Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Παρουσιάστηκε χθες από το ΥΠΑΑΤ ο εθνικός φάκελος της νέας ΚΑΠ. Συμπεράσματα και επισημάνσεις.

Παρουσιάστηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο εθνικός φάκελος της νέας ΚΑΠ η οποία θα ισχύσει από 1-1-2015. 
 Ολόκληρη την πρόταση μπορείτε να δείτε εδώ
 Δημοσιεύουμε παρακάτω ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ και στη συνέχεια κάποια δικά μας σχόλια και επισημάνσεις. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Στη Βουλή ο Εθνικός Φάκελος για τη νέα ΚΑΠ 
 Τις βασικές κατευθύνσεις, που υιοθετήθηκαν, για την εφαρμογή στη χώρα μας από 1.1.2015 της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παρουσίασε σήμερα στην αρμόδια για το θέμα Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης. 
 Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, ο οποίος θα υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς μέρες, στόχο έχουν την αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των διατάξεων και των χρημάτων της καινούργιας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής προς όφελος των Ελλήνων αγροτών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αγροτικό τομέα σε βασικό μοχλό για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, επισήμανε κατά την παρουσίαση ο κ. Καρασμάνης. 
 Μέσω του Εθνικού Φακέλου οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις γίνονται πιο δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανεμημένες στους πραγματικά ενεργούς αγρότες και μόνο για τη γη που πραγματικά καλλιεργείται και παράγει προϊόντα. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον κτηνοτροφικό τομέα, τους νέους αγρότες, τους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για τους λεγόμενους μικρούς αγρότες, που εισπράττουν χαμηλά ποσά κοινοτικών ενισχύσεων. 
 Η σύγκλιση ξεκινά από μία αρχική αξία δικαιώματος του 2015 και εφαρμόζεται σε κάθε περιφέρεια προστασία απωλειών στην αξία του δικαιώματος του κάθε γεωργού κατά 30% το 2019. Η αρχική αξία δικαιώματος του 2015 υπολογίζεται αφού προσαρμοστούν οι αξίες δικαιωμάτων του 2014 στο νέο εθνικό φάκελο, τη νέα αρχιτεκτονική και την κατανομή των κονδυλίων στις περιφέρειες. Στον Εθνικό Φάκελο προβλέπονται η άμεση-βασική ενίσχυση, συνδεδεμένες με την παραγωγή προϊόντων ενισχύσεις, η λεγόμενη πράσινη ενίσχυση, καθώς και οι προσαυξημένες ενισχύσεις για τους νέους αγρότες.  
 Για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών η χώρα μας διαιρείται σε τρεις Περιφέρειες: Η πρώτη αφορά τα βοσκοτόπια, που θα απορροφά κάθε χρόνο το 25% των συνολικών κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου συνολικού προϋπολογισμού 440 εκ ευρώ. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις αροτραίες καλλιέργειες, με το 47% του Εθνικού Φακέλου και συνολικού προϋπολογισμού 850 εκ ευρώ, ενώ η τρίτη Περιφέρεια αφορά όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες με το 28% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου και συνολικού προϋπολογισμού 470 εκ ευρώ. 
 Το ποσοστό συμμετοχής της κτηνοτροφίας στα κοινοτικά κονδύλια ενισχύεται περισσότερο από 25%, ενώ για τους νέους αγρότες προβλέπεται ποσό επιπλέον 25% επί της βασικής ενίσχυσης και θα διατεθεί το μέγιστο προβλεπόμενο από τις κοινοτικές διατάξεις ποσοστό του Εθνικού Φακέλου (2%). Επίσης, ποσοστό από τον Εθνικό Φάκελο 5% θα χορηγηθεί στους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με στόχο τη συγκράτηση της αγροτικής απασχόλησης στις περιοχές αυτές. 
 Οι συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις ανέρχονται στο 9% του Εθνικού Φακέλου και αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα : Όσπρια, σκληρό στάρι, βοοειδή, αιγοπρόβατα, ρύζι, βιομηχανική τομάτα, κτηνοτροφικά ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, σπόρους σποράς, σπαράγγια και χυμοποιήσιμα πορτοκάλια. Για κάθε προϊόν θα υπάρχει ξεχωριστή στρεμματική ενίσχυση. 
  Όσοι αγρότες εισπράττουν κοινοτικές ενισχύσεις μέχρι 1.250 ευρώ το χρόνο (περίπου 350.000 Έλληνες αγρότες σήμερα) εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των λεγόμενων μικρών αγροτών και απαλλάσσονται από μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του λεγόμενου «πρασινίσματος» της ΚΑΠ.
  Η «πράσινη ενίσχυση» η οποία θα είναι ενσωματωμένη στη βασική ενίσχυση, αποτελείται από μια δέσμη τριών υποχρεωτικών μέτρων: τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 στρεμμάτων, τη διατήρηση των περιοχών οικολογικής εστίασης 5%, για εκμεταλλεύσεις με αροτραίες εκτάσεις μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων, καθώς και τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων. Όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες εξαιρέθηκαν από το λεγόμενο «πρασίνισμα». 
 Πέραν των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων (Πυλώνας Ι της νέας ΚΑΠ), που υπερβαίνουν τα 2 δις ευρώ το χρόνο, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας 2014-2020 (Πυλώνας ΙΙ της νέας ΚΑΠ), προβλέπει μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικών ενισχύσεων 4,5 δις ευρώ, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ. 
 Στο νέο Πρόγραμμα προβλέπεται η εκχώρηση του 30% των πόρων του νέου Προγράμματος στις 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες και καλούνται μέσα από ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα. 
 «Όλη μας η προσπάθεια εστιάστηκε στο πώς θα κρατήσουμε την ελληνική ύπαιθρο ζωντανή, ακμαία και προσοδοφόρα και πως θα βοηθήσουμε τον αγροτικό τομέα να γίνει ένας από τους στυλοβάτες για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας και της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε στο τέλος της παρουσίασης ο κ. Καρασμάνης 

 - Όπως είχαμε επισημάνει και στο προηγούμενο άρθρο μας, κύριο χαρακτηριστικό της νέας ΚΑΠ είναι η διαίρεση της χώρας σε τρεις Περιφέρειες: Βοσκότοποι, αροτραίες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες. 
-Το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων από 2,39 δις € το 2011 θα περιοριστεί στα 2 δις € το 2015.
-Θα υπάρξει προστασία των απωλειών των παλιών δικαιούχων. Οι απώλειες θα είναι σταδιακές και μέχρι το 2019 θα φτάνουν το πολύ μέχρι το 30%. 
-Σημαντικό στοιχείο της νέας ΚΑΠ είναι η αύξηση της συμμετοχής της ζωικής παραγωγής στις άμεσες ενισχύσεις, η οποία από 19% ανεβαίνει στο 25% το 2015 μέσω των ενισχύσεων στους βοσκότοπους. Επιπλέον η στήριξη, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της βοοτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας αλλά και των κτηνοτροφικών ψυχανθών, δείχνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει δοθεί στην κτηνοτροφία.
- Με βάση τους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΑΑΤ προκύπτει ότι η βασική ενίσχυση (μαζί με την "πράσινη" ενίσχυση που θα είναι ενσωματωμένη σ' αυτήν) θα είναι της τάξης των 1.680.000.000 € ανά έτος. Εάν κάνουμε τον επιμερισμό στις τρεις κατηγορίες καλλιεργειών, προκύπτει ότι οι βοσκότοποι θα απορροφήσουν 420.000.000 €, οι αροτραίες 789.600.000 € και οι δενδρώδεις 470.400.000 €. Άρα λοιπόν, με βάση πάλι τις συνολικές εκτάσεις που έδωσε το Υπουργείο, προκύπτει ότι η μέση τιμή της άμεσης ενίσχυσης ανά στρέμμα θα είναι για τους βοσκότοπους στα 24 €, για τις αροτραίες στα 39 € και για τις δενδρώδεις στα 48 €. Βέβαια για να επαληθευτούν στην πράξη αυτές οι τιμές, θα πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή του προγράμματος για να έχουμε πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία για τις δηλωθείσες/επιλέξιμες εκτάσεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Σε δικαιώματα τριών κατηγοριών φαίνεται να καταλήγει η εθνική πρόταση για τη νέα ΚΑΠ.

Σε δικαιώματα τριών κατηγοριών, δηλαδή για βοσκότοπους, αροτραία -μονοετείς και δενδρώδεις καλλιέργειες φαίνεται να καταλήγουν οι προτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε ότι αφορά στον εθνικό φάκελο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.Μετά τις διαδοχικές συσκέψεις και συναντήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι βασικές κατευθύνσεις του εθνικού φάκελου έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της γραμματείας αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αργά το απόγευμα της Τρίτης συζητούνται και στο αγροτικό – συνεταιριστικό του ΠΑΣΟΚ, όπου δύσκολα θα υπάρξουν σοβαρές ενστάσεις.
  Σ’ αυτή τη βάση, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει παραγγείλει από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να βγάλουν τα νούμερα που προκύπτουν με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τα στοιχεία των δικαιούχων κάθε μιας από τις παραπάνω κατηγορίες. 
 Η εκτίμηση που γίνεται από τους έχοντες καλή γνώση της κατάστασης στον αγροτικό χώρο, είναι ότι τα ονομαστικά μεγέθη θα είναι αποκαλυπτικά του επιπέδου στο οποίο θα κινηθούν στο εξής τα δικαιώματα και δεν αποκλείεται οι τεράστιες διαφορές που θα προκύπτουν για τους παλιούς δικαιούχους να προκαλέσουν κύμα αντιδράσεων σε πολλές περιοχές. 
 Σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda στο φύλλο του Σαββάτου 19 Ιουλίου, αναφέρονται τα εξής:  
 Με αναθεωρήσεις και διευθετήσεις της τελευταίας στιγµής και χωρίς µια ξεκάθαρη στρατηγική για τις επιδιώξεις της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κλείνει τα επόµενα 24ωρα η «ελληνική εκδοχή» σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda. Οι τελευταίες ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda κάνουν λόγο για νέα υπαναχώρηση στο θέµα των περιφερειών, µε το «σενάριο Καρασµάνη» να προκρίνει τελικά τις «τρεις ζώνες», άρα και τρια διαφορετικά επίπεδα δικαιωµάτων (τσεκ) για βοσκότοπους (χαµηλό), αρωτραία (µεσαίο) και δενδρώνες (υψηλό). 
 Είναι πολύ νωρίς να µιλήσει κανείς για τα ακριβή επίπεδα των αντίστοιχων δικαιωµάτων, ωστόσο τα σενάρια δίνουν τιµές από 12-16 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 34-40 ευρώ για τη δεύτερη και 58 -62 ευρώ για την τρίτη. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις επιλογές που θα γίνουν σε ότι αφορά την ελάχιστη σύγκλιση 60% που προβλέπει η νέα ΚΑΠ µέχρι το τέλος του 2019, όπως επίσης και για τη µέγιστη απόκλιση του 30% που δίνει το δικαίωµα (όχι υποχρέωση) να εφαρµοσθεί από τις χώρες - µέλη, ο νέος Κανονισµός. 
 Σε κάθε περίπτωση, ο «εθνικός φάκελος» θα επιχειρήσει να αµβλύνει τον πόνο των παλιών δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων, είτε µε το «γιατρικό» των συνδεδεµένων ενισχύσεων, είτε µε την εφαρµογή ειδικών πριµ για περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς. Εδώ η «ρύθµιση» φωτογραφίζει κυρίως τη σταφίδα, πιθανόν και συνολικότερα την αµπελοκαλλιέργεια, όπως επίσης και ορισµένα από τα λεγόµενα πολυδύναµα - θαµνώδη φυτά (π.χ. ιπποφαές).
  Όπως έχει γράψει πολλές φορές η Agrenda, πέραν της οριοθέτησης των περιφερειών (σκαλοπάτια δικαιωµάτων), το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα που καλείται να οριστικοποιήσει η ελληνική πλευρά είναι αυτό του budget (2-8% του συνόλου των κονδυλίων της ΚΑΠ) και κυρίως των προϊόντων που θα συµπεριληφθούν στο καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων. Οι πληροφορίες θέλουν την ελληνική κυβέρνηση να βλέπει προσεκτικά τις ειδικές ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής σε κάποιες περιοχές και τα βήµατα που επιχειρούν αντίστοιχα οι µεσογειακές χώρες. 
Οι πληροφορίες θέλουν για παράδειγµα το ρύζι και τη βιοµηχανική ντοµάτα να εντάσσονται χωρίς σκέψη στο καθεστώς των συνδεδεµένων, για τον επιπλέον λόγο ότι οι Ιταλοί προέβλεψαν ήδη να τα συµπεριλάβουν στο «ευνοϊκό καθεστώς». 
 Με δεδοµένο µάλιστα ότι το ελαιόλαδο και σταφίδα θα «βολευτούν» από τις... περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς, στις συνδεδεµένες έχουν θέση επίσης τα εσπεριδοειδή, τα ζαχαρότευτλα, οι σπόροι σποράς και αρκετά από τα προϊόντα της ζωικής παραγωγής (βόειο κρέας, αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα, πρώτες ύλες τυροκοµικών προϊόντων). 

Δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ. 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Μειώθηκε η τιμή γάλακτος για τον παραγωγό αυξήθηκε για τον καταναλωτή. Την αποτυχία των μέτρων Χατζηδάκη παραδέχεται ο Γιακουμάτος.

Στις  6 Μαρτίου 2014 διατυπώναμε εδώ τις αντιρρήσεις μας για τα μέτρα που προωθούσε η κυβέρνηση για φρέσκο γάλα, ελαιόλαδο και γιαούρτι, την περίφημη "εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ". Ειδικά για το γάλα είχαμε πει τότε ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές για τον καταναλωτή με παρόμοια μέτρα. Το παρακάτω άρθρο από τον ιστότοπο www.agrotypos.gr, αλλά και η καθημερινή εμπειρία όλων μας,  έρχεται να μας επιβεβαιώσει (δυστυχώς):

Τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι απέτυχε η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τη τιμή του γάλακτος, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τους βουλευτές που έσπευσαν να την ψηφίσουν πριν λίγους μήνες. «Πράγματι το γάλα έχει ακριβύνει σε ποσοστό 5 %», παραδέχτηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αρκετές από τις απόψεις που διατυπώνει ο τελευταίος για το θέμα του γάλακτος είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από την προσεχή Δευτέρα ο υφυπουργός ξεκινά κύκλο συναντήσεων με τους εκπροσώπους των αγελαδοτρόφων, των γαλακτοβιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ. «Μόλις τελειώσει αυτή η διαβούλευση θα έχω απάντηση για το θέμα της τιμής του γάλακτος», τόνισε. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων φαίνονται επιφυλακτικοί για τις προθέσεις του υφυπουργού, ενώ θεωρούν ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ο τρόπος συναλλαγών με τις «μεταχρονολογημένες επιταγές» και τα «πιστωτικά τιμολόγια».  
 Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο και προτού ψηφιστεί στη Βουλή ο νόμος Χατζηδάκη με τις αλλαγές στη διάρκεια ζωής του γάλακτος, ορισμένες γαλακτοβιομηχανίες, από τις ηγέτιδες της κατηγορίας, είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις της τιμής έως και 5%, τιμές οι οποίες και μετά την ψήφιση του νόμου παρέμειναν σε αυτά τα επίπεδα. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που συζητά ο νέος υφυπουργός είναι η μείωση του κόστους ενέργειας για τους παραγωγούς, η καθιέρωση εκπτωτικών προσφορών για το γάλα που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης ώστε να μειωθούν οι επιστροφές ληγμένων και η μείωση του ΦΠΑ του συγκεκριμένου προϊόντος στον κατώτατο συντελεστή (από 13% που ισχύει σήμερα).
 Όπως δηλώνει  ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδος, Γ. Κεφαλάς, «η μέση τιμή παραγωγού από τα 45 λεπτά το κιλό, που ήταν πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, έπεσε στα 42 λεπτά το κιλό. Ο υφυπουργός κ. Γιακουμάτος θέλει να ρίξει την τιμή του γάλακτος στο ράφι των σούπερ μάρκετ αλλά δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει και αν θα συνεχίσει την πολιτική Χατζηδάκη. Περιμένουμε να γίνει η συνάντηση για να μάθουμε τις προθέσεις του. Η τιμή του γάλακτος δεν έχει μειωθεί στο ράφι. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι «πίεσαν» τις γαλακτοβιομηχανίες - με την απειλή των εισαγωγών - και κατάφεραν να μειώσουν την τιμή αγοράς σε ποσοστό 5%. Όμως αυτή η μείωση δεν πέρασε στην κατανάλωση. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ το γάλα από τις γαλακτοβιομηχανίες και να πληρώνουν με επιταγές που εξοφλούνται μετά από 10 μήνες. Αυτή η συναλλαγή έχει ένα χρηματοοικονομικό κόστος για τις γαλακτοβιομηχανίες γύρω στο 6%. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να πληρώνει άμεσα το γάλα αλλά το σούπερ μάρκετ να πληρώνει με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή η οικονομική «ασφυξία» μετακυλίεται από τις γαλακτοβιομηχανίες στους παραγωγούς και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι πρόσφατα οι γαλακτοβιομηχανίες πλήρωναν το γάλα στους αγελαδοτρόφους με καθυστέρηση ενός μήνα. Σήμερα έχουμε γαλακτοβιομηχανίες που πληρώνουν με καθυστέρηση ακόμη και έξι μηνών. Το πρόβλημα στην αγορά αναμένεται να ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΜΕΒΓΑΛ». 

Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Την Πέμπτη 17 Ιουλίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου στη Π.Ε. Πρέβεζας.

Την Πέμπτη 17 Ιουλίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Ο ψεκασμός θα είναι δολωματικός, θα γίνει σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. 
 Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα είναι: Αγ. Γεώργιος, Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Αρχάγγελος, Άσσος, Βρυσούλα-Τρίκαστρο, Γαλατάς, Δεσποτικά, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κανάλι, Καστροσυκιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρος, Μεγαδένδρο, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικας, Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτες, Πολυστάφυλο, Ριζά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Φλάμπουρα, Χειμαδιό, Ωρωπός. 
 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, σχετικά με τη διενέργεια των ψεκασμών, επεσήμανε τα εξής:  
 Εν όψει της έναρξης των ψεκασμών γνωστοποιούνται στους ελαιοκαλλιεργητές των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος τα εξής:  
 -Πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και τις ανακοινώσεις που αναρτούν οι εργολάβοι στις τοπικές κοινότητες για να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες ψεκασμού των περιοχών τους. 
 -Οι ψεκασμοί γίνονται πρωινές ώρες και ενιαία σε όλη την περιοχή κάλυψης. Αιτήματα για διαφορετικές ημέρες/ώρες σε συγκεκριμένα κτήματα δεν εξετάζονται. 
 -Οι ελαιοπαραγωγοί υποχρεούνται κατά τις ημέρες των ψεκασμών να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να έχουν μεριμνήσει τα κτήματα να είναι καθαρά και προσβάσιμα, οι δε είσοδοι θα πρέπει να είναι εμφανείς. Κτήματα κλειστά, με υψηλή αυτοφυή βλάστηση, χωρίς πρόσβαση για ελκυστήρα (ή για ψεκαστές στα διαμερίσματα που προβλέπεται) δεν θα ψεκάζονται. 
 -Σε κτήματα μέσα στα οποία υπάρχουν ζώα (πρόβατα, ιπποειδή, μελισσοσμήνη, σκύλοι κλπ) δεν γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη του κτήματος. 
 -Σε όποιο κτήμα δεν είναι επιθυμητός ο ψεκασμός θα πρέπει με ευθύνη του ιδιοκτήτη να υπάρχει σχετική σήμανση (ταμπέλα) σε εμφανές σημείο στις προσβάσεις του κτήματος. 
 -Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να βρίσκονται στα κτήματά τους για να καθοδηγούν και να βοηθούν τα συνεργεία ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαιτερότητας στην πρόσβαση (πχ απομονωμένα κτήματα). Παρακαλούνται όλοι να συνεργαστούν με την υπηρεσία μας και τα συνεργεία με οποιοδήποτε τρόπο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα...