Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Απλοποιείται η διαδικασία για την έκδοση άδειας χρήσης νερού. Μέχρι 16 Ιουνίου οι αιτήσεις για παλιές γωτρήσεις που έχει λήξει η άδεια.

Μέχρι τις 16-6-2012 έχουν προθεσμία όσοι έχουν παλιά γεώτρηση με άδεια της οποίας η ισχύς έχει λήξει, να υποβάλλουν αίτηση για νέα άδεια χρήσης νερού. Η αίτηση υποβάλλεται είτε στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας.

Το Υπουργείο με τη νέα Κ.Υ.Α. 110424/11.04.2012 απλοποίησε τις διαδικασίες για την έκδοση των αδειών. Οι βασικότερες αλλαγές που επέφερε αυτή είναι οι εξής:
-Σαν αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, πέραν της παλαιάς άδειας και της πρώτης ηλεκτροδότησης, ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται η ακριβής έναρξη λειτουργίας της υδροληψίας. (Ενώ η παλιά ΚΥΑ δεν έδινε τη δυνατότητα Υπεύθυνης Δήλωσης και απαιτούσε την ύπαρξη ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης).
-Στο τοπογραφικό γίνεται δεκτό απόσπασμα χάρτη 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με ακριβή θέση της υδροληψίας (x,y,z) στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 εις διπλούν. (Η παλαιά ΚΥΑ απαιτούσε καταγραφή των πηγών υδροληψίας σε απόσταση 200μ).
-Καταργείται η χημική ανάλυση σε περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση. (Η προηγούμενη ΚΥΑ την ζητούσε).
-Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 150559/16-6-2011 που αναφέρεται στην παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού που θα αντιστοιχεί με την δυναμικότητα του έργου υδροληψίας που προϋπήρχε της 20-12-2005. (Η προηγούμενη ΚΥΑ λάμβανε υπόψη το αρδευόμενο δικαίωμα σύμφωνα με την καλλιέργεια ως το 2005).

Επομένως, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας σε παλιές γεωτρήσεις, είναι τα εξής:

1. Η σχετική Αίτηση-Δήλωση (παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ)

2. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, το οποίο μπορεί να είναι η παλιά άδεια ή παραστατικό της πρώτης ηλεκτροδότησης ή υπεύθυνη δήλωση.

3. Τοπογραφικό σε κλίμακα 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση όπου θα επισημαίνεται η θέση της γεώτρησης και οι συντεταγμένες x,y,z σε σύστημα ΕΓΣΑ 87.

4. Νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που εξέδωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί, όποιοι δεν υποβάλλουν αίτηση έως τις 16-6-2012 θα τους επιβληθεί:

-για υποβολή αίτησης από 16-6-2012 έως 16-6-2013 πρόστιμο 200 ευρώ κατ’ ελάχιστο.
-για υποβολή αίτησης από 16-6-2013 έως 16-62014 πρόστιμο 500 ευρώ κατ’ ελάχιστο. (Ενώ η παλιά ΚΥΑ όριζε πρόστιμο 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο για όλους).

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων δίνουμε τους παρακάτω συνδέσμους με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης και με ολόκληρη τη νέα ΚΥΑ:

Αίτηση-Δήλωση

ΚΥΑ 110424

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι της Π.Ε. Πρέβεζας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας, Περδικάρη 1, τηλ. 26823 62143.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου