Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Αιτήσεις εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. μέχρι 22-9-2012 (Ν. 4061/2012).

Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22-3-2012) με τον οποίο ρυθμίζονταν θέματα παραχώρησης-εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε ιδιώτες. Με βάση αυτό το νόμο γίνονται και οι αναρτήσεις των αγροτεμαχίων για μίσθωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 26-4-2012 και μετά.
Μέλος του Συλλόγου μάς επισήμανε το άρθρο 23 του νόμου, που αφορά την εξαγορά ακινήτων του ΥΠ.Α.ΑΤ. που κατέχονται από ιδιώτες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή την 22-9-2012.
Το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπο−
ρεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Πε−
ριφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την
5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο
ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο
ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα
της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περι−
λαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή
αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 3889/2010 (Α΄ 182).
2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξα−
γοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει έξι (6) μήνες
από τη δημοσίευση του νόμου.
3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμε−
νη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση
του μηχανικού.
4. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη
ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμ−
φωνητικά με βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου
που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται
υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κα−
τοχής του ακινήτου.
5. Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων
ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγο−
ραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγ−
γελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο
το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής
αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευμέ−
νης κάθε άλλη χρήσης.
6. Το τίμημα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου
και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες
δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή του−
ριστικές περιοχές, το τίμημα καταβάλλεται σε οκτώ (8)
εξαμηνιαίες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί
εφάπαξ με έκπτωση 10%.
7. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα, ο κά−
τοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την
εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομί−
ζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας
από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21.
8. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή
Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτό−
κολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επι−
βάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 πρόστιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου