Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Αλλάζει η διαδικασία αδειοδότησης των γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σε εφαρμογή του Ν. 3919/2011, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε με εγκύκλιό του στην αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης των γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤΕΕ. Με βάση την εγκύκλιο αυτή καταργείται η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού που χορηγούσε μέχρι σήμερα το ΓΕΩΤΕΕ, και αντικαθίσταται με την "Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος". 
 Η νέα διαδικασία, συνοπτικά είναι η εξής: 
 Ο γεωτεχνικός που θέλει να εγγραφεί για πρώτη φορά στα μητρώα του ΓΕΩΤΕΕ υποβάλλει την Αναγγελία Έναρξης άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, μαζί με: 1)Το ειδικό Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων 2)Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και 3)Απόδειξη κατάθεσης 50 Ευρώ υπέρ ΓΕΩΤΕΕ. Στη συνέχεια το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο "Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας". Εντός τριμήνου από την υποβολή της Αναγγελίας το ΓΕΩΤΕΕ είναι υποχρεωμένο να εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε να εκδώσει "Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος" είτε να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο ότι δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του γεωτεχνικού. 
 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη απάντηση από το ΓΕΩΤΕΕ. ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα του γεωτεχνικού χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν
 Οι γεωτεχνικοί που είναι ήδη μέλη του ΓΕΩΤΕΕ και διαθέτουν τη σχετική Άδεια, πρέπει απαραίτητα εντός τριμήνου από την έκδοση της εγκυκλίου, δηλαδή το αργότερο μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2013, να υποβάλλουν "Δήλωση Συνέχισης της Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος" η οποία θα συνοδεύεται από 1)Το ειδικό Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων και 2)Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Με την υποβολή της ανωτέρω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου και χορηγείται στον γεωτεχνικό "Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος". Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης ο Γεωτεχνικός διαγράφεται από τα Μητρώα Απασχόλησης του ΓΕΩΤΕΕ
 Να σημειώσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, τόσο της "Αναγγελίας Έναρξης" όσο και της "Δήλωσης Συνέχισης", απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων είναι η οικονομική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου προς το ΓΕΩΤΕΕ. Για την απόδειξη της οικονομικής ενημερότητας ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να υποβάλλει κάποιο δικαιολογητικό, αφού αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΩΤΕΕ. 
 Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που είναι ήδη μέλη του ΓΕΩΤΕΕ να μεριμνήσουν για την υποβολή της σχετικής "Δήλωσης Συνέχισης της Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος" μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θα διαγραφούν από τα μητρώα του ΓΕΩΤΕΕ και θα χρειαστεί να υποβάλλουν εκ νέου "Αναγγελία Έναρξης" επιβαρυνόμενοι και το σχετικό κόστος των 50 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου