Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

"Μία από τα ίδια" για τις αγορές Παραγωγών ο νέος νόμος του ΥΠΑΑΤ-Παραπέμπεται και πάλι η λειτουργία τους σε έκδοση ...Υπουργικής Απόφασης.

Προβληματισμός, κατήφεια, θλίψη, οργή. Αυτά είναι τα συναισθήματα (κατά σειρά κλιμάκωσης) που μας προκάλεσε ο νέος νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ό,τι έχει να κάνει με τις, πολύπαθες πλέον, "Αγορές Παραγωγών".
Την ώρα που το ΥΠΑΑΤ πανηγυρίζει και διάφορα σάιτ που αναπαράγουν τα Δελτία Τύπου του μας πληροφορούν ότι θεσμοθετήθηκαν οι αγορές βιολογικών ας δούμε (με στοιχεία και όχι με συνθήματα ) ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα για τις Αγορές Παραγωγών:

Οι Αγορές Παραγωγών "θεσμοθετήθηκαν" με το νόμο 4235/2014. Η λέξη πρέπει να μπει σε πολλά εισαγωγικά γιατί η θεσμοθέτηση έμεινε στα χαρτιά. Ας δούμε τι έλεγε το σχετικό άρθρο του νόμου:

Άρθρο 56, παρ. 1:
" Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’ Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.

Άρθρο 60, παρ. 5:
α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
αα) τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας, τη μετακίνηση και την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών,
ββ) ειδικά θέματα ως προς τους κανόνες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών, τον έλεγχο τήρησης των κανόνων αυτών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου,
γγ) ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 56.
Η περίφημη αυτή ΚΥΑ λοιπόν που θα καθόριζε όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών ουδέποτε εκδόθηκε, 3,5 χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4235/2014.

Ας δούμε τώρα τι λέει ο νέος νόμος για το ίδιο θέμα:

Άρθρο 20, παρ. 7:
α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και µεταποιηµένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997 (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν και να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθµό Μητρώου. Οι παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι συνεταιρισµοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν την έδρα τους οι συνεταιρισµοί, καθώς και στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί από όλη τη χώρα.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «3.α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
αα) Τα θέµατα και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών παραγωγών και των Ε.Δ.Α.Π., οι διαδικασίες εκλογής ή ορισµού των εκπροσώπων των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνεταιρισµών, δήµων και καταναλωτών στις Ε.Δ.Α.Π., το καταστατικό και η µορφή των αυτοδιαχειριζόµενων φορέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των οµοσπονδιών τους, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1. 


Συμπεράσματα:
1) Ο νέος νόμος του ΥΠΑΑΤ αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των αγορών παραγωγών, τη στιγμή που δεν είχε εφαρμοσθεί κάν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, αφού η εφαρμοστική ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ. Επιπλέον περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αφού από τη διατύπωση του νόμου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο εάν μιλάει μόνο για αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων ή για αγορές παραγωγών γενικά.
2) Παραπέμπει και πάλι όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας των αγορών παραγωγών σε Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί.

Εάν αυτό δεν λέγεται έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη λύση του συγκεκριμένου θέματος, εμείς δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να το ονομάσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου