Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ψηφίστηκε νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης των οπωροκηπευτικών

Δημοσιεύθηκε νέος Κανονισμός οπωροκηπευτικών με πολύ σημαντικές διατάξεις: προδιαγραφές εμπορίας και σήμανσης, έλεγχος εισαγόμενων από τρίτες χώρες, οργανώσεις παραγωγών

Στη θέσπιση νέων γενικών και ειδικών προδιαγραφών εμπορίας των οπωροκηπευτικών προχωράει ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, ο οποίος έρχεται να θεσπίσει τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, που αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών. Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, το ανόθευτο εμπόριο απαιτεί τα οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία να είναι ομοιογενούς ποιότητας. Επίσης ο Κανονισμός επισημαίνει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και τους ελέγχους που πρέπει να υπάρχουν στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών.
Όπως αναφέρει ο Κανονισμός οι γενικές προδιαγραφές αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης, όρια ανοχής και τη σήμανση καταγωγής προϊόντων. Στις ειδικές προδιαγραφές γίνεται εκτενής αναφορά στους κανονισμούς εμπορίας του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Για τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας.
Όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων, οι απαιτούμενες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστα και εμφανή στοιχεία στη μία από τις πλευρές της συσκευασίας, είτε με απευθείας ανεξίτηλη εκτύπωση είτε με ετικέτα ενσωματωμένη ή στερεωμένη πάνω στη συσκευασία. Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται χύμα, φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο, οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου. Τα τιμολόγια και συνοδευτικά έγγραφα, εξαιρουμένων των αποδείξεων για τον καταναλωτή, αναφέρουν την ονομασία της χώρας καταγωγής των προϊόντων και, κατά περίπτωση, την κατηγορία, την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο, εάν αυτό απαιτείται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, ή ότι τα προϊόντα προορίζονται για μεταποίηση. Τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία δεν οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας, δεν διατίθενται στην αγορά νωπών προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα.
Επίσης ο νέος Κανονισμός κάνει εκτενή αναφορά στους ελέγχους συμμόρφωσης που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη.
Ο Κανονισμός δίνει βαρύτητα και στις Ομάδες Παραγωγών και κάνει περιγραφή των απαιτήσεων για την αναγνώρισή τους, καθορίζοντας και τον ελάχιστο αριθμό μελών που θα μπορούν να έχουν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση της προσφοράς, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η συγχώνευση των υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη συγχώνευση επιχειρησιακών προγραμμάτων των συγχωνευόμενων οργανώσεων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναγνώρισης που υποβάλλουν οι ομάδες παραγωγών.
Οι εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές εμπορίας ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται πριν από την εισαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πλην των παρτίδων μικρού μεγέθους, για τις οποίες οι οργανισμοί ελέγχου κρίνουν ότι υφίσταται ελάχιστος κίνδυνος. Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις συμμόρφωσης, οι έλεγχοι πριν από την εξαγωγή μπορούν να εκτελούνται από τους οργανισμούς ελέγχου των εν λόγω τρίτων χωρών.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών προς τρίτες χώρες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές εμπορίας και να πιστοποιούν τη συμμόρφωση αυτή σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με την τυποποίηση των νωπών οπωροκηπευτικών και των ξηρών και αποξηραμένων καρπών, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της UNECE, καθώς και με το καθεστώς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών για τα οπωροκηπευτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου