε το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης αφήνοντας μόνο λίγες γενικόλογες και αόριστες αναφορές που καθιστούν ανενεργή τη συνταγογράφηση (είχε και στο παρελθόν νομοθετηθεί γενικά και αόριστα και ουδέποτε εφαρμόσθηκε), για να φθάσουμε δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στην απαράδεκτη και αιφνιδιαστική κατάθεση τροποποίησης των υφιστάμενων διατάξεων που θεσπίζει πλέον τη μερική απασχόληση του υπάρχοντος υπεύθυνου επιστήμονα στα καταστήματα εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων.
  Πέραν της παγκόσμιας πρωτοτυπίας του παραλογισμού ο υπεύθυνος επιστήμονας να εργάζεται με μερική απασχόληση, δηλαδή ο υπεύθυνος να μην έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας για την οποία θα του αποδοθούν ευθύνες, αντικαθίσταται ταυτόχρονα και η παροχή των επιστημονικών υπηρεσιών του γεωπόνου κατά την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων που υπήρχε μέχρι σήμερα στην πατρίδα μας για δεκαετίες, με τις αμφισβητούμενες, επικίνδυνες και σίγουρα ανεπαρκείς υπηρεσίες ενός πωλητή (απόφοιτου Γυμνασίου ή και Δημοτικού) που θα έχει παρακολουθήσει μόνο ένα σεμινάριο 65 ωρών για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων. Κι όλα αυτά στη χώρα που έχει ως παραγωγικό της πρότυπο στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν υψηλή τιμή πώλησης για να καλυφθεί το ενδογενές υψηλό κόστος παραγωγής. 
 Η απαράδεκτη μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. να φέρει αιφνιδιαστικά μία τόσο σημαντική τροποποίηση δύο μόνο μέρες πριν την αναμενόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και ενώ στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης παραπλάνησε τον Ελληνικό Λαό με την κατάθεση διατάξεων προς την αντίθετη κατεύθυνση που ενίσχυαν την εφαρμογή της επιστήμης στην υπηρεσία του αγρότη και τις οποίες στη συνέχεια απέσυρε, αποδεικνύει περίτρανα τη Μακιαβελική νοοτροπία των εμπνευστών της, οι οποίοι έχοντας χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, ζούνε τη δική τους πολιτική Πομπηία, καθώς η συσσωρευμένη πολιτική οργή γεωτεχνικών και αγροτών για όσα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες σύντομα θα εκραγεί σαν ηφαίστειο… 
 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 σε μία ύστατη προσπάθεια να διασώσουμε την υγεία των Ελλήνων και ξένων καταναλωτών, το Ελληνικό φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη φήμη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων μας που κινδυνεύουν από τη νομοθέτηση της ανεξέλεγκτης και χωρίς επιστημονική καθοδήγηση εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων, σας καλούμε να σώσετε την αξιοπιστία της Κυβέρνησής σας με την άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων. 

 Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
 Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 Ο Πρόεδρος 
 Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος 

 Ας δούμε όμως τι ακριβώς προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για το επίμαχο ζήτημα της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, με την επιφύλαξη πάντα ότι δεν πρόκειται για ψηφισμένο κείμενο αλλά για το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή (οι υπογραμμίσεις δικές μας): 

 Το άρθρο 35 του ν.4036/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 « Άρθρο 35 
Εμπορία γεωργικών φαρμάκων 
 1. α) Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003) δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης.

 β) Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΑΕΙ ) και από τους τεχνολόγους γεωπονίας πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( ΤΕΙ ) ότι ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 109/1989 ( Α’47 ) ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας
 γ) Για την πώληση των γεωργικών φαρμάκων, τα καταστήματα εμπορίας αυτών μπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο-πωλητή επιπλέον του υπεύθυνου επιστήμονα. Ο υπάλληλος-πωλητής γεωργικών φαρμάκων πρέπει είτε να πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου, είτε να είναι κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης υπευθύνου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 19, είτε να είναι ισότιμα καταρτισμένος σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 δ) ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος-πωλητής γεωργικών φαρμάκων διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και είναι υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης αυτών, που προβλέπεται στην παρ.4, ιδίως ως προς: αα) τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία και τα εγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ββ) την εγκεκριμένη δοσολογία- ποσότητα του σκευάσματος και γγ) την παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκευάσματος – ψεκαστικού διαλύματος ανάλογα με τα μέσα εφαρμογής του κάθε παραγωγού, όπως κατάλληλη πίεση. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. 
..................................................................................................................
 4. Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα ή/και υπαλλήλου-πωλητή κατά τη χρονική διάρκεια της πώληση γεωργικών φαρμάκων
 5. α) Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη χρήση του, από επιστήμονα, που πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρ.1 
 β) Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο –πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωση β της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 36, μπορεί να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε. 
 γ) μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την χρήση γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά την χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. θεσμοθετεί (επιτέλους) νομοθετικό πλαίσιο για τις αγορές αγροτών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αρκετή καθυστέρηση είναι αλήθεια, προχωράει στη θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των αγροτικών αγορών (Farmers' Markets). Η νομοθέτηση κανόνων για τις αγορές αγροτών αποτελούσε πάγιο αίτημα από αγροτικούς φορείς και οργανώσεις, καθώς εδώ και ενάμιση χρόνο που ξεκίνησε η πρώτη αγορά αγροτών στην Πρέβεζα, ο θεσμός λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς νομοθετικό πλαίσιο, με κανόνες που έβαζαν από μόνοι τους οι παραγωγοί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις παρατράγουδα και ευτράπελα. Για το θέμα έχουμε γράψει και σε παλιότερο άρθρο μας. 
 Το νομοθετικό κενό έρχεται να καλύψει το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου τυ ΥΠΑΑΤ, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στην επιτροπή της Βουλής. 
 Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο ρυθμίζει πλήθος θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, είχε δοθεί αρχικά για δημόσια διαβούλευση εδώ και περίπου ένα χρόνο. Στη συνέχεια μπήκε στη "ναφθαλίνη" για άγνωστους λόγους, και έρχεται τώρα στη Βουλή έχοντας ενσωματώσει μία σειρά από νέες διατάξεις (μεταξύ αυτών και οι αγορές αγροτών) οι οποίες βέβαια δεν έχουν περάσει ποτέ από διαβούλευση. 
 Θετικό λοιπόν το ότι θεσμοθετείται, έστω και τώρα, θεσμικό πλαίσιο για τις αγροτικές αγορές, αλλά αρνητικό το ότι η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και άλλες του νομοσχεδίου δεν έχει περάσει από κανενός είδους διάλογο. Τι λέει το άρθρο 56 του προς ψήφιση νομοσχεδίου: 
 Άρθρο 56. 
 Αγορές Παραγωγών 
 Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers' Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σ' αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:  
 α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου καθώς και παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών. 
 β) Για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους. 
γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ημέρα Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών. 
δ) Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Τρεις (3) γεωπόνους θα προσλάβει το ΤΕΙ Ηπείρου ως εξωτερικούς συνεργάτες. Μέχρι 20 Ιανουαρίου οι αιτήσεις.

Η Επιτροπή εκαίδευσης και ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου θα προχωρήσει στην πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου, δέκα (10) εξωτερικών συνεργατών-ερευνητών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, για την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013. 
 Τα ζητούμενα πτυχία είναι: Γεωπόνοι (3 θέσεις), Τεχνολόγοι Γεωπονίας (4 θέσεις), Χημικοί (1 θέση) και Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης, (2 θέσεις).
 Παράλληλα, για την υλοποίηση του ίδιου προγράμματος, θα προσληφθούν και τέσσερα (4) άτομα ως εργάτες γης, κατά προτίμηση ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου και με σχετική εμπειρία σε καλλιεργητικές εργασίες. 
 Σε ό,τι αφορά τους γεωπόνους οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Φυτικής Παραγωγής για τις 2 θέσεις και Φυτικής Παραγωγής ή Τεχολογίας Τροφίμων για την 3η. 
Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, πέραν του πτυχίου, είναι:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για 2 από τις 3 θέσεις), 
-εργασιακή εμπειρία, 
-συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, 
-καλή γνώση Αγγλικών, 
-γνώση χειρισμού Η/Υ, 
-επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 Τα προσόντα αυτά θα συνεκτιμηθούν, με διάφορους συντελεστές βαρύτητας, όπως αναλυτικά αναφέρει η προκήρυξη, για την τελική επιλογή των υποψηφίων. 
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται μέχρι 31/8/2015 για τις δύο πρώτες θέσεις των γεωπόνων και μέχρι 31/12/2014 για την τρίτη θέση, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική πρόταση (φάκελο υποψηφιότητας) η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 20/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση: 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 
Κτίριο Διοίκησης 
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα 
Τ.Κ : 47 100 Άρτα 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50038/50080. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Απαραίτητη η χρήση πιστοποιημένου πατατόσπορου από τους παραγωγούς για την αποφυγή μετάδοσης σοβαρών ασθενειών καραντίνας.


Ενόψει της έναρξης της νέας καλλιεργητικής περιόδου για την ανοιξιάτικη πατάτα, υπενθυμίζουμε στους παραγωγούς ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένο πατατόσπορο, προκειμένου να αποφύγουν την μετάδοση στο χωράφι τους σοβαρών ασθενειών καραντίνας.
 Για το θέμα είχαμε γράψει και παλιότερα, και επειδή γύρω από τη φύτευση της πατάτας κυκλοφορεί κι ένας σχετικός μύθος στο διαδίκτυο, συνοψίζουμε πάλι τι ισχύει βάσει νομοθεσίας και για ποιούς λόγους πρέπει οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο πατατόσπορο.
 Στην πατάτα υπάρχουν κάποιες σοβαρές ασθένειες που μεταφέρονται με το μολυσμένο πατατόσπορο. Κάποιες από αυτές χαρακτηρίζονται ως ασθένειες καραντίνας, δηλαδή υπάρχει (ευρωπαϊκή) νομοθεσία για τον περιορισμό και την εξάλειψή τους. Η πλέον σοβαρή και επικίνδυνη είναι ίσως η "καρκίνωση της πατάτας" που προκαλεί ο μύκητας Synchytrium endobioticum. Για την ασθένεια αυτή έχουμε γράψει αναλυτικά σε παλιότερο άρθρο μας. Άλλες σοβαρές ασθένειες είναι οι ασθένειες που προκαλούν τα βακτήρια Clavibacter michiganensis και Ralstonia solanacearum, τα έντομα του γένους Epitrix (βλέπε σχετικά) και διάφορα είδη νηματωδών των γενών Globodera, Meloidogyne κλπ.
  Όλες αυτές οι ασθένειες υπάρχουν στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές όπως το Ralstonia solanacearum έχουν αναφερθεί και στην Πρέβεζα.  
 Εκτός από την ποιοτική και ποσοτική ζημιά που προκαλούν οι παραπάνω ασθένειες, για πολλές από αυτές επιβάλλεται και η λήψη συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων, που μπορούν να φτάσουν μέχρι την πλήρη απαγόρευση της καλλιέργειας πατάτας για πολλά χρόνια. 
 Για όλους αυτούς τους λόγους οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνον πιστοποιημένο πατατόσπορο. 
 Πιστοποιημένος πατατόσορος σημαίνει ότι: 
 1) Παράγεται από παραγωγούς που είναι πιστοποιημένοι για τον σκοπό αυτό και οι καλλιέργειές τους ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του τόπου παραγωγής 
 2)Διακινείται από νόμιμες επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο και ελέγχονται επίσης από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (ΚΕΠΠΥΕΛ και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται η χρήση πατάτας φαγητού για σπορά καθώς και πατατόσπορου άγνωστης ή αμφίβολης προέλευσης γιατί οι πατάτες αυτές δεν είναι ελεγμένες και επομένως επικίνδυνες για τη μεταφορά οποιουδήποτε παθογόνου στο χωράφι. 
 Οι παραγωγοί πατάτας θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι: 
 1) Οι πατάτες που κρατούν για σπορά από τη μία καλλιέργεια στην άλλη (συνήθως από την ανοιξιάτικη στην φθινοπωρινή καλλιέργεια) δεν αποτελούν πιστοποιημένο πατατόσπορο ακόμα και αν προέρχονται από καλλιέργεια όπου χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένος πατατόσπορος. Για να πιστοποιήσουν τον δικό τους σπόρο θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., να γίνουν οι σχετικές δειγματοληψίες στο χωράφι και να πάρουν βεβαίωση χρήσης πιστοποιημένου πατατόσπορου
 2) Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν αποζημιώνει για κανέναν λόγο παραγωγούς που χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένο πατατόσπορο 
 3) Θα πρέπει να κρατάνε τα σχετικά αποδεικτικά (καρτελάκια) αγοράς του πατατόσπορου μέχρι το τέλος της καλλιέργειας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους σπόρο ισχύει φυσικά το ίδιο με τη βεβαίωση που θα πάρουν από τη Δ.Α.Ο.Κ. 
 4) Η χρήση μη πιστοποιημένου πατατόσπορου εκτός όλων των άλλων αποτελεί και φυτοϋγειονομική παράβαση και οι παραγωγοί κινδυνεύουν με σοβαρές διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα). 

Για την καλύτερη ενημέρωση των παραγωγών ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας τύπωσε και κυκλοφόρησε σχετική αφίσα την οποία οποία μπορείτε να ανοίξετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟ 
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Σεμινάριο για την προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας στη Λευκάδα.


Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο της σχετικής σειράς εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.
Το Σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι ημερών, θα διεξαχθεί παράλληλα στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα από 10 έως 12 και 17 έως 19 Ιανουαρίου 2014.
  Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της επι­χειρηματικότητας και η βελτίωση της προστιθέ­μενης αξίας των παραγόμενων στα Επτάνησα προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέ­ματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρ­κετινγκ, χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφο­ρικής και την αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα βασίζεται στην αιχμή των σύγ­χρονων εξελίξεων και πρακτικών, ώστε να ανα­πτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά νησιωτικά προϊό­ντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες).  
 Το εξαήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται τόσο σε τοπικούς παραγωγούς και επι­χειρηματίες όσο και σε αγρότες και κτηνοτρό­φους
 Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί­ας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com
 Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ: 26450-26160 (κα Αγλαία Αραβανή) 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

 Διά βίου μάθηση για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 
Σκοπός: Η ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους στην τοπική παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών, μέσω συνεργασιών επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και στην αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στην αιχμή των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά και νησιωτικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστική αξιοποίηση).  

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων
Διαβάστε περισσότερα...