Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης-απλοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου και πληρωμών.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και προχωράει σταδιακά η έκδοση των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση της ενίσχυσης για όσες προτάσεις προκρίνονται (περίπου 6.500).
Στο μεταξύ καθιερώνεται μια απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου της πορείας των επενδύσεων με Επιτροπές Παρακολούθησης στις τοπικές υπηρεσίες και πληρωμές χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ζητήσουν προκαταβολή μέχρι και το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ίση με το 110% του ποσού.
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος (μετά από πολλούς μήνες καθυστέρηση) της έναρξης των επενδύσεων των μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης μετά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Αθανασίου Θεοχαρόπουλου, ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 7.735 επενδυτικών φακέλων που έχουν υποβληθεί. Μέχρι σήμερα έχει ήδη εκδοθεί η γνωμοδότηση για περίπου 3.000 αιτήσεις και έχει εγκριθεί η ενίσχυση για 1.348 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 227 εκ. ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 123 εκ. ευρώ, ενώ σταδιακά και με βάση τα πρακτικά των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών προχωρούν και οι λοιπές εγκρίσεις για όσους υποψηφίους πληρούν τις προϋποθέσεις.
 Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μέτρου 121-Εκσυγχρονισμός Αγροτικών Εκμεταλλέυσεων του ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης), έχει ήδη εκδοθεί υπουργική απόφαση για την παραλαβή και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης. Με την εν λόγω υπουργική απόφαση συστήνονται Επιτροπές Παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραλαβή των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής δαπάνης στους δικαιούχους αυτών.
 Επισημαίνεται ότι με την απόφαση αυτή λαμβάνεται μέριμνα -σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ- για την απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής των δικαιούχων, τη μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Ενδεικτικά προβλέπεται: 
Η διεκπεραίωση των πρώτων αιτήσεων πληρωμής, έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδύσεων, να πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο των παραστατικών από τις Επιτροπές Παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής να γίνεται στις οικείες ΔΑΟΚ με τη διαβίβαση των ελαχίστων απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού ο δικαιούχος έχει λάβει την απόφαση έγκρισής του, θα πρέπει να απευθύνεται στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προκειμένου να υποβάλλει αίτηση πληρωμής ή προκαταβολής. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το δικαιούχο, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του Σχεδίου Βελτίωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή, από τράπεζα ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι αρμόδιο κατά το νόμο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ποσού ίσου με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής. 
Αναφορικά με τις Αιτήσεις Πληρωμής ο δικαιούχος ανάλογα με την πρόοδο της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις Αιτήσεις Πληρωμής. Κάθε αίτηση πληρωμής συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση επενδυτικής δαπάνης, δικαιολογητικά και οικονομικά παραστατικά. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού του σχεδίου και πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ αθροιστικά οι δύο πρώτες αιτήσεις δε μπορούν να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τρίτη αίτηση είναι για την τελική αποπληρωμή της ενίσχυσης. 
Με την πρώτη Αίτηση Πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλλει και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές) ανάλογα με το είδος της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών αυτού. Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής από το δικαιούχο αυτή συμψηφίζεται με την πρώτη αίτηση πληρωμής. Η εγγύηση που απαιτείται για τη χορήγηση της προκαταβολής αποδεσμεύεται όταν το ποσό των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν στη δημόσια ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μερικά ή ολικά εφόσον δεν πληρούνται οι όροι για τους οποίους έχει εκδοθεί.
Σε κάθε αίτηση προκαταβολής ή πληρωμής πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της οικείας ΔΑΟΚ διοικητικός έλεγχος των υποβαλλόμενων παραστατικών, καθώς, και εφόσον απαιτείται, παραλαβή των επενδύσεων με επιτόπια επίσκεψη. Στη συνέχεια η σχετική εισήγηση-πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, η οποία αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση από τον Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) στον δικαιούχο με απευθείας κατάθεση στον λογαρισμό του. Η όλη διαδικασία διευκολύνεται με την υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τα στάδια από την υποβολή του αιτήματος από το συντάκτη-μελετητή μέχρι και την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής. 

Πηγή www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου