Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Η νέα Κ.Α.Π. 2015-2020 σε απλές ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος 2ο)

Συνεχίζουμε σήμερα με το 2ο μέρος των ερωτήσεων- απαντήσεων για τη νέα ΚΑΠ 2015-2020, που ασχολείται κυρίως με θέματα πρόσβασης στο σύστημα χορήγησης δικαιωμάτων, καθώς και με θέματα μεταβολών και μεταβιβάσεων δικαιωμάτων. Το 1ο μέρος από το σχετικό άρθρο μας βρίσκεται εδώ:
 
1. Ποιοι έχουν άμεση πρόσβαση στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015;  
 Άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης και επομένως χορήγησης δικαιωμάτων το 2015 έχει ο γεωργός, ο οποίος είναι ενεργός το 2015, υποβάλλει εμπρόθεσμα το 2015 ενιαία αίτηση ενίσχυσης και ο οποίος: 
 * είχε δικαίωμα να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2013, πριν τον υπολογισμό ποινών ή 
  * δεν είχε δικαίωμα να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2013, αλλά καλλιεργούσε σε έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια φρούτα, λαχανικά, πατάτες ή πατάτες για σπορά ή καλλιεργούσε (ανεξαρτήτου έκτασης) αμπελώνες ή 
 * δεν είχε ή δεν νοίκιαζε ποτέ δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης αλλά υποβάλλει επαληθεύσιμα στοιχεία ότι το έτος αιτήσεων 2013 επιδόθηκε στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγε ή καλλιέργησε γεωργικά προϊόντα 
  (Για τα παραπάνω, απαραίτητη είναι η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2013) 
 Επίσης: 
 * Γεωργός, ο οποίος θα λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό Απόθεμα του 2014 (εφόσον χορηγηθεί) 
 2. Εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις άμεσης πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, θεωρούμαι αυτόματα ενεργός γεωργός το 2015; 
 Όχι, το δικαίωμα άμεσης πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης δεν ισοδυναμεί αυτόματα με τον χαρακτηρισμό του ενεργού γεωργού. Κάποιος που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης μπορεί να μην πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και να μην του χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Επίσης, ενώ η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης γίνεται το 2015, το αν κάποιος γεωργός είναι ενεργός γεωργός εξετάζεται κάθε χρόνο, προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις. 
 3. Γεωργός υπέβαλλε ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2013 αλλά όχι το 2014, μπορούν να του χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης; 
 Όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο άρθρο αλλά και στην ερώτηση 1 παραπάνω, «κλειδί» για τη χορήγηση δικαιωμάτων το 2015 αποτελεί η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο γεωργός υπέβαλλε ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2013, έχει άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης και επομένως χορήγησης δικαιωμάτων το 2015. 
  Η μη υποβολή ενιαίας αίτησης το 2014 όμως επηρεάζει τον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (και όχι την χορήγηση τους). Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2014, η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν θα πάρει το πρώτο από το πέντε βήματα της σύγκλισης.  
 4. Τι είναι η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης ;
   Γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το δικαίωμα αυτό της χορήγησης δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό Β, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, δίνοντας του έτσι “εισιτήριο πρόσβασης” στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προσοχή, πρόκειται για μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ως εκ τούτου δεν μεταβιβάζεται η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ενδεχομένως ο γεωργός Α το 2014. 
 Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς, οι οποίοι το 2014 ήταν αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με ή χωρίς γη και δεν υπέβαλλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013, και ως εκ τούτου δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. 
 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης είναι: 
 * μαζί με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ο γεωργός Α να μεταβιβάσει και επιλέξιμη έκταση, με ενοικίαση ή πώληση, στον γεωργό Β. Ο αριθμός των ΔΒΕ που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β δεν περιορίζεται από την έκταση που θα του μεταβιβαστεί μαζί με το δικαίωμα λήψης αλλά ακολουθεί τον κανόνα 1 ΔΒΕ=1 ha επιλέξιμης έκτασης, που θα δηλώσει εκείνος στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. 
 * και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015. 
 Σε περίπτωση που ο γεωργός Α επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο της εκμετάλλευσής τους στον γεωργό Β, μπορούν να ληφθούν υπόψη πράξεις ενοικίασης ή πώλησης συναφθείσες μετά την 01.01.2015. 
  Όποιοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
 5. Τι είναι η ενοικίαση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ενοικίαση γης; 
 Γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και έχει νοικιάσει τη γη του σε γεωργό Β με μισθωτήριο συμβόλαιο υπογεγραμμένο πριν την 15.05.2015 και λήξη μετά την 31η Μαΐου 2015, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε συμφωνία με τον γεωργό Β προκειμένου να χορηγηθούν τα δικαιώματα στον Α, αυτόματα να εκμισθωθούν στον Β μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και μετά τη λήξη της μίσθωσης, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στον γεωργό Α. 
 Προσοχή, πρόκειται για την μόνη κατηγορία μεταβίβασης που θα γίνει το 2015
  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης είναι: 
  * το μισθωτήριο συμβόλαιο να έχει συναφθεί πριν την 15.05.2015 και να λήγει μετά το έτος αιτήσεων 2015 
  * και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015. 
 Σε περίπτωση που ο γεωργός Α έχει εκμισθώσει το σύνολο της εκμετάλλευσής του στον γεωργό Β, μπορούν να ληφθούν υπόψη πράξεις ενοικίασης συναφθείσες μετά την 01.01.2015  Όποιοι επιθυμούν να εκμισθώσουν τα προς χορήγησης δικαιώματα μαζί με γη σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
 6. Σε τι διαφέρει η μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης και η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης; 
 Στην πρώτη περίπτωση ο μεταβιβαστής κάνει αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων 2015 και παραχωρεί ένα μέρος της εκμετάλλευσής του στον αποδέκτη, μαζί με το αντίστοιχο δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια ο αποδέκτης υποβάλλει Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με την έκταση που του έχει μεταβιβαστεί (συν την όποια δική του). Ο μεταβιβαστής  κάνει και αυτός Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων με την υπόλοιπη έκταση που του έχει απομείνει. Εννοείται ότι στην περίπτωση που έχει μεταβιβάσει όλη την έκτασή του, τότε δεν μπορεί να κάνει Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων (χάνει οριστικά τα δικαιώματά του).
  Στη δεύτερη περίπτωση (εκμίσθωση δικαιωμάτων) τα δικαιώματα μεταβιβάζονται προσωρινά, μαζί με την αντίστοιχη έκταση που έχει εκμισθωθεί. Η αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται και πάλι πριν από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων, όμως στη συνέχεια την αίτηση για την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης την κάνει ο μεταβιβαστής (δηλαδή αυτός που εκμισθώνει τα δικαιώματα και την έκταση) παίρνει τα δικαιώματα στο όνομά του και αμέσως αυτά μεταβιβάζονται αυτόματα στον αποδέκτη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση. 
 Εννοείται ότι αμέσως μετά την λήξη της μίσθωσης, έκταση και δικαιώματα επανέρχονται στον ιδιοκτήτη τους. 
 7. Γεωργός υπέβαλλε πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2014, χωρίς να είναι κάτοχος δικαιωμάτων και θα υποβάλλει και το 2015, μπορούν να του χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης;  
 Γεωργός που υπέβαλλε πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2014, δεν έχει άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Παρόλα ταύτα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης: 
 * είτε μέσω του Εθνικού αποθέματος 2015, όπου χορηγούνται δικαιώματα κατά προτεραιότητα σε νεοεισερχόμενους γεωργούς και γεωργούς νεαρής ηλικίας. 
  * είτε αν άλλος γεωργός του μεταβιβάσει το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, πουλώντας ή νοικιάζοντας του ταυτόχρονα επιλέξιμη έκταση. Με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα ή αξία δικαιωμάτων αλλά μόνο το δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα που θα του χορηγηθούν εξαρτώνται από την επιλέξιμε έκταση που θα δηλώσει το 2015. 
  Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων και με τους 2 τρόπους. Αν κάποιος γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις και για τους δύο τρόπους, θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο. 
 8. Κάποιος που δεν ήταν ποτέ δικαιούχος άμεσων ενισχύσεων, έχει πιθανότητες χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015; 
 Ναι. Για κάποιον που δεν ήταν ποτέ δικαιούχος άμεσων ενισχύσεων, το 2015 δίνονται τρεις δυνατότητες: 
 * Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν δικαιώματα κατά προτεραιότητα σε νεοεισερχόμενους γεωργούς και γεωργούς νεαρής ηλικίας 
 * χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εφόσον δεν είχε ή δεν νοίκιαζε ποτέ δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης αλλά υποβάλλει επαληθεύσιμα στοιχεία ότι το έτος αιτήσεων 2013 επιδόθηκε στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγε ή καλλιέργησε γεωργικά προϊόντα (απαραίτητη η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2013
 * εάν κάποιος γεωργός του μεταβιβάσει το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, πουλώντας του ή ενοικιάζοντας του ταυτόχρονα επιλέξιμη έκταση. 
  9.Έχω στη διάθεσή μου περισσότερη έκταση, απ' αυτή που ενεργοποιούσε δικαιώματα ως το 2014. Μπορώ να τη δηλώσω το 2015 προκειμένου ν' αυξήσω τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα μου κατανεμηθούν;  
 Είναι απαραίτητη η δήλωση όλης της εκμετάλλευσης το 2015. Κατά κανόνα θα χορηγηθούν τόσα δικαιώματα όσα εκτάρια επιλέξιμης έκτασης δηλώσει κανείς, με εξαίρεση την έκταση, η οποία ήταν θερμοκήπιο το 2013 και η οποία δε θα ληφθεί υπόψη για την κατανομή δικαιωμάτων το 2015. 
 10. Τι σημαίνει υποβολή αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015; Είναι σαν τις παλιές μεταβιβάσεις; 
 Όχι. Τα δικαιώματα ενιαίας ενιαίας ενίσχυσης καταργήθηκαν στις 31.12.2014 και χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ καθώς και σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα του 2015 και είναι ενεργοί γεωργοί το 2015. 
 Παρόλα αυτά, ένα πλήθος μεταβολών μπορεί να έχει επέλθει από το 2013 (έτος αναφοράς για άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης) ως το 2015, όπως θάνατος του εν δυνάμει δικαιούχου ή η βούληση να αποσυρθεί από την γεωργική δραστηριότητα και να θέλει να δώσει σε άλλους τη δυνατότητα να ενταχθούν στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Όλα αυτά αποτελούν μεταβολές όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τις επεξεργαστεί και να προβεί στη χορήγηση δικαιωμάτων. Αυτές οι αιτήσεις μεταβολών πρέπει να υποβληθούν πριν από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015
Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, αλλά για αίτηση να μεταβληθούν τα βασικά δικαιώματα, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, πριν ακόμα αυτά χορηγηθούν.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

1ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας λάβαμε την παρακάτω Ανακοίνωση την οποία και αναδημοσιεύουμε για κάθε ενδιαφερόμενο:

Αξιότιμοι Κύριοι, 
Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί με μεγάλη χαρά στο 1ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί 28-29 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του ΓΠΑ. 
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://gis2015.aua.gr/ και επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο e-mail: gis2015@aua.gr 
Παρακαλείσθε να κοινοποιήσετε το παρόν μήνυμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Με εκτίμηση 
Διονύσιος Καλύβας

Αν. Καθηγητής ΓΠΣ & Χωρικής Ανάλυσης

Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας GIS ΓΠΑ

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα...

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς ΟΓΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, του νόμου για τις 100 δόσεις (Ν.4321/2015). 
Με το νόμο θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των οφειλών αυτών. Περαιτέρω, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία οφειλετών, ασφαλισμένων φυσικών προσώπων, οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 2014. 
Επίσης προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών κλπ.
 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 30ή Απριλίου 2015. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΚΥΚΛΙΟ 
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ημερίδα Αγροτικής Ενημέρωσης για γεωργικά φάρμακα, νέα ΚΑΠ και σταβλικές εγκαταστάσεις, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Νέα Σαμψούντα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "ΑΜΙΣΟΣ" Νέας Σαμψούντας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας, 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
αγρότες και κτηνοτρόφους στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνουν, με θέματα: 
-Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. 
-Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική-επιδοτήσεις. 
-Σταβλικές εγκαταστάσεις. 
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στη Νέα Σαμψούντα Πρεβέζης, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3/2015 και ΩΡΑ 7:00 μ.μ.  
Θα μιλήσουν τα μέλη του Συλλόγου Γεωπόνων: 
-Τάσος Γάτσιος 
-Μπάμπης Πάνης 
-Μιχάλης Κοτσαρίνης
Διαβάστε περισσότερα...