Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης στάβλων εντός και πλησίον οικισμών.

Τη δυνατότητα λήψης άδειας διατήρησης για υφιστάµενες, εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, κτηνοτροφικές µονάδες, θα έχουν προσεχώς χιλιάδες παραγωγοί, που αντιµετωπίζουν θέµατα µε την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, γιατί είχαν την ατυχία, αφότου λειτούργησαν, να αναπτυχθούν δίπλα τους οικισµοί.
Τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, σηµεία της οποίας δηµοσίευσε η εφημερίδα Agrenda, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, για να την προωθήσει στα υπόλοιπα συναρµόδια υπουργεία, προς υπογραφή. Μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθενται, είναι η ύπαρξη και λειτουργία των εν λόγω κτηνοτροφικών µονάδων, κατά την έναρξη (12 Απριλίου 2012) ισχύος του νόµου 4056/2012.

Το περιεχόµενο της απόφασης έρχεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτηµα αρκετών κτηνοτροφικών συλλόγων. ∆ηλαδή, την παροχή άδειας διατήρησης υφιστάµενης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, µε τον αριθµό των ζώων που είχε, για όσο καιρό θα συνεχίσει το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, ο ιδιοκτήτης της.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1, Σκοπός
Σκοπός της είναι ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΑΡΘΡΟ 2, Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/12, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µε δυναµικότητα µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστηµένες είτε εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις µικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος του άρθρου 20 του νόμου 4056/12, όπως αυτές µπορούν να προσαρµοσθούν βάση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του νόμου 4056/2012 για τη µείωση των ελαχίστων αποστάσεων.


ΑΡΘΡΟ 3, Όροι και Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας ∆ιατήρησης
∆υνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες Α) είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, Β) διατηρούν τη δυναµικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται µε την υπ΄αριθµ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να µειώσουν τη δυναµικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό.

Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε: α) από τον κωδικό εκµετάλλευσης- αν έχει ήδη χορηγηθεί - από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη ∆ήλωση ΟΣ∆Ε, γ) από σχετική βεβαίωση ∆ηµόσιας Αρχής, Γ) µονάδες δυναµικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β υπάγονται σε ΠΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ, ∆) µονάδες µε δυναµικότητα µικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4056/2012.


ΑΡΘΡΟ 4, Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισµών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4-12-2017. ∆εκτές γίνονται και αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόµενους πριν τη δηµοσίευση της παρούσας και εξετάζονται µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας, διακόπτεται µε απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία εγκαταστάσεων ενδιαφερόµενων που δεν έχουν υποβάλλει ανάλογο αίτηµα.Αιτήσεις µέχρι 4 ΔεκεµβρίουΣυνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννη Τσιρώνη εκτιµούν µιλώντας στην εφηµερίδα Agrenda ότι «η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ, πιθανότατα προς το τέλος Μαΐου».

Πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή της από τους συναρµόδιους υπουργούς, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, για να ακολουθήσει η δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολούθως, εκτιµάται ότι θα ξεκολλήσει επιτέλους η διαδικασία, για να λάβουν άδειες διατήρησης, αφού υποβάλλουν αίτηση ως τις 4 ∆εκεµβρίου 2017, όπως ορίζεται, χιλιάδες κτηνοτρόφοι, που έχουν σήµερα εκκρεµότητες.

Ως προς τούτο, αξίζει να σηµειωθεί ότι επί συνόλου 125.000 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µόνο οι 20.000 είναι νόµιµες. Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι µε το νόµο που είναι σε ισχύ σήµερα, µόνον 1.000 στάβλοι έχουν νοµιµοποιηθεί βάσει του νέου καθεστώτος, εξαιτίας του µεγάλου όγκου των εγγράφων που απαιτούσαν οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς, να τους προσκοµίσουν.

Δωρεάν μετεγκατάσταση από τα Leader
Η µετεγκατάσταση των σταβλικών εγκαταστάσεων χωρίς τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού ώστε «να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων» θα επιδοτείται µέσω των νέων προγραµµάτων Leader. Σύµφωνα µε τα όσα γνωστοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές σε πρόσφατη ηµερίδα για τα Προγράµµατα, η δυνατότητα αυτή εντάχθηκε στα πλαίσια των νέων Leader µε ποσοστό ενίσχυσης που κυµαίνεται από 80-100%.

Η µετακόµιση των στάβλων εντάσσεται στην υποδράση «19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» των Leader µε τον κωδικό: «Μετεγκατάσταση κτηρίων γεωργικών εκµεταλλεύσεων (χωρίς εκσυγχρονισµό) για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων».


Αναδιαµορφώνονται τα ποσάΣηµειώνεται εδώ, ότι τα ποσά που είχαν δοθεί στις Αναπτυξιακές Εταιρείες για να τρέξουν τα Leader αναµένεται να αναδιαµορφωθεί. Συγκεκριµένα οι Αναπτυξιακές καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα σχέδιά τους και για τις επενδύσεις που θα κάνουν οι ιδιώτες στις περιοχές που βρίσκονται.

Αναφορικά µε τις νέες δυνατότητες επένδυσης που θα έχουν οι ενδιαφερόµενοι στα πλαίσια των Leader, αυτές είναι οι εξής:
-Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 %).
-Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν (ποσοστό ενίσχυσης: 20–30 %)
-Επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 % ή 65 %).
-Βιοτεχνία, χειροτεχνία, εµπόριο, παραγωγή ειδών µετά την 1η µεταποίηση (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 % ή 65 %).
-Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθµοί, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ. (ποσοστό ενίσχυσης: 30 –40 % ή 65 %).
-Οικοτεχνία (Νόµος 4235/2014) (ποσοστό ενίσχυσης: 30 –40 %).


Πηγή: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου