Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Π.Ε. Πρέβεζας.


Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεών της την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
Οι Εταίροι που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι: 
1. ΚΕΚ/ΚΕΑΑΠ Α.Ε. ΟΤΑ 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
6. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8. Κ.Ε.Κ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης των ομάδων στόχου :Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια και Άτομα με αναπηρία, με παράλληλη άρση των συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας. Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης θα ωφεληθούν 100 άτομα της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, τα οποία είτε θα ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις είτε θα συμμετέχουν ως εταίροι ή εργαζόμενοι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με έμφαση στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

 I) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ωφελούμενοι από την υλοποίησης της πράξης πρέπει: Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Α) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Β) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Γ) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Δ) Άτομα με αναπηρία 
Α) Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα. Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της συγκεκριμένης πράξης και ως μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
Β) Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εξαρτώμενου από αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Γ) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ως βάση καθορίζεται για το όριο της φτώχειας ενός ενήλικα, το ποσό των 6.591,00€ ( ετήσιο εισόδημα) για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού προσθέτουμε: για το δεύτερο ενήλικα (του ζευγαριού) * 0,5 για παιδιά έως 14 ετών * 0,3 για άτομα από 14 ετών και πάνω * 0,5
Δ) Άτομα με αναπηρία: Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

 II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Υποχρεωτικά: • Συμπληρωμένη Αίτηση • Πρόσφατη Φωτογραφία • Βιογραφικό Σημείωμα • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής σε Δήμο που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης • Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία ( Οικονομικό έτος 2012) Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν): • Αποδεικτικά τίτλων σπουδών ( φωτοτυπία) • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) • Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

 III) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Πρόκειται να επιλεγούν εκατό (100) ωφελούμενοι για συμμετοχή στις δράσεις του Σχεδίου Παρέμβασης. Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα ενημερωθούν τηλεφωνικά προκειμένου να παραστούν στο στάδιο διεξαγωγής της συνέντευξης που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής. Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων. Θα καταρτιστούν κατάλογοι με τους τελικώς επιλεγέντες καθώς και συμπληρωματικός με επιλαχόντες.

 IV) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
 Το σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονομικών φορέων όσο και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και αποτελεί μια δυναμική παρέμβαση για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Τέλος, μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και πιο ειδικά των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων) και δίνεται και η δυνατότητα στους ωφελούμενους που το επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη είναι οι ακόλουθες: 1. Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων (50 άτομα) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν, θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προχωρήσουν στη σύσταση νέων θέσεων εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, που θα προσφέρουν: α) υπηρεσίες καθαριότητας, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων β) υποστήριξης μονάδων κοινωνικής στήριξης και φροντίδας κ.ά. Τα άτομα που θα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές θα προέρχονται από τις ευπαθείς ομάδες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα , των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία και ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια. 2. Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων (30 άτομα) Θα παρασχεθούν υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε άτομα που θα προέρχονται από τις ευπαθείς ομάδες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45, και των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια, ώστε να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης. 3. Τοποθέτηση ωφελουμένων σε επιχειρήσεις της περιοχής (20 άτομα) Παράλληλα, με την ανάπτυξη της κοινωνικής και ατομικής επιχειρηματικότητας θα γίνει τοποθέτηση ωφελουμένων σε επιχειρήσεις της περιοχής με δραστηριότητα συναφή με τα προγράμματα κατάρτισης. Από τους παραπάνω ωφελούμενους, εκτιμάται ότι : o αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (30) o αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις (20) o αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων (6) και απασχολούμενων μέσα σε αυτές (50)

 V) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ και ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ ΑΕ Λ. Ιωαννίνων 210 48100 Πρέβεζα και στα τηλ : 26820 89150 ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ καθώς επίσης στο τηλ 2682028156 του Συντονιστή Φορέα ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ ΑΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ - 14.00 μμ. Email: etanam@etanam.gr, , info@keaap.gr, και στις Ιστοσελίδες: www. etanam.gr , www.keaap.gr

 VI) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν. αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται έως 02/05/2013, ώρες: 10:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις: Λ. Ιωαννίνων 210, Τ.Κ. 48 100, Πρέβεζα. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή. 
Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου